You are here

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNE KATILAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM İLE İLGİLİ TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AN EVALUATION OF THE ATTITUDES OF THE PROSPECTIVE TEACHERS THAT PARTICIPATE IN THE PEDAGOGICAL FORMATION PROGRAM TOWARDS COMPUTER AIDED INSTRUCTION

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.18026/cbusos.09930

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, the relationship between the attitudes of the prospective teachers that participated in the pedagogical formation program in Celal Bayar University in 2014-2015 towards Computer Assisted Education (CAE) and some demographical variables are analyzed. For this purpose, CAE Attitude Scale developed by Arslan (2006) is adapted to 478 teacher candidates. It is concluded that the attitudes of teacher candidates towards computer assisted instruction are affirmative and that there is no statistically significant difference in their attitudes towards the computer aided education considering their sex or teaching experiences; but, when their attitudes towards the computer aided education is examined with respect to their age, it is seen that there is a significant difference considering their age groups and that the prospective teachers that are aged 30 and above are more positive about CAE, than the candidates that are aged 25 and below. It is also concluded that the teacher candidates from the field of Theology are significantly more positive about CAE compared to the candidates from the fields of Physics, Chemistry, Mathematics, and Turkish Language and Literature. Finally, it is suggested that CAE lectures should be hands-on implemented.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Celal Bayar Üniversitesi'nde 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde formasyon eğitimine katılan öğretmen adaylarının Bilgisayar Destekli Öğretime ilişkin tutumları ile demografik bazı değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu amaçla, 478 öğretmen adayına Arslan (2006) tarafından geliştirilen Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutum Ölçeği uygulanmıştır. Sonuç olarak, formasyon eğitimine katılan öğretmen adaylarının bilgisayar destekli öğretime yönelik tutumlarının olumlu yönde olduğu, adayların bilgisayar destekli öğretim yapmaya yönelik tutumlarında cinsiyete veya öğretmenlik deneyimlerine bağlı anlamlı farklılık olmadığı; ancak, yaşa bağlı olarak bilgisayar destekli öğretim yapmaya ilişkin tutumlar incelendiğinde 30 yaş üstü öğretmen adaylarının 25 yaş altı adaylara göre pozitif yönde anlamlı derecede olumlu tutumda oldukları görülmüştür. Ayrıca, İlahiyat alanından mezun öğretmen adaylarının tutumlarında Fizik, Kimya, Matematik ve Türk Dili ve Edebiyatı alanlarından mezun adaylara göre pozitif yönde anlamlı farklılık gözlenmiştir. Son olarak Bilgisayar Destekli Öğretim/Eğitim derslerinin uygulamalı olarak yapılması gerektiği önerilmiştir.

REFERENCES

References: 

ARSLAN, Ali (2006), "Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutum Ölçeği", Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 24-33.
ARSLAN, Berrin (2003), "Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim Öğrencileriyle Bu Süreçte Eğitici Olarak Rol Alan Öğretmenlerin BDE'e İlişkin Görüşleri", The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET, 2(4), 67-75.
BAŞARICI, Recep ve URAL, Ayhan (2009), "Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları", International Online Journal of Educational Sciences, 1(1),
165-176.
BUDAK, Yusuf ve BUDAK, Esra, Çoban (2012), "Öğrencilerin Bilgisayar Destekli Eğitim Hakkındaki Yargıları ve BDE ile Temel Bilgisayar Bilgisi Öğretiminin Etkinliği", Journal of Research in Education and Teaching, 1(3), 123-129.
COŞKUN, Elif, Pınar (2013), Bilgisayar Destekli Eğitimde Dyned Programının İlköğretim İngilizce Dersini Desteklemesi Hakkındaki Öğretmen Görüşleri (Kırşehir İli Örneği), Kırşehir: Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi).
ÇAKMAK, Zafer ve TAŞKIRAN, Cengiz (2014), "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi", Turkish Studies
212 | Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Cilt: 13, Sayı: 4, Aralık 2015
Pedagojik Formasyon Eğitimine Katılan Öğretmen Adaylarının...
- International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, 9(5), 529-537.
DEMİREL, Özcan, SEFEROĞLU, Süleyman, Sadi ve YAĞCI, Esed. (2001), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, (Cilt I), Pegem Yay. , Ankara.
GÜNHAN, B. C., YAVUZ, G. ve BAŞER, N. (2007), Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi ve Demografik Özelliklerine Göre Karşılaştırılması, I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Çanakkale, 16-18 Mayıs 2007, 1370- 383.
KAPLAN, Abdullah, ÖZTÜRK, Mesut, ALTAYLI, Duygu, ERTÖR,
Eren (2013), "Sınıf Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Öğretime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre Karşılaştırılması", Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, Vol.4 No.2
(2013), 89-103.
KAVAK, Yüksel, AYDIN, Aydan ve AKBABA ALTUN, Sadegül
(2007),
Öğretmen
Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri (1982-2007), Yükseköğretim Kurulu Yayını No: 2007-5.
KOL, Suat (2012), "Evaluating the Opinions of the Preschool Teachers on Computer Assisted Education", Educational Sciences
Theory&Practice, 12(2), 897-903.
KUTLUCA, Tamer ve BİRGİN, Osman (2007), "Doğru
Denklemi Konusunda Geliştirilen Bilgisayar Destekli Öğretim Materyali Hakkında Matematik Öğretmeni Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi". GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(2), 81-97.
KUTLUCA, Tamer ve EKİCİ, Gülay (2010), "Öğretmen
Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutum Ve Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi" Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, (38), 177-188.
KUZU, Abdullah, KABAKÇI, Işıl, ERİŞTİ, S. Duygu, KURT, A.
Aşkın, DURSUN, Özgür ve ERİŞTİ, Bahadır (2007), TC. Anadolu
Üniversitesi Yayın No: 1752, Eskişehir.
KÜÇÜK, Betül, İŞLEYEN, Tevfik, DENİZ, Demet ve CANSIZ,
Şükrü
(2014)
, "Examining Pre-Service Mathematics Teachers Attitudes Towards Computer Assisted Education" Journal of Theoretical Educational Science, 7(2), 212-223.
ÖZGEN,
Kemal
, OBAY, Mustafa ve BİNDAK, Recep (2009),
"Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Ve Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi", T.C. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), 12-24.
SEZER, Adem (2011),
"Coğrafy
a Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 1-19.
Eğitim Bilimleri Sayısı | 213
Ali Murat Ateş-Ahmet Delil-Okay Işlak-Ümit Ziya Avcı
ŞAHİN, Abdullah ve AKÇAY, Adem (2011), "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi", Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6(2), 909-918.
TOSUN, Nilgün (2006), Bilgisayar Destekli ve Bilgisayar Temelli Öğretim Yöntemlerinin, Öğrencilerin Bilgisayar Dersi Başarısı ve Bilgisayar Kullanım Tutumlarına Etkisi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği, Edirne: Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi).
UŞUN, Salih (2006), Bilgisayar Destekli Öğretimin Temelleri, (Cilt I), Nobel Yayınları, Ankara.
YANPAR, Tuğba ve YILDIRIM, Soner (1999), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Anı Yayıncılık, (Cilt I), Ankara.
YENİLMEZ, Kürşat ve KARAKUŞ, Özge (2007), "İlköğretim
Sınıf Ve Matematik Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimine Ilişkin Görüşleri", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(14), 87-98.
YILDIRIM, Serkan ve KABAN, Abdullatif (2010), "Öğretmen
adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 158-168.
YILMAZ, M. ve EKİCİ, G. (2007), Farklı Düzeylerde Bilgisayar
Dersi Alan Sınıf Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Çanakkale, 16-18 Mayıs 2007, 593-612.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com