You are here

AHLAKİ KİMLİK ÖLÇEĞİ TURKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

THE VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF MORAL IDENTITY SCALE'S TURKISH VERSION

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.18026/cbusos.35372

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Moral identity has been a research topic of many research areas in foreign literature due to the fact that it encourages moral behaviors and prevents immoral behaviors. However, there are few studies about moral identity in Turkish. For this reason, in this study, it was aimed to adapt Moral Identity Scale (Aquino ve Reed, 2002) to Turkish. This is an instrument adaptation study. The participants of this study were the students of Dicle University, Ziya Gökalp Faculty of Education. In this study Moral Identity Scale and The Ethics Behavior Rating Scale were used to collect data. According to results of Explanatory and Confirmatory Factor Analysis conducted within the scope of this study, Turkish version of Moral Identity Scale preserves its original structure. Based on the results of this study, it can be said that Turkish version of Moral Identity Scale can be used as a valid and reliable instrument for future studies about moral identity. In this context, a research concerning the variables that effect the moral identity can be conducted. Additionally, the relationship between moral identity and various socio-moral problems or prosocial behaviors can be examined.
Abstract (Original Language): 
Ahlaki kimlik, ahlaki davranışları teşvik etmesinden ve ahlaki olmayan davranışlara engel olmasından dolayı yabancı alan yazında birçok alanın araştırma konusu haline gelmiştir. Ancak, Türkçe alan yazında bu konuda yapılmış çok az araştırma bulunmaktadır. Bu yüzden, bu araştırmada, Ahlaki Kimlik Ölçeği'nin (Aquino ve Reed, 2002) Türkçeye uyarlanması hedeflenmiştir. Bu çalışma, bir ölçek uyarlama çalışmasıdır. Bu araştırmada, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinde öğrenim gören farklı katılımcı gruplarıyla çalışılmıştır. Bu çalışmada Türkçeye uyarlanmaya çalışılan Ahlaki Kimlik Ölçeği ve Etik Davranışı Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma kapsamında yürütülen Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi sonuçlarına göre Ahlaki Kimlik Ölçeği orijinal formdaki yapısını korumuştur. Bu çalışmadan elde edilen bulgulardan yola çıkarak, ahlaki kimlikle ilgili gelecekte yapılacak çalışmalar için Ahlaki Kimlik Ölçeği'nin Türkçe formunun, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceği söylenebilir. Bu doğrultuda, ahlaki kimliğin hangi değişkenler açısından farklılık gösterdiği araştırılabilir. Ayrıca ahlaki kimlik ile çeşitli sosyo-ahlaki sorunlar ya da olumlu sosyal davranışlar arasındaki ilişki incelenebilir.

REFERENCES

References: 

AKBULUT, Yavuz (2010), Sosyal Bilimlerde SPSS Uygulamaları, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul.
AQUINO, Karl ve Americus REED (2002), "The Self-Importance of Moral Identity", Journal of Personality and Social Psychology, C: 83, S: 6, ss. 1423-1440.
AQUINO, Karl,
Da
n FREEMAN, Americus REED, Vivien K. G. LIM ve Will FELPS (2009), "Testing a Social-Cognitive Model of Moral Behavior: The Interactive Influence Of Situations and Moral Identity Centrality", Journal of Personality and Social Psychology, C: 97, S: 1, ss.
123-141.
AQUINO, Karl, Brent McFERRAN ve Marjorie LAVEN (2011),
"Moral
Identit
y and the Experience of Moral Elevation in response to Acts of Uncommon Goodness", Journal of Personality and Social Psychology, C:100, S: 4, ss. 703-718.
AQUINO, Karl, Americus REED, Stefan THAU ve Dan
FREEMAN (2007), "A Grotesque and Dark Beauty: How Moral Identity and Mechanisms of Moral Disengagement Influence Cognitive and Emotional Reactons to War", Journal of Experimental Social Psychology, C: 43, ss. 385-392.
BAUMGARTNER, Hans ve Christian HOMBURG (1996),
"Applications of Structural Equation Modeling in Marketing and Consumer Research: A Review", International Journal of Research in Marketing, C: 13, ss. 139-161.
BAYRAM, Nuran (2010), Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş: AMOS Uygulamaları, Ezgi Kitabevi, İstanbul.
BERKOWITZ, Marvin W. (2002), "The Science of Character Education" (ed.) William Damon, Bringing in a new era in character education 43-63, Hoover Institution Press, Stanford, CA.
Eğitim Bilimleri Sayısı | 127
Ferat
Yılmaz-Fatih Yılmaz
BROWNE, Michael W. ve Robert CUDECK (1993), "Alternative Ways of Assessing Model Fit", (eds.) Kenneth A. Bollen ve J. Scott Long, Testing structural equation models 136-162, Sage Publications, London.
BÜYÜKÖZTÜRK, Şener (2010), Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, Pegem Akademi, Ankara.
ÇOKLUK, Ömay, Güçlü ŞEKERCİOĞLU ve Şener BÜYÜKÖZTÜRK (2012), Sosyal Bilimler için Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları, Pegem Akademi, Ankara.
DOANE, Gweneth A. Hartrick. (2002), "Am I Still Ethical? The Socially-Mediated Process of Nurses' Moral Identity", Nursing Ethics, C: 9, S: 6, ss. 623-635.
GILLETT, Grant (2006), "Cyborgs and Moral Identity", Journal of Medical Ethics, S: 32, ss. 79-83.
GLENN, Andrea L., Spassena KOLEVA, Ravi IYER, Jesse
GRAHAM ve Peter H. DITTO (2010), "Moral Identity in Psychopathy", Judgment and Decision Making, C:5,
S: 7, ss. 497-505.
GREENBAUM, Rebecca L., Mary Bardes MAWRITZ, David M.
MAYER ve Manuela PRIESEMUTH (2013), "To Act Out, To Withdraw, or To Constructively Resist? Employee Reactions to Supervisor Abuse of Customers and the Moderating Role of Employee Moral Identity", Human Relations, C: 0, S: 0, ss. 1-26.
HARDY, Sam A. (2006), "Identity, Reasoning, and Emotion: An Empirical Comparison of Three Sources of Moral Motivation", Motivation and Emotion, C: 30, S: 3, ss. 205-213.
HARDY, Sam A., Amit BHATTACHARJEE, Americus REED ve
Karl AQUINO (2010), "Moral Identity and Psychological Distance: The Case of Adolescent Parental Socialization", Journal of Adolescence, S: 33, ss. 111-123.
HU, Li-Tze ve Peter M. BENTLER (1999), "Cutoff Criteria for Fit Indexes in Covariance Structure Analysis: Conventional Criteria Versus New Alternatives", Structural Equation Modeling: A MultidisciplinaryJournal, C: 6, S: 1, ss. 1-55.
İLHAN, Mustafa ve Bayram ÇETİN (2013), "Örtük Zekâ Teorisi Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, C: 7, S: 1, ss. 191-221.
JEONG, Changwoo ve Hyemin HAN (2013), "Exploring the Relationship between Virtue Ethics and Moral Identity", Ethics & Behavior, C: 23, S: 1, ss. 44-56.
KAPIKIRAN, Necla Acun (2007), "Üniversite Öğrencilerinde Ahlaki Davranışın Empatik Eğilim ve Kendini Ayarlama Açısından
128
|
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Cilt: 13, Sayı: 4, Aralık 2015
Ahlaki Kimlik
Ölçeği
Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
İncelenmesi", Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, C: 3, S: 28,
ss. 33-47.
KAVUSSANU, Maria, Adrian WILLOUGHBY ve Christopher RING (2012), "Moral Identity and Emotion in Athletes", Journal of
Sport & Exercise Psychology, S: 34, ss. 695-714.
MACLEAN, A. Michael, Lawrence J. WALKER ve M. Kyle
MATSUBA (2004), "Transcendence and the Moral Self: Identity
Integration, Religion, and Moral Life" Journal for the Scientific Study of Religion, C: 43, S: 3, ss. 429-437.
MARSH, Herbert W., Kit-Tai HAU, Cordula ARTELT, Jurgen
BAUMERT ve Jules L. PESCHAR (2006), "OECD's Brief Self-Report Measure of Educational Psychology's Most Useful Affective Constructs: Cross-Cultural, Psychometric Comparisons Across 25 Countries", International Journal of Testing, C: 6, S: 4, ss. 311-360.
MEYERS, Lawrence S., Glenn GAMST ve Anthony J. GUARINO
(2006), Applied Multivariate Research: Design and Interpretation, SAGE Publications, London.
NASIR, Na'ilah Suad ve Ben KIRSHNER (2003), "The Cultural
Construction of Moral and Civic Identities", Applied Developmental Sciences, C: 7, S: 3, 138-147.
ONAT KOCABIYIK, Oya ve Adnan KULAKSIZOĞLU (2014),
"Genç Yetişkinlerin Ahlaki Kimliklerinin İncelenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma", Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, C: 14, S: 3, ss.
835-858.
PARK, Nansook ve
Christophe
r PETERSON (2009), "Character Strengths: Research and Practice", Journal of College & Character, C: 10, S: 4, ss. 1-10.
REED, Americus ve Karl F. AQUINO (2003), "Moral Identity and the Expanding Circle of Moral Regard toward Out-Groups", Journal of Personality and Social Psychology, C: 84, S: 6, ss. 1270-1286.
REYNOLDS, Scott J. ve Tara L. CERANIC (2007), "The Effects of Moral Judgment and Moral Identity on Moral Behavior: An Empirical Examination of the Moral Individual", Journal of Apllied Psychology, C: 92, S: 6, ss. 1610-1624.
SCHERMELLEH-ENGEL, Karin, Helfried MOOSBRUGGER ve
Hans MÜLLER (2003), "Evaluating the Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures", Methods of Psychological Research Online, C: 8, S: 2, ss. 23¬74.
SEÇER, İsmail (2013). SPSS ve LISREL ile Pratik Veri Analizi. Anı Yayıncılık, Ankara.
SHAO, Ruodan, Karl AQUINO ve Dan FREEMAN (2008),
"Beyond Moral Reasoning: A Review of Moral Identity Research and
Eğitim Bilimleri Sayısı | 129
Ferat
Yılmaz-Fatih Yılmaz
Its Implications for Business Ethics", Business Ethics Quarterly, C: 18,
S: 4, ss. 513-540.
SİPAHİ, Beril, E. Serra YURTKORU ve Murat ÇİNKO (2010), Sosyal Bilimlerde SPSS'le Veri Analizi, Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul.
SPIECKER, Ben ve Jan STETUEL (1996), "Moral Identity and
Education in a Multicultural Society", Studies in Philosophy and Education, S: 15, ss. 159-165.
ŞEKER, Hasan ve Başaran GENÇDOĞAN (2006), Psikolojide ve
Eğitimde Ölçme Aracı Geliştirme, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
ŞİMŞEK, Ömer Faruk (2007), Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş: Temel İlkeler Ve LISREL Uygulamaları, Ekinoks Yayınları, Ankara.
TEZBAŞARAN, A. Ata (1997), Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu, Türk Psikologlar Derneği, Ankara.
VITELL, Scott John, Mark N. BING, H. Kristl DAVISON, Anthony
P. AMMETER, Bart L. GARNER ve Milorad M. NOVICEVIC (2009),
"Religiosity and Moral Identity: The Mediating Role of Self-Control", Journal of Business Ethics, C: 88, ss. 601-613.
WINTERİCH, Karen Page, Karl AQUINO, Vikas MITTAL ve Richard SWARTZ (2013), "When Moral Identity Symbolization
Motivates Prosocial Behavior: The Role of Recognition and Moral Identity Internalization", Journal of Applied Psychology, C: 98, S: 5, ss.
759-770.
WINTERİCH, Karen Page, Vikas MITTAL ve Karl AQUINO
(2013), "When Does Recognition Increase Charitable Behavior? Towards a Moral Identity-Based Model", Journal of Marketing, C:77, S: 3, ss. 1-45.
YILMAZ, Ferat ve Ali ERSOY (2015), "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hayır Diyebilme Becerilerinin Ahlaki Anatominin Bileşenleri Açısından İncelenmesi", 2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 8-10 Haziran 2015, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com