You are here

Kalkınma ve Yatırım Bankalarının Performansları Açısından Değerlendirilmesi: Türkiye Ölçeği (2002-2012)

Evaluation of Development and Investment Banks in Terms of Performance: Scale of Turkey (2002-2012)

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.261

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Financial markets are continually improving with the impact of globalization and efficiently exist with new functions. Development and Investment Banks established and appeared in financial system right after World War II, have not stayed out the process as they enlarged their field of activity. These banks also contributed to the establishment and development of capital market in Turkey. They pioneered that development by supporting the industrialization, mentoring technically, participating to the rehabilitation process of the companies and realizing the public flotation. In this study aiming to measure the performance and performance continuity of these banks, ROA and ROE were used as explained variables. The data was formed by the annual data between 2002-2012. The results stated that ROA and ROE have shown performance continuity in long term at investment banks group. It is also retained that the development and investment banks with public capital have performance in long term with regard to ROA while banks with private capital have performance with regard to ROE.
Abstract (Original Language): 
Globalleşmenin etkisiyle finansal piyasalar kendilerini sürekli geliştirerek yeni işlevler ile etkin bir biçimde varlıklarını sürdürmektedirler. Özellikle II. Dünya savaşından sonra kurulan ve finansal sistem içerisinde yer alan Kalkınma ve Yatırım Bankaları (KYB) da faaliyet alanlarını genişleterek bu sürecin dışında kalmamışlardır. Bu grup bankalar, ülkemizde de sermaye piyasasının oluşumuna ve gelişimine katkılar sunmuştur. Sanayileşmeyi destekleyerek, teknik danışmanlık yaparak, işletmelerin rehabilitasyon sürecine katılarak ve onların halka arzlarını gerçekleştirerek, sermaye piyasalarının gelişmesine öncülük etmişlerdir. KYB’lerin performans ve performans devamlılıklarının ölçülmeye çalışıldığı bu çalışmada açıklanan değişkenler olarak ROA ve ROE kullanılmıştır. Veriler 2002-2012 yıllarını kapsayan yıllık verilerden oluşmaktadır. Çalışmadan çıkan sonuca göre, ROA (Aktif Karlılık) ve ROE (Özkaynak Karlılığı) açıklanan değişkenleri yabancı sermayeli kalkınma ve yatırım bankları grubunda uzun dönemde performans sürekliliği göstermiştir. Kamu Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankaları’nda sadece ROA’ya göre, Özel Sermayeli Yatırım ve Kalkınma Bankaları’nda ise sadece ROE’ye göre uzun dönemde performansın olduğu tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Acar, O. (2015). Yatırım Bankacılığı ve İşlevi. http://www.okanacar.com/2012_09_01_archive.html. (Erişim Tarihi: 20.05.2015).
Ata, H. (2009). Banka Yabancılaşmasının Türkiye’deki Yerli ve Yabancı Bankalar Açısından Karşılaştırılması, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23, 109-124.
Aktaş, H. ve Kargın, M. (2007). Türk Bankacılık Sektöründeki Yabancı ve Ulusal Bankaların Finansal Oranlar Açısından Karşılaştırılması. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 14(2), 31-45.
Arslan, İ. ve Yapraklı, S. (2008). Banka Kredileri ve Enflasyon Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz (1983-2007). İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 7, 88-103.
Ashcraft, A. B. and Schuermann, T. (2006). Understanding the Securitization of Subprime Mortgage Credits: Foundations and Trends. USA. Now Publishing Inc.
Bayrakdaroğlu, A.ve Ege, İ. (2007). Küreselleşme ve Türk Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermaye Girişleri: Türkiye’de Ulusal ve Yabancı Sermayeli Bankaların Finansal Performanslarının Analizi. 16. İstatistik ve Araştırma Sempozyumu: Sosyo-Ekonomik Gelişme ve İstatistik, Türkiye İstatistik Kurumu, 301-319,
Beatty, R. P. and Ritter, J. R. (1986). Investment Banking, Reputation, and The Underpricing of İnitial Public Offerings. Journal of Financial Economics, 15(1-2), 213-232.
Berger, A.N.; DeYoung, R.; Genay, H. ve Udell, G. (2000b). Globalisation of Financial Institutions: Evidence from Cross-border Banking Performance. Brookings–Wharton Papers on Financial Services, 3, 23–158.
Chemmanur, T. and Fulghieri, P. (1994). Investment Bank Reputation: Information Production, and Financial. Intermediation. Journal of Finance, 49(1), 57-79.
Çağıl, G. (2011). 2008 Küresel Kriz Sürecinde Türk Bankacılık Sektörünün Finansal Performansının Electre Yöntemi İle Analizi. Maliye Finans Yazıları, 93, 70-101.
S.Koç, A.Bağcı & K.C.Işık Bahar/Spring 2016
Cilt 6, Sayı 1, ss.227-256 Volume 6, Issue 1, pp.227-256
251
Çakar, V. (2003).Yabancı Banka Girişleri ve Ulusal Bankacılık Sektörleri Üzerindeki Etkileri. Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü.
Çetin, C. ve Bıtırak, İ. A. (2010). Banka Karlılık Performansının Analitik Hiyerarşi Süreci İle Değerlendirilmesi: Ticari Bankalar İle Katılım Bankalarında Bir Uygulama. Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2, 75-92.
Dağ, S. (2011).Türkiye’deki Katılım Ve Mevduat Bankalarının Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Demireli, E. (2010). TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Sistemi: Türkiye’deki Kamu Bankaları Üzerine Bir Uygulama. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5, 102-112.
Demirgüç-Kunt, A., Huizinga, H. (1999). Determinants of Commercial Bank Interest Margins and Profitability: Some International Evidence. The World Bank Economic Review, 13(2), 379–408.
Denizer, C. (2000). Foreign Entry in Turkey’s Banking Sector, 1980–97. The World Bank, Policy Research Working Papers, 2462(11), 1-29.
Dickey, D.A. and Fuller, W.A. (1981). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Econometrica, 49, 1057-1072.
Doğan, M. (2013). Katılım ve Geleneksel Bankaların Finansal Performanslarının Karşılaştırılması:Türkiye Örneği. Muhasebe ve Finans Dergisi,58,175-188.
Dolgun, L. ve Atik, A.H. (2006). Kalkınma Teorileri Ve Modern Kalkınma Bankacılığı Uygulamaları. Ankara: Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.
Dugar, A. and Nathan, S. (1995). The Effect of Investment Banking Relationships on Financial Analyzes’ Earnings Forecasts and Investment Recommendations, Contemporary Accounting Research, 12(1), 131-160.
Granger, C.W.J, (1969). Investigating causal relation by econometric and cross-sectional metho. Econometrica, 37, 424-438.
Gujaratı, D. N. (2002). Basic Econometrics. Fourth Edition, İndia: McGraw-Hill Companies.
Gürünlü Alma, Ö. ve Vupa, Ö. (2008). Regresyon Analizinde Kullanılan En Küçük Kareler Ve En Küçük Medyan Kareler Yöntemlerinin Karşılaştırılması. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (E-DERGİ). 2008, 3(2) 219-229.
Hubbard, R. G. (2002). Money the Financial System and the Economy. NewJersey: Addison Wesley Co.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Karatekin University
İktisadi ve İdari Bilimler Journal of The Faculty of Economics
Fakültesi Dergisi and Administrative Sciences
252
İnal, M.E. vd. (2006). Doğrusal Olasılık ve Logit Modelleri ile Parametre Tahmini. http://host.nigde.edu.tr/okyayu/M.eminhoca.doc (Erişim Tarihi: 01.04.2015).
İskenderoğlu, Ö. Karadeniz, E. ve Atioğlu, E. (2012). Türk Bankacılık Sektöründe Büyüme, Büyüklük ve Sermaye Yapısı Kararlarının Karlılığa Etkisinin Analizi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(1), 291-311. İslamoğlu. M. (2015). Yatırım ve Kalkınma Bankacılığı. http://personel.klu.edu.tr/dosyalar/kullanicilar/omersinan.pehlivan/dosy...(1).pptx, Erişim Tarihi: 20.05.2015.
Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12, 231-254.
Johansen, S. ve Juselius, K. (1990). Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration–with Applications to the Demand for Money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52(2), 169–210.
Kandemir, T. ve Demirel Arıcı, N. (2013). Mevduat Bankalarında Camels Performans Değerleme Modeli Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma (2001-2010). Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18, 61-87.
Karacaoğlan, Ç. (2011). Yabancı Sermayeli Bankaların Türk Bankacılık Sektörüne Girişi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Karagöz, Y. (2014). SPSS 21.1 Uygulamalı Biyoistatistik. 1.Baskı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Karamustafa, O. ve Karakaya, A. (2004). Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 23-35.
Kaya, Y.T. (2002). Türk Bankacılık Sektöründe Kârlılığın Belirleyicileri. MSPD Çalışma Raporları, BDDK Yayınları, 2002(1), 1-16.
Kaya, Y.T. ve Doğan, E. (2005). Dezenflasyon Sürecinde Türk Bankacılık Sektöründe Etkinliğin Gelişimi. ARD Çalışma Raporları. BDDK Yayınları, 10, 1-16.
Khrawish, H.A. (2011). Determinants of Commercial Banks Performance: Evidence from Jordan. International Research Journal of Finance and Economics, Zarqa University, 5(5), 19-45.
Koç, S. (2002). Türkiye’de Kalkınma Bankacılığının Sermaye Piyasasının Oluşumuna ve Gelişimine Katkıları. Yüksek Lisans Tezi, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
S.Koç, A.Bağcı & K.C.Işık Bahar/Spring 2016
Cilt 6, Sayı 1, ss.227-256 Volume 6, Issue 1, pp.227-256
253
Koç, S. (2012). Basel II Kapsamında Kurumsal Risk Yönetimi: Türkiye’de Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama. Doktora Tezi, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Koç S., Bağcı A. ve Sözdemir A. (2015). Ticari Bankaların Yerli ve Yabancı Bankalar Açısından Performansları ve Performans Sürekliliklerinin Analizi: Türkiye Ölçeği (2002-2012), Sakarya İktisat Dergisi, 2, 46-80.
Lee, C.C. ve Hseih, M. F. (2014). Bank Reforms, Foreign Ownership, and Financial Stability. Journal of International Money and Finance, 40, 204-224.
Levine, R. (1997). Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda. Journal of Economic Literature Vol. XXXV, 688-726.
Murty and at all, MSR, (2012). Synthesis and preliminary evaluation of 2-substituted-1,3-benzoxazole and 3-[(3-substituted)propyl]-1,3-benzoxazol-2(3H)-one derivatives as potent anticancer agents, Medicinal Chemistry Research., 20(5), 576-586.
Murty, N.R. V. (2012). A Time-Series Investigation of the U. S. Real Health Expenditure: Evidence from Nonlinear Unit Root Tests. International Advances in Economic Research, 18, 429-438.
Oloo, O. (2011). Banking Survey Report, The Best Banks This Decade 2001-2010. Think Business Limited, Kenya, www.bankingsurvey.co.ke./ (Erişim Tarihi: 17.09.2014).
Ongore, V. O. ve Kusa, G. B. (2013). Determinant of Financial Performance of Comercial Banks in Kenya. International Journal of Economics and Financial Issues, 3(1), 237-252.
Ongore, V.O. (2011). The Relationship Between Ownership Structure and Firm Performance: An Emprical Analysis Listed Companies in Kenya.African Journal of Business Management, 5(6), 2120-2128.
Osterwald-Lenum, M. (1992). A Note With Quantiles of the Asymptotic Distiribution of the M1 Cointegration Rank Tests Statistics. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 54, 461-472.
Önal, Y.B. ve Sevimeser, N.C. (2006). Yabancı Banka Girişlerinin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri: Yerli Ve Yabancı Bankaların Etkinlik Analizi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 295-312.
Peter, R. and Marquis, M. (2005). Money and Capital Markets. The Financial System in an Increasingly Global Economy. 10.Edition. NewYork: Rwin/McGraw-Hill.
Phillips, P.C.B. and Perron, P. (1988). Testing for Unit Roots in Time Series Regression. Biometrika, 75, 335-346.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Karatekin University
İktisadi ve İdari Bilimler Journal of The Faculty of Economics
Fakültesi Dergisi and Administrative Sciences
254
Smith, C. W. (1986). Investment Banking and the Capital Acquisition Process. Journal of Financial Economics. 15(1-2), 3-29.
Taşkın, F. D. (2011). Türkiye’de Ticari Bankaların Performansını Etkileyen Faktörler. Ege Akademik Bakış Dergisi, 11(2), 289-298.
Tunay, B. (2014). Türkiye’de Banka Karlılığının Belirleyicileri: Ölçek Büyüklükleri, Mülkiyet ve Finansal Krizler Temelinde Yeni Bir Analiz. Bankacılar Dergisi, 91, 3-36.
Uçarkaya, S. (2006). Kamu Bankalarının Bankacılık Sistemindeki Rolü. Uzmanlık Yeterlilik Tezi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü.
Vazakidis, A. and Adamopoulos, A. (2011). Financial Development and Economic Growth: An Empirical Analysis for the UK. European Research Studies, 14(2), 135-148.
Wen, W. (2010). Ownership Structure and Banking Performance: New Evidence in China. Universitat Autònoma de Barcelona Departament D’economia de L’empresa.
Yaşa, A. (2008). Bankacılık Sektöründe Etkinlik ve Veri Zarflama Analizi Yöntemi İle Ölçülmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Yıldırım, M. (2011). Yüz Tanıma. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com