You are here

EĞİTİM FAKÜLTESİ EGT KODLU DERS BİLGİ PAKETLERİNİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

THE EVALUATION OF THE EGT CODED COURSE INFORMATION PACKS OF THE FACULTY OF EDUCATION ACCORDING TO THE VIEWS OF THE STUDENTS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.18026/cbusos.46407
Abstract (2. Language): 
One of the main goals of the educational system is to train the qualified manpower and to provide the civic education of the citizens of a country. One of the most important points about education is, without doubt, the education of the teachers and their formation knowledge represents the teachers' teaching skills. The aim of the research is to make the students of the faculty of education evaluate the common courses they receive during their education. Within this framework, common major area courses that each student in RCME department takes have been examined. The participants of the study, which is designed in accordence with the descriptive survey model, are the students of the Faculty of Education in Ondokuz Mayis University, who took common major area courses in the spring semester of 2014-2015 Academic Year. According to the results of the survey, the majority of the students have a positive attitude towards the major area courses for raising an awareness of professional and ethical responsibilities, helping their social and cultural development, supporting their vocational development and providing them with the necessary analytical skills. Besides the majority of the students think that the contents of major area courses are in line with the instructional objectives and their workload value.
Abstract (Original Language): 
Eğitim sistemlerinin temel amaçlarından biri ülkenin nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve yurttaşlarına vatandaşlık eğitimini vermektir. Bunu gerçekleştirebilmek için her eğitim sistemi, yetiştireceği insan modelini, sahip olduğu eğitim felsefesi ve insan gücüne göre düzenlemektedir. Eğitimle ilgili en önemli noktalardan biri şüphesiz öğretmenlerin yetiştirilmesidir. Öğretmenlerin temel eğitim alanları alan bilgisi, genel kültür, kişisel nitelikler ve formasyon bilgisi olarak düşünülecek olursa, formasyon bilgisi öğretmenlerin öğretmenlik becerisini temsil etmektedir. Araştırmanın amacı eğitim fakültesi öğrencilerinin, öğrenim süresince aldıkları ortak dersleri değerlendirmelerini sağlamaktır. Araştırmada betimsel araştırma modeli kullanılmış olup, eğitim fakültesi bünyesinde ortak olarak okutulmakta olan derslerden eğitim bilimine giriş, eğitim psikolojisi, öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, ölçme ve değerlendirme, özel öğretim yöntemleri, rehberlik ve smıfyönetimi dersleri ile ilgili öğrencilerden veriler toplanmıştır. Araştırma 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerle yürütülmüştür. Araştırma verileri eğitim öğretim yılı sonunda toplanmıştır. Bunun nedeni öğrencilerin derslerle ilgili verecekleri yanıtların güvenirliğinin daha yüksek olmasını sağlamaktır. Araştırma verileri toplanırken her dersin anketi ayrı ayrı uygulanmıştır. Bu nedenle anketleri cevaplayan öğrenci sayısı değişmektedir. Araştırma sonucunda öğrencilerin çoğunluğunun, bu derslerle ilgili mesleki ve etik bilinci kazandıkları, dersin kültürel gelişimlerine katkı sağladığı ve süreci analiz etme yeteneği kazandıkları ve derslerin içeriğinin dersin amacıyla uyumlu olduğu şeklinde sonuçlarına ulaşılmıştır.
283
310

REFERENCES

References: 

ATİK KARA, D. ve SAĞLAM, M. (2014). Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerinin Öğrenme-Öğretme Sürecine Yönelik Yeterlikleri Kazandırması Yönünden Değerlendirilmesi, Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 2-3.
BALCI, A. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler, Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
308
|
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Cilt: 13, Sayı: 4, Aralık 2015
Eğitim Fakültesi EGTKodlu Ders Bilgi Paketlerinin...
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., ÇAKMAK, E. K., AKGÜN, Ö. E., KARADENİZ, Ş., DEMİREL, F. (2009). Bilimsel Araştırma yöntemleri, Pegem Akademi Yayıncılık, 3. Baskı.
ÇELİKTEN, M., ŞANAL M., YENİ Y. (2005). "Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri", Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 19, ss. 207¬237.
ALKAN, C. ve diğerleri. (2000). Öğretmenlik Mesleğine Giriş, (Ed. Veysel Sönmez), Anı Yayıncılık, Ankara.
ELMAS, M. (2012). Bologna Süreci: Uygulama veya Uygulayamama, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, Cilt:2, Sayı:3.
ETCS
(2010)
. "ECTS Users' Guide, Belgium: Education and Culture". (http://europa.eu. Erş. tar. 01.06.2015).
KARASAR, N. (2006).
Bilimsel
Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları
KAVCAR, C. (2002). "Cumhuriyet Döneminde Dal Öğretmeni Yetiştirme", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35 (1-2). ss.1-14.
MEB (2008). Öğretmen Yeterlikleri, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
VANDERSTOEP, W. ve
JOHNSTON
, D. D. (2009). Research Methods For Everyday Life (Blending Qualitative and Quantitative Approaches), Published by Jossey-Bass, San Francisco.
YÖK (2009). Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlikler Çerçevesi (TYUYÇ) Ara Raporu.
YÖK (2010). "Yükseköğretimde Yeniden Yapılanma (66 Soruda Bologna Süreci Uygulamaları)", Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com