You are here

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ SINAMA DURUMLARINDA KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARININ ÖĞRENCİLERİN SINAV KAYGILARI ÜZERİNE ETKİLERİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

THE EFFECTS OF EVALUATION INSTRUMENTS USED FOR ASSESSMENT AND MEASUREMENT AT HIGHER EDUCATION ON STUDENTS' EXAM ANXIETY THE EXAMPLE OF THE FACULTY OF EDUCATION AT CELAL BAYAR UNIVERSITY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.18026/cbusos.51090

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Exam anxiety can be described as the variable which prevents the efficient use of the student's knowledge during the exam and decreases the success. However, a study about the effects of form and quality of the assessment and evaluation instruments used in higher education on exam anxiety, is not encountered. Seventy 4th grade students from Celal Bayar University, Faculty of Education, department of social sciences education, 37 of whom took part in the experiment group and 33 of whom formed the control group, participated in this study which aims to search for the effects of assessment and evaluation instruments on students' exam anxiety. Three assessment instruments are applied to these students. First assessment instrument is a multiple-choice instrument which is prepared according to the 20 traditional question writing rules, has only one true answer and in which students look for the solution of an imaginary condition. This traditional multiple-choice test is applied to the control group. The other assessment instrument expresses the current and real education situations taking place in the faculty they are attending, based on their lives. This assessment instrument is applied to the experiment group. Also a opinion scale is applied in which the students are asked to express their anticipated success and to what extend they understand the subjects. This scale is applied both before and after the exam so as to determine whether traditional and new assessment instruments increase students own learning and success perceptions. Collected data is subjected to item analysis and analysis of covariance. When the study findings are examined, it is seen that applying the alternative exam positively affects the students' exam anxiety and thus their exam success.
Abstract (Original Language): 
Sınav kaygısı öğrenci tarafından kazanılmış bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan değişken olarak tanımlanabilir. Alan yazın incelendiğinde öğrencilerin sınav kaygılarına yönelik çalışmaların daha çok sözü edilen bu kaygının azaltılması için sınav öncesinde ve sırasında neler yapılması gerektiği konularının üzerinde yoğunlaştığı görülse de yükseköğretimde kullanılan ölçme araçlarının biçiminin ve niteliğinin de sınav kaygısına neden olan etmenlerden biri olabileceği hususunda yapılmış bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Yükseköğretim programlarının sınama durumlarında kullanılan ölçme araçlarının öğrencilerin sınav kaygıları üzerine etkilerinin araştırılmasını amaçlayan bu çalışmada deney grubunda 37 ve kontrol grubunda 33 olmak üzere Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı 4. sınıf öğrencilerinden toplam 70 öğrenci çalışmaya katılmıştır. Bu öğrencilere 3 ölçme aracı uygulanmıştır. Bunlardan ilki, 20 maddeden oluşan geleneksel soru yazma kurallarına uygun olarak hazırlanmış, tek doğru cevabı bulunan ve nötr bir ifade ile öğrencinin verilen hayali durumun çözümünü aradığı çoktan seçmeli bir ölçme aracıdır. Bu geleneksel çoktan seçmeli başarı testi kontrol grubuna uygulanmıştır. Diğer ölçme aracı ise öğrencilerin derslere devam ettikleri fakültede hâlihazırda gerçekleşmiş ya da gerçekleşmekte olan gerçek eğitim durumlarını öğrencilerin yaşantılarını temel alan bir dille ifade eden ölçme aracıdır. Bu ölçme aracı deney grubuna uygulanmıştır. Araştırmada bir de öğrencilerin bu sınavda kendilerinden bekledikleri başarıyı ve konuları ne kadar anladıklarını belirlemeleri istenen bir görüş ölçeği uygulanmıştır. Bu ölçme aracı hem sınavdan önce hem de sınavdan sonra uygulanmış ve böylece yapılan geleneksel ve yeni ölçme işleminin öğrencilerin kendi öğrenmelerini ve başarı algılarını yükseltip yükseltmediği belirlenmeye çalışılmıştır. Toplanan veriler madde analizine tabi tutulup kovaryans analizi yapılmıştır. Çalışma bulguları incelendiğinde alternatif sınav uygulanan öğrencilerin sınav kaygılarında ve bu kaygıdan kaynaklanan başarı algılarında olumlu yönde değişime yol açtığı bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca alternatif sınavı uygulamak öğrencilerin düşüncelerinin olumlu yönde değişiminin %17'sinden sorumludur.

REFERENCES

References: 

AKGÜN, A., GÖNEN S. ve AYDIN, M. (2007). "İlköğretim Fen ve Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, [Online]: www.e-sosder.com adresinden 05 Mart 2014 tarihinde indirilmiştir.
ASLAN, S. A. (2005). Ergenlerde ana-baba tutumu, sınav kaygısı ders çalışma becerilerinin lise giriş sınavını yordama düzeyleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
BALTAŞ, Acar ve BALTAŞ Zuhal. (2000). Stres ve Başa Çıkma Yolları, 29. Basım, Remzi Kitabevi
BENSOUSSAN, M.
(2013)
. "Alleviating Test Anxiety for Students of Advanced Reading Comprehension", Journal of Psych educational Assessment. Sayı: 31: 41-52
BOYACIOĞLU, N ve KÜÇÜK, L (2011). "Ergenlikte Mantık Dışı İnançlar Sınav Kaygısını Nasıl Etkiliyor?", Psikiyatri Hemşireliği; 2(1):40-45
BRUCH, M.
A.
, PEARL, L., ve GİORDANO, S. (1986). "Differences in the cognitive processes of academically successful and unsuccessful test-anxious students". Journal of Counselling Psychology, 33 (2), 217-219
BYRNES, J. P. (2001). Minds, Brains and Learning-
Understanding the Psychological and Educational Relevance of Neuroscientific Research. New York: The Guilford Press.
ÇAKAN, M. (2004). "Öğretmenlerin Ölçme-Değerlendirme Uygulamaları ve Yeterlik Düzeyleri: İlk ve Ortaöğretim", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, , sayı: 2, 99-114
Eğitim Bilimleri Sayısı | 195
Metin Aşcı-Okay Işlak-Şeref Güler
CİZEK, G. J., FİTZGERALD, S. M. ve RACHOR, R. E. (1996). Teachers' assessment practices: Preparation, isolation, and the kitchen sink. Educational Assessment, 3(2), 159-179.
DANİEL, L. G. ve KİNG, D. (1998). "A knowledge and use of testing and measurement literac of elementary and secondary teachers". Journal of Educational Research, 91 (6), 331-344.
DATTA, P.
(2013)
. "Is test anxiety a peril for students with intellectual disabilities?" Journal of Intellectual Disabilities, 17: 122¬133.
DOĞAN, T. ve ÇOBAN, E, AYSEL (2009). "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Eğitim ve Bilim Dergisi 34 ( 153) S.157-168
EMBSE, N, MATA, A, SEGOOL, N. (2014). "Latent Profile Analyses of Test Anxiety: A Pilot Study" Journal of Psych educational Assessment, 32: 165-172
EVRİM, Ö. (2011). İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğreniminde Sınav Kaygısıyla Başarı Düzeyi Arasındaki İlişki ve Bir Öğretim Ankara Üniversitesi Dil Bilim Ana Bilim Dalı Yayımlanmamış Doktora Tezi Ankara
GÜVEN, S. (2001). Sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmede kullandıkları yöntem ve tekniklerin belirlenmesi. 10. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Abant İzzet Baysal Üniversitesi,
Bolu.
KARAKAŞ, C, A. (2013). "Paylaşma Tutumlarının Sınav Kaygısı- Gelecek Kaygısı İle İlişkisi (Sakarya Örneği)", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Journal of the Human and Social Science Researches | 2013 | Cilt.2, Sayı: 1 - Volume. 2, Issue: 1
KAVAKÇI Ö, YILDIRIM, O. ve KUĞU, N. (2010a). "Travma sonrası stres bozukluğu ve sınav kaygısı için EMDR: Olgu sunumu". Klinik Psikiyatri Dergisi, 2010;13.42-47.
KAVAKÇI, Ö, GÜLER, S ve ÇETİNKAYA, S. (2011). "Sınav
Kaygısı ve İlişkili Psikiyatrik Belirtiler", Klinik Psikiyatri Dergisi,
2011;14:7-16
Mc
DONALD
, A. S. (2001). the prevalence and effects of test anxiety in school children. Educ Psychol, 21.89-98.
MERTLER,
C
. A. (1999). Assessing student performance: A descriptive study of the classroom assessment practices of Ohio teachers. Education, 120 (2), 285-297
OWENS, M, SREVENSON, J ve HADWİN, J. (2013). Anxiety and depression in academic performance: An exploration of the mediating factors of worry and working memory School Psychology
International 33: 433-449
196 | Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Cilt: 13, Sayı: 4, Aralık 2015
Yükseköğretim Programlarının Sınama Durumlarında Kullanılan.
PELEG POPKO, O. (2004). Differentiation and test anxiety in
adolescents J.Adolesc 27 645-662
PİJİ KÜÇÜK, D. (2010). "Müzik Öğretmeni Adaylarının Sınav Kaygısı, Benlik Saygısı ve Çalgı Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,11 (3) s.
37-50.
SANSGIRY, S. S, SAIL, K. (2006). Effect of Students'
Perceptions of Course Load on Test Anxiety. Am J Pharm Educ, 15.26
SAZAK N. ve ECE, S. (2004). Bolu Anadolu Güzel Sanatlar
Lisesi
Öğrencilerini
n ÖSS ve Özel Yetenek Sınavlarına Yönelik Kaygıları. Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu, 7-10 Nisan 2004, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi.
ŞAHİN,
H
, GÜNAY, T ve BATI, H. (2006). "İzmir ili Bornova
ilçesi lise son sınıf öğrencilerinde üniversiteye giriş sınavı kaygısı".
STED 15 (6) s.107-113.
TAŞDELEN, G. (2012). Ölçme Aracında Bulunması Gereken Nitelikler Sakarya Üniversitesi Yayınları
TEMEL, A. (1991). "Ortaöğretimde Ölçme ve Değerlendirme Sorunları". Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 18, s.23-27.
TOTAN, T ve YAVUZ, Y. (2009). "Westside Sınav Kaygısı
Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması" Mehmet AkifErsoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (17) s.95 -
109.
YANPAR, T. (1992). Ankara ilkokullarındaki ikinci devre
öğretmenlerinin öğretmenlik mesleği ve konu alanlarıyla ilgili eğitim ihtiyaçları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
ZHANG, Z. ve BURRY-STOCK, J. A. ( 2003). Classroom
assessment practices and teachers' self- perceived assessment skills. Applied Measurement in Education, 16 (4), 323-342.
OWENS,
M
, SREVENSON, J. ve HADWİN, J. (2013). Anxiety and depression in academic performance: An exploration of the mediating factors of worry and working memory School Psychology
International 33 s. 433-449.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com