You are here

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN AKADEMİK ÇELİŞKİ VE BİRLEŞTİRME II TEKNİKLERİNİN ÖĞRENME ÜRÜNLERİNE ETKİSİ

THE EFFECT OF THE TECHNIQUES OF ACADEMIC CONTROVERSY AND JIGSAW II THAT ARE USED IN SOCIAL STUDIES EDUCATION ON LEARNING OUTCOMES

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.18026/cbusos.33357

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Nowadays, the efforts to develop the students' achievements along with their social skills are remarkable. Cooperative learning is an effective approach that serves these efforts. One of the most appropriate courses for the cooperative learning which gives opportunity to the development of both academic achievement and social problem-solving skills is social studies. The aim of this study is to analyze the effects of the academic controversy technique implementation and the jigsaw II technique implementation on the students' academic achievements in social studies and social problem solving skills. 92 students froming two experimental and one control groups participated in the study. "Social Studies Achievement Test" and "The Social Problem Solving Scenarios" were used as a means of data collection. Results showed that, compared with the control group, the highest academic achievement and social problem-solving skills scores were reached in the experimental group of academic controversy technique implementation.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde öğrencilerin hem akademik başarılarım hem de sosyal becerilerini bir arada geliştirmeye yönelik çabalar dikkat çekmektedir. Kubaşık öğrenme bu çabalara hizmet eden etkili bir yaklaşımdır. Gerek akademik başarı gerekse sosyal problem çözme becerisinin gelişimine fırsat tanıdığı düşünülen kubaşık öğrenme yaklaşımına en uygun derslerden birinin sosyal bilgiler dersi olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı dördüncü sınıf Sosyal Bilgiler dersi öğretiminde kullanılan akademik çelişki ve birleştirme II tekniklerinin öğrencilerin erişileri ve sosyal problem çözme becerileri üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Çalışmaya iki deney ve bir kontrol grubundan toplam 92 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak "Sosyal Bilgiler Başarı Testi" ve "Sosyal Problem Çözme Senaryoları" kullanılmıştır. Bulgular, kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, en yüksek erişi ve sosyal problem çözme puanlarına akademik çelişki tekniğinin kullanıldığı deney grubunda ulaşıldığını göstermiştir.

REFERENCES

References: 

AVŞAR, Z.; ALKIŞ, S. (2007). "İşbirlikli Öğrenme Yöntemi "Birleştirme I" Tekniğinin Sosyal Bilgiler Derslerinde Öğrenci Başarısına Etkisi."İlköğretim Online, 6 (2), 197-203.
Eğitim Bilimleri Sayısı | 325
Derya
Göğebakan Yıldız
ATILGAN, H.; KAN, A.; DOĞAN, N. (2009). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Anı Yayıncılık, Ankara.
BACANLI, H. (2006). Duyuşsal Davranış Eğitimi, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
BİCKMORE, K.
(2002)
. "Good Training Is Not Enough: Research On Peer Mediation Program Implementation", Social Alternatives, 21(1), 33-38.
BRAUER, C.; GRADY, F.; MATTHEW, K.; WILHITE, S. (1997). The Effects Of Problem-Solving On Academic Achievement In Elementary Education. Master's Action Research Project, Saint Xavier. http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED412005.pdf Erişim:
21.05.2013
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2007). Deneysel Desenler: Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen Ve Veri Analizi, Ankara: Pegem Yayınları.
COHEN, L.; MANION, L. (1990). Research Methods In
Education. New York:.Chapman and Hall, Inc.
CRESWELL, J. W (2003). Research Design Qualitative,
Quantative And Mixed Methods Approaches. California: Sage Pub.
ÇELEBİ, C. (2006). Yapılandırmacılık Yaklaşımına Dayalı İşbirlikli Öğrenmenin İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Erişi ve Tutumlarına Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
DELEN, H. (1998). Temel Eğitim Besinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Kubaşık Öğrenmenin Akademik Başarıya Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
DREU, C.K.W.; WEINGART, L.R. (2003). "Task Versus
Relationship Conflict, Team Performance, And Team Member Satisfaction: A Meta-Analysis", Journal of Applied Psychology, 88(4),
741-749.
D'ZURİLLA, T. J.; NEZU, A. M. (1990). "Development and Preliminary Evaluation of the Social Problem-Solving Inventory", Psychological Assessment, 2 (2), 156-163.
ERKAN, S. (2005). Örnek Grup Rehberliği Etkinlikleri, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
GÖMLEKSİZ, M. (1993). Kubaşık Öğrenme Yöntemi İle Geleneksel Yöntemin Demokratik Tutumlar Ve Erişiye Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
JOHNSON, D.W.; JOHNSON, R. T. (1997). Joining Together:
Group Theory And Group Skills (6. Baskı). Boston: Allyn ve Bacon.
JOHNSON, D.W.; JOHNSON, R.T. (1996). "The Impact Of A
Cooperative Or Individualistic Context On The Effectiveness Of Conflict Resolution Training", American Educational Research Journal, 33,4, 801-823.
326
|
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Cilt: 13, Sayı: 4, Aralık 2015
Sosyal Bilgiler
Öğretiminde
Kullanılan Akademik Çelişki.
JOHNSON, D.W.; JOHNSON, R. T. (1995a). Reducing School
Violence Through Conflict Resolution. Association for Supervision and Curriculum Development. Virginia: Alexandria.
JOHNSON,
D.W
. JOHNSON, R. (1995b). Teaching Students To Be Peacemakers (3.Baskı). Edina, MN: Interaction Book Company.
JOHNSON, D.W. ; JOHNSON, R.T. (1989). Cooperation and
Competition: Theory and Research. Edina, MN: Interaction Book Company.
JOHNSON, D. W.; JOHNSON, R. T.; MARUYAMA, G. (1983).
"Interpedence and Interpersonal Attraction Among Heterogeneous And Homogeneous Individuals: A Theoretical Formulation and A Meta-Analysis Of The Research". Review of Educational Research, 53, 5-54.
JOHNSON,W.D.; JOHNSON, T. R.; STANNE, M. B. (2000)
"Cooperative Learning Methods: A Meta-Analysis" https://www.researchgate.net/publication/220040324_Cooperative _Learning_Methods_A_Meta-Analysis Erişim:17.02.2015.
JOHNSON, W. W.; MARUYAMA, G.; JOHNSON, R. T.; NELSON,
D.;
SKON
, L. (1981). "Effects Of Cooperative, Competitive, And Individualistic Goal Structures On Achievement: A Meta-Analysis".
Psychological Bulletin, 89, 47-62.
JONES, T.S. (2004). "Conflict Resolution Education: The Field, The Findings, And The Future". Conflict Resolution Quarterly, 22, (1¬2), 233-267.
KARAOĞLU, İ. B. (1999). Geleneksel Öğretim Yöntemleri İle İşbirlikli Öğrenmenin Öğrenci Başarısı, Hatırda Tutma Ve Sınıf Yönetimi Üzerindeki Etkileri, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
KARASAR, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar -İlkeler - Teknikler, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
KARNES, M.; COLLINS, D. (1997). "Using Cooperative Learning Strategies To İmprove Literacy Skills İn Social Studies", Reading & Writing Quarterly, 13 (1), 37-51.
KORKUT, F. (2004). Okul Temelli Önleyici Rehberlik Ve
Psikolojik Danışma. Ankara: Anı Yayıncılık.
LEVY, J.(1989). "Conflict Resolution In Elementary And Secondary Education". Mediation Quahtehly, 7 (1), 73-87.
NATIONAL CENTER FOR EDUCATION STATISTICS. (2007).
Public School Practices For Violence Prevention And Reduction. http://nces.ed.gov/pubs2007/2007010.pdf Erişim:18.02.2015.
NEWMAN, F.M.; THOMPSON, J.A. (1987). "Effects Of Cooperative Learning On Achievement In Secondary Schools: A Summary Of Research".
http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED288853.pdf Erişim: 15.04.2015
Eğitim
Bilimler
i Sayısı | 327
Derya
Göğebakan Yıldız
NITKO, A. J. (2001). Educational Assessment Of Student. Upper Saddle River, NJ: Merrill.
ORAL, B. (2000).
Sosya
l Bilgiler Dersinde İşbirlikli Öğrenme İle Küme Çalışması Yöntemlerinin Öğrencilerin Erişileri, Derse Yönelik Tutumları Ve Öğrenilenlerin Kalıcılığı Üzerindeki Etkileri, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (19), 43-49.
OXFORD, R.L. (1997). "Cooperative Learning, Collaborative Learning, And Interaction: Three Communicative Strands İn The Language Classroom". The Modern Language Journal 81(4), 443-456.
ÖZKAL, N. Ş. (2000). İşbirlikli Öğrenmenin Sosyal Bilgilere İlişkin Benlik Kavramı, Tutumlar Ve Akademik Basarı Üzerindeki Etkileri, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
ÖZKALP, E. (2005). Sosyolojiye Giriş (Genişletilmiş 13. Basım). Bursa: Ekin Kitabevi.
QIN Z.; JOHNSON D. W.; JOHNSON R. T. (1995J. "Cooperative Versus Competitive Efforts and Problem Solving", Review of Educational Research, 65(2), 129-143.
REISBERG, L.
(1998)
. "Facilitating Inclusion Wit h Integrated Curriculum: A Mult idisciplinary Approach", Intervention in School &
Clinic, 33(5), 272-277.
SARDOĞAN, M.E.; KARAHAN T. F.; KAYGUSUZ, C. (2006) "Üniversite Öğrencilerinin Kullandıkları Kararsızlık Stratejilerinin Problem Çözme Becerisi, Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Fakülte Türüne Göre İncelenmesi", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
2(1),78-97.
SLAVIN, R.E. (1995). Cooperative Learning: Theory, Research, And Practice (2nd ed.). Boston: Allyn & Bacon.
SLAVIN, R.E. (1990). Cooperative Learning: Theory, Research And Practice. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
SLAVIN, R.E. (1988). "Cooperative Learning And Student
Achievement". Educational Leadership, 46(2), 31-33.
SLAVIN, R.E. (1983) "When Does Cooperative Learning
Increase Student Achievement?", Psychological Bulletin, 94, 429-445.
STEVAHN, L. (2004). "Integrating Conflict Resolution Training Into The Curriculum", Theory into Practice, 43(1), 50-58.
STEVAHN, L.; Johnson, D.W.;Johnson, R.T.; Schultz, R. (2002).
"Effects Of Conflict Resolution Training İntegrated İnto A High School Social Studies Curriculum", The Journal of Social Psychology, 142(3),
305-331.
STEVAHN, L.; Johnson, D.W.; Johnson, R. T.; Real, D. (1996).
"The Impact Of A Cooperative Or Individualistic Context On The Effectiveness Of Conflict Resolution Training", American Educational Research Journal, 33 (3), 801-823.
328 | Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Cilt: 13, Sayı: 4, Aralık 2015
Sosyal Bilgiler
Öğretiminde
Kullanılan Akademik Çelişki.
TÜRNÜKLÜ, A. (2006). Sınıf Ve Okul Disiplinine Çağdaş Bir Yaklaşım: Onarıcı Disiplin Okullarda Yaşanan Kişiler Arası Çatışmaları Yapıcı Ve Barışçıl Olarak Yönetmek İçin Çağdaş Bir Model. Ankara: Ekinoks Yayınları.
TÜRNÜKLÜ, A. (2002). "Öğrenciler Arasındaki Çatışmaların Çözümünde Problem Çözme Ve Arabuluculuk.". E. Karip (Edt.) Sınıf Yönetimi,185 - 224, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
YALÇIN, B.; TETİK, S.; AÇIKGÖZ, A. (2010). "Yüksekokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerisi Algıları İle Kontrol Odağı Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma". Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 19-27.
YILDIZ, G. D. (2012). Kubaşık Öğrenme Ve Anlaşmazlık Çözümü Eğitimi İle Bütünleştirilmiş Türkçe Ve Sosyal Bilgiler Programının Öğrencilerin Akademik Başarı, İletişim Ve Sosyal Problem Çözme Becerilerine Etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
YILMAZ, S. (2007). Kubasık Öğrenmenin İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Fen Ve Teknoloji Dersine İlişkin Akademik Başarılarına Ve Birlikte Çalışma Tutumlarına Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
Eğitim

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com