You are here

Melâyê Cizîrî'nin Dîvân'ında İslam Felsefe Okulları

Schools of Islamic Philosophy in Melāyē Jizīrī’s Dīwān

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Melāyē Jizīrī (Mullah Ahmad al-Jazarī) is a Muslim thinker who lived between the end of 16th century and the middle of 17th century. His work, Dīwān, is written in Kurdish (Kurmanjī dialect) language. Many Kurdish scholars, poets and wises were under the influence of al-Jizīrī. In that respect, his work was exam-inated in Kurdish madrasahs and lodges, almost as a holy text, throughout centuries. The aim of this work is to explore the ways in which his Dīwān intersects with school of Islamic philosophy. In other words this work is restricted to dealing with Melā's ap-proach to Peripatetic, illuminationism and Sufism, which are well-known schools of Islamic philosophy.
Abstract (Original Language): 
Molla Ahmed el-Cezerī 16. yüzyılın sonları ile 17. yüzyılın ortaları arasında yaşamış bir İslam düşünürüdür. Dîvân adlı eseri Kürtçe (Kurmanci) dilinde yazılmıştır. Bir çok Kürt alim, şair ve bilgin Cezerî'nin etkisinde kalmıştır. Bu çerçevede, onun eseri yüzyıllar boyunca Kürt medreseleri ve tekkelerinde neredeyse kutsal bir metin olarak ele alınmıştır. Bu çalışmanın amacı, Dîvân'ın İslam felsefesi ekolleri ile ilişkisini analiz etmektir. Başka bir ifadeyle bu çalışma Cezerî'nin İslam felsefesinin Meşşâî, Işrâkî ve sûfî ekollerine yaklaşımını ele almaktadır.

REFERENCES

References: 

Al-Rūmī, M. J. (2007). Mesnevi (ed. A. Karaismailoğlu). Ankara: Akçağ.
Al-Salafī, H. A. & Doskī, T. İ. (2008). Muʿjam al-Shuʿarāʾ al-Kurd. Duhok: Spīrēz.
Al-Ziwingī, A. (1958). Al-ʿIqd al-Jawharī fī Sharh Dīwān al-Shaikh al-Jazarī. Qamishlo: Rafidayn.
B e y t u l h i k m e 6 ( 2 ) 2 0 1 6
B e y t u l h i k m e A n I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f P h i l o s o p h y
M. Nesim Doru
38
Avicenna (2005). The Metaphysics of the Healing (ed. M. E. Marmura). Provo, Utah: Brigham Young University.
Baluken, Y. (2010). Kuruluşundan Osmanlı Hakimiyetine Kadar Cizre Buhti Beyliği. Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu Bildirileri (ed. M. N. Doru). İstanbul: Şırnak Üniversitesi.
Baluken, Y. (2012). Mervaniler Döneminde Cizre. Bilim Düşünce ve Sanatta Cizre (ed. M. N. Doru). İstanbul: Mardin Artuklu Üniversitesi.
Chittick, W. (1996). The School of Ibn ʿArabī. History of Islamic Philosophy I (eds. S. H. Nasr & O. Leaman). London & New York: Routledge, 510-523.
Çali, S. H. (2008). Shiwāz-i Shiʿr-i Jizīrī. Duhok: Spīrez.
Çift, S. (2004). İlk Dönem Tasavvuf Düşüncesinde Nur Kavramı. Uludağ Üniversi-tesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13, 139-157
Doru, M. N. (2012a). Melayē Cizīrī: Felsefi ve Tasavvufi Görüşleri. İstanbul: Nūbi-har.
Doru, M. N. (2012b). Tasavvuf Felsefesinin Meseleleri Işığında Melâyê Cizîrî'nin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Bilim Düşünce ve Sanatta Cizre (ed. M. N. Doru). İstanbul: Mardin Artuklu Üniversitesi, 341-348.
Doru, M. N. (2013). Melâyê Cizîrî'nin Düşüncesinde Hakikat ve Mecaz'ın On-tolojik ve Epistemolojik Boyutu. İslami İlimler Dergisi, 8 (2), 295-310.
Doski, M. E. (2008). Shīrovekirna Dīwāna Melāyē Jizīrī. Duhok: Spīrez.
Ergün, Z. (2014). Bajar-Edebīyat ū Cizīra Botan. İstanbul: Nūbihar.
Evliya Çelebi. (2000). Seyahatnāme, (ed. Robert Dankoff, Seyit Ali Kahraman, Yücel Dalı). İstanbul: Yapı Kredi.
Fakhry, M. (2002). Al-Fārābi Founder of Islamic Neoplatonism. Oxford: Oneworld Publications.
Hejar, A.Sh. (1981). Dīwāna ʿArifē Rabbānī Sheikh Ahmadē Jizīrī. Tahran.
Ibn ʿArabī. (2001). Risāla ilā al-Imām al-Rāzī. Resāil Ibn ʿArabī. Lebanon: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya.
Jazarī. M. (1904). Dīwān (ed. M. Hartman). Der Kurdische Dīwān des Schēch Ahmed. Berlin.
Jazarī. S. H.A. (1919). Dīwān al-Shaikh Ahmad al-Jazarī (ed. M. S. Arwasī). İstan-bul.
Schools of Islamic Philosophy in Malaye Jaziri’s Diwan
Jizīrī. M. (1844). Dīwān al-Sheikh Aḥmad al-Jazarī. MS. Milli Kütüphane, Tayyar Pasha, No: A 5086/1.
Jizīrī, M. (2009). Dīwān (trans. O. Tunç). İstanbul: Nūbihar.
Maqdisī (2002). Kitāb al-Rawḍatayn fī Akhbār al-Dawlatayn. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya.
Nājī, A. (2004). Sharḥ al-Dīwān Shaikh al-Jazarī. Duhok: Spīrez.
Rouayheb, K. (2015). Islamic Intellectual History in the Seventeenth Century. New York: Cambridge University.
Suhrawardī, S. H. (1999). The Philosophy of Illumination (trans. J. Walbridge & H. Ziai). Provo, Utah: Brigham Young University.
Turan, A. (2010). Melâyê Cizîrî Divanı ve Şerhi. İstanbul: Nūbihar.
Yöyler, C. (2006). Shīroveya Dīwana Melayē Jizīrī. İstanbul: İstanbul Kürt En-stitüsü.
Wisnovsky, R. (2003). Avicenna’s Metaphysics in Context. New York: Ithaca.
Ziai, H. (1996). Shihāb al-Dīn Suhrawardī: Founder of the Illuminationist School. History of Islamic Philosophy I (ed. S. H. Nasr & O. Leaman). London & New York: Routledge, 434-464.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com