You are here

TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN KATILIM BANKALARINDA KURUMSAL YÖNETİM VE PERFORMANS İLİŞKİSİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE GOVERNANCE AND PERFORMANCE IN THE PARTICIPATION BANKS OPERATING IN TURKEY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12731

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Corporate governance, which is a key factor in improving economic efficiency, ensuring sustainable growth and especially in gaining investor confidence, is vital for the banking sector. In recent years, banks have sought to adapt to more reliable and generally accepted corporate governance regulations because the confidence factor come to the front in the banks resulting from their structure and functioning. The number and transaction volumes of participation banks are increasing in our country as in the rest of the world. Participation banks, which have to compete with both Islamic financial institutions and traditional banks, are rapidly adapting to effective corporate governance practices. Despite the extra cost and workload, it is expected that the effective management mechanism, which is established as a result of good corporate governance practices, should make a positive contribution to the performance of the participation banks. In this framework, this empirical study on participation banks operating in Turkey has been conducted by means of regression analysis to determine whether there is a meaningful relationship between corporate governance structures and financial performances of banks in. The size of the board, number of the independent managers, managerial ownership, size and age of the company, and the public offerrng ratio were used as corporate governance variables and return on equity (ROE) and return on assets (ROA) were used as financial performance indicators in our study. After the analysis, it is concluded that the corporate governance variables have a significant influence in explaining the financial performance. The findings of our research are similar to those in the literature. Althoug some corporate governance elements were not related to financial performance, overall a relationship has been found.
Abstract (Original Language): 
Ekonomik verimliliği artırmanın, sürdürülebilir büyümeyi sağlamanın ve özellikle yatırımcı güveninin kazanılmasının anahtar unsuru olan kurumsal yönetim, bankacılık sektörü için hayati önem arz etmektedir. Yapısı ve işleyişi itibariyle güven unsurunun oldukça ön plana çıktığı bankalar, son yıllarda güvenilir ve genel kabul görmüş kurumsal yönetim düzenlemelerine daha fazla uyum gösterme çabasına girmişlerdir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sayıları ve işlem hacimleri artan ve hem İslami finans kurumları hem de geleneksel bankalarla rekabet etmek durumunda kalan katılım bankaları etkili kurumsal yönetim uygulamalarına hızla ayak uydurmaktadır. Getirdiği ekstra maliyet ve iş yüküne rağmen, iyi kurumsal yönetim uygulamaları sonucunda tesis edilen etkili yönetim mekanizmasının, katılım bankalarında şirket performansına olumlu katkı sağlaması beklenmektedir. Bu çerçevede Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankaları üzerinde yaptığımız ampirik çalışmada, söz konusu bankaların kurumsal yönetim yapıları ile finansal performansları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı regresyon analizleriyle tespit edilmiştir. Çalışmamızda, kurumsal yönetim değişkenleri olarak yönetim kurulu büyüklüğü, bağımsız yönetici sayısı, yönetim kurulu üyelerinin sahip oldukları ortaklık payı, firmanın büyüklüğü, yaşı ve halka açıklık oranı; finansal performans göstergesi olarak ise öz sermaye karlılığı (ROE) ve aktif karlılık oranı (ROA) kullanılmıştır. Yapılan analiz sonrasında kurumsal yönetim değişkenlerinin finansal performansı açıklamada önemli bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmamızın bulguları literatürdeki örneklere benzer sonuçlar vermiş, bazı kurumsal yönetim unsurlarının finansal performansla ilişkisi bulunamazken genel anlamda bir ilişki tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Aebi, V., Sabato, G., & crisis, M. S. (2012). Risk Management, Corporate Governance, and Bank
Performance. Journal of Banking & Finance, 36(1), 3213-3226.
Ahmed, S. U., Ullah, W., Ahmed, S. P., & Rahman, A. (2016). An Empirical Study on Corporate
Governance and Islamic Bank Performance: A Case Study of Bangladesh. Journal of
Finance & Banking Studies, 5(4), 103-116.
Aktan, C. C. (2013). Kurumsal Şirket Yönetimi. Oraganizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(1),
162. http://www.canaktan.org/yonetim/kurumsal-yonetim/aktan-kurumsal.pdf (Erişim
tarihi: 10.09.2017)
Alp, A., & Kılıç, S. (2014). Kurumsal Yönetim Nasıl Yönetilmeli? İstanbul: Doğan Egmont
Yayıncılık.
Al-Saidi, M., & Al-Shammari, B. (2013). Board Composition and Bank Performance in Kuwait: An
Empirical Study. Managerial Auditing Journal, 28(6), 472-494.
Türkiye’de Faaliyet Gösteren Katılım Bankalarında Kurumsal Yönetim… 161
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/35
Arouri, H., Hossain, M., & Muttakin, M. B. (2011). Ownership Structure, Corporate Governance and
Bank Performance: Evidence From GCC Countries. Corporate Ownership and Control,
8(4), 365-372.
Aygün, M., Taşdemir, A., & Çavdar, E. (2010). Banka Performansı Üzerinde Yönetim Kurulu
Büyüklüğünün Etkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(3), 67-78.
Ayub, M. (2007). Understanding Islamic Finance. England: John Wiley & Sons Ltd.
Bukair, A. A., & Rahman, A. A. (2015). Bank Performance and Board of Directors Attributes by
Islamic Banks. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and
Management, 8(3), 291-309.
Çoban, Y. (2016). Türkiye'de Katılım Bankacılığı ve Finans Sektöründeki Yeri. İstanbul: Marmara
Üniversitesi / Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü.
Fanta, A., Kemal, K. S., & Waka, Y. K. (2013). Corporate Governance and impact on Bank
Performance. Journal of Finance and Accounting, 1(1), 19-26.
Ghayad, R. (2008). Corporate Governance and The Global Performance of Islamic Banks.
Humanomics, 24(3), 207-216.
Grove, H., Patelli, L., Victoravich, L. M., & Xu, P. (2011). Corporate Governance and Performance
in the Wake of the Financial Crisis: Evidence from US Commercial Banks. Corporate
Governance: An International Review, 19(5), 418-436.
Güçlü, N. (2003). Stratejik Yönetim. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 61-85.
Gümüş, G. K., Gümüş, Y., & Altunal, I. (2017). Bankacılık Sektöründe Kurumsal Yönetim ve
Finansal Performans İlişkisi: Türkiye ve Kazakistan Örneği. Kastamonu Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2), 104-121.
Güney, N. (2015, Ağustos). İslami Finansta Şer’i Yönetim Uygulamaları ve Konuyla İlgili
Tartışmalara Genel Bir Bakış. Türkiye İslam İktisadı Dergisi, 2(2).
Kılıç, M. (2009, 8). Kurumsal Yönetim ve Derecelendirilmesi: Halka Açık Şirketler için Talepsiz
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Model Önerisi. 15-16. Eskişehir.
Kula, V., & Baykut, E. (2013). Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Almanın Mevduat Bankalarının
Performansına Etkisi: BİST Örneği. Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), 121-136.
Kusuma, H., & Ayumardani, A. (2016). The Corporate Governance Efficiency and Islamic
Performance: An Indonesian Evidence. Polish Journal of Management Studies, 13(11), 111-
120.
Lee, S. P., & Isa, M. (2015). Directors’ Remuneration, Governance and Performance: The Case of
Malaysian Banks. Managerial Finance, 41(1), 26-44.
Manini, M. M., & Abdillahi, U. A. (2015). Corporate Governance Mechanisms and Financial
Performance of Commercial Banks in Kenya. Journal of Business and Management, 17(3),
25-40.
Naushad, M., & Malik, S. A. (2015). Corporate Governance and Bank Performance: A Study of
Selected Banks in GCC Region. Asian Social Science, 11(9), 226-234.
Nawaz, T. (2017). Momentum Investment Strategies, Corporate Governance and Firm Performance:
An Analysisof Islamic Banks. Corporate Governance, 17(2), 192-211.
162 Raif PARLAKKAYA - M. Nihat DEMİRCİ
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/35
Onakoya, A., Fasanya, I., & Ofoegbu, D. I. (2012). Corporate Governance and Bank Performance:
A Pooled Study of Selected Banks in Nigeria. European Scientific Journal, 8(28), 155-164.
Pamukçu, F. (2011). Finansal Raporlama ile Kamuyu Aydınlatma veŞeffaflıkta Kurumsal Yönetimin
Önemi. Muhasebe ve Finansman Dergisi.
Peni, E., & Vähämaa, S. (2012). Did Good Corporate Governance Improve Bank Performance during
the Financial Crisis? Journal of Financial Services Research, 41(1), 19-35.
Shungu, P., Ngirande, H., & Ndlovu, G. (2014). Impact of Corporate Governance on the Performance
of Commercial Banks in Zimbabwe. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(15), 93-
105.
SPK. (2003). Kurumsal Yönetim İlkeleri. www.spk.gov.tr:
http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&menuid=10&pid=0 (Erişim
tarihi: 10.09.2017)
TKYD, D. v. (2007). Nedir Bu Kurumsal Yönetim. www.tkyd.org/tr:
http://www.tkyd.org/tr/yayinlar-tkyd-yayinlari.html (Erişim tarihi: 10.09.2017)
Yenice, S., & Dölen, T. (2013). İMKB’de İşlem Gören Firmaların Kurumsal Yönetim İlkelerine
Uyumunun Firma Değeri Üzerindeki Etkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi,
9(19).
Yıldırım, S., & Bilen, A. (2014). Türkiye’de İşletmelerin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
Notlarının İncelemesi. Journal of Economics Administrative Sciences Faculty Dicle
University, 7(4), 38-48.
Yılmaz, R., & Kaya, M. (2014). Kurmsal Yönetim İlkelerinin Muhasebe Etik Kuralları ile İlişkisi.
İşletme Bilim Dergisi, 2(1), 22.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com