You are here

DEMIRCI EĞITIM FAKÜLTESI SOSYAL BILGILER ÖĞRETMENLIĞI ADAYLARıNıN PROFİLL VE SOSYAL BİLGLLER ÖĞRETMENLIĞINI TERCIH ETME NEDENLERININ DEĞERLENDIRILMESI

PROFILES OF PRESERVICE SOCIAL SCIENCE TEACHERS OF THE FACULTY OF EDUCATION AT DEMIRCI AND AN EVALUATION OF THEIR REASONS FOR STUDYING SOCIAL SCIENCES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to determine the socio-economic status of pre-service teachers enrolled at the department of Social Sciences Education at Celal Bayar University as well as to detemine their reasons for being in this department and their levels of satisfaction with their choice. To this end, in this study, which is a descriptive one, a questionnaire which consists of seventeen items were applied to freshmen, sophomore, junior, and senior students studying at the department of Social Sciences Education at the Faculty of Education, Demirci. The results of the questionnaire were evaluated in tables by using percentages and frequency. 160 preservice teachers participated in the questionnare, and they were selected among the 489 pre-service teachers who are currently enrolled at the department of Social Sciences Education. It was determined that preservice teachers come from families with low-income levels, that this field is not their first choice, that the level of education of their parents is low, that most of them are from urban origins, that they have the anxiety of unemployment and that they don 't have organized study habits.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi örnekleminde, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği'nde öğrenim gören öğretmen adaylarının sosyo-ekonomik durumlarının, öğrencilerin alan tercihlerinin nedenlerinin ve bu tercihlerinden duydukları memnuniyet düzeyinin belirlenmesidir. Bu amaçla betimleyici nitelikte olan bu çalışma ile Demirci Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği'nde okuyan birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine on yedi maddeden oluşan bir anket uygulanmıştır. Anketin sonuçları tablolar halinde, yüzde ve frekans kullanılarak değerlendirilmiştir. Yapılan ankete Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı'nda öğrenimlerini sürdürmekte olan 489 öğretmen adayından seçilen 160 öğretmen adayı katılmıştır. Bu araştırmada öğretmen adaylarının gelir düzeyi düşük ailelerden geldikleri, bu alanı alt sıralarda tercih ettikleri, ailelerinin eğitim düzeyinin düşük olduğu, çoğunluğunun kent kökenli olduğu, gelecekte iş bulma kaygısının yüksek olduğu, ders çalışma alışkanlıklarının planlı olmadığı tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

ÇELİKTAN, Mustafa; ŞANAL, Mustafa; YENİ, Yeliz, (2005). "Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri". Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı;19.
DEMİRCİOĞLU, H. İsmail, (2006). "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilimler Hakkındaki Görüşleri". Bilig, Sayı 36, S, 113-124.
ERDAMAR KOÇ, Gürcü, (2010). "Öğretmen Adaylarının Ders
Çalışma Stratejilerini Etkileyen Bazı Değişkenler". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (H. U. Journal of Education), Sayı;38.
GÜRBÜZ, Hasan; KIŞOĞLU, Mustafa, (2007). "Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları". Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı, 2, S, 71-83.
GÖMLEKSİZ, Mehmet Nuri; CÜRO, Elif, (2011). "Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Toplumsal İhtiyaçları Karşılama Düzeyine İlişkin Öğretmen Görüşleri". Millî Eğitim Dergisi, Sayı: 190.
75
Celal Bayar Üniversitesi
İSKENDER, Pelin, (2007). "İlköğretim Okullarında Sosyal Bilgiler
Öğretiminin Öncelikleri ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yetiştirmeye Yönelik Çıkarımlar". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Cilt;8, Sayı;1.
KARATEKİN, Kadir; AKSOY, Bülent, (2012). "Sosyal Bilgiler
Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/1, p,1423-
1438.
KÖKASLAN, Bahadır; İLTER, İlhan; GÖRMEZ, Erhan, (2010). "Sınıf
Öğretmeni Adaylarının Sosyo-Kültürel Özellikleri ve Lisansüstü Eğitim İsteklilikleri Üzerine Bir Çalışma". Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, Cilt 11,Sayı 3, S, 277-299.
KIZILÇAOĞLU, Alaattin, (2003). "Necatibey Eğitim Fakültesi Sosyal
Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Profili". Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 6, Sayı 10.
ÖZDER, Hasan; KONEDRALI, Güner; ZEKİ, Perkan Canan, (2010). "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,
cilt 16, Sayı 2, S, 253-275.
PESEN, Cahit; ODABAŞ, Akın; BİNDAK, Recep; KUDU, Mustafa,
(2005). "Öğretmen Adaylarının Yetenek ve İlgileri". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: II, Sayı:1.
SARIKAYA, Türkan; KHORSHID, Leyla (2009). "Üniversite
Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi: Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimi". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt 7, Sayı 2.
SEZER, Adem; PINAR, Adnan; YILDIRIM, Tahsin, (2010). "Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Bazı Profil Özellikleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi". Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 22, S, 43 - 69.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com