You are here

ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUM SURECİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE BAŞA ÇIKMA YOLLARI

THE PROBLEMS FACED IN THE PROCESS OF ADAPTING THE UNIVERSITY LIFE AND THE WAYS OF DEALING WITH THESE PROBLEMS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.18026/cbusos.93556

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to determine the phenomenological views of the youth about their problems during their adaptation process to university life. It is aimed to determine what kind of changes occur in their lives after they start university, in which areas they experience problems, how these problems effects their daily lives and what they do to overcome these problems. In the course of this study, qualitative method is used, interviews are made and analysed. The participants are 40 volunteers chosen among the university students from 16 diverse departments. Results indicate that, university students mostly feel lonely, they live discrepancies with the other members of their circle of friends, they have complaints about sleeping and eating disorders. These determined needs emphasize the importance of professional psychological counseling services in the institutions of higher education.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, gençlerin üniversite yaşamına uyum sürecinde yaşadıkları sorunlar hakkındaki görüşlerinin saptanmasıdır. Bu doğrultuda, üniversite yaşamının gençlerin hayatlarında ne gibi değişikliklere yol açtığı, gençlerin hangi alanlarda sorunlar yaşadıkları, bu sorunların günlük yaşamlarını nasıl etkilediği ve bu sorunlarla başa çıkmak için neler yaptıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Katılımcılar Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı 16 farklı bölümde öğrenim gören, 40 gönüllü üniversite öğrencisidir. Sonuçlar, üniversite öğrencilerinin büyük çoğunluğunun kendilerini yalnız hissettiklerini, bulundukları grup içinde uyuşmazlıklar yaşadıklarını, uyku ve yeme bozuklukları gibi şikâyetlerinin olduğunu ortaya koymaktadır. Belirlenen ihtiyaçlar profesyonel psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yükseköğretim kurumlarındaki önemini vurgulamaktadır.

REFERENCES

References: 

ADAMS, Katharine S. (2014). Predicting Student Adaptation to College by Learning and Study Strategies. (October 17, 2014). Georgia Educational Research Conference. Paper 41. http://digitalcommons.georgiasouthern.edu/gera/2014/2014/41
AKTAŞ, Y. (1997). Üniversite öğrencilerinin uyum düzeylerinin incelenmesi: Uzunlamasına bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 13, 107-110.
ALADAĞ, M., KAĞNICI, D. Y., TUNA, M. E. ve TEZER, E. (2003). Üniversite yaşam ölçeği: Ölçek geliştirme ve yapı geçerliği üzerine bir çalışma. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 20(2), 41.
ALADAĞ BAYRAK, Ö. ve BÜLBÜL, T. (2013). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin yükseköğretim yaşamına uyum düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Dergisi. 3 (2), 6-20.
Eğitim Bilimleri Sayısı | 47
Fatma Ebru İkiz-Bahar Mete Otlu
BİLGİN, M. (2001). Üniversite öğrencilerinin sorunları ile değerleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2(20), 18-25.
BORSARİ, B.,
MURPHY
, J.G., BARNETT, N.P. (2007). Predictors of alcohol use during the first year of college: implications for prevention. Addictive Behaviors, 32, 2062-2086.
BÜLBÜL, T. ve ACAR GÜVENDİR, M. (2014). Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin yükseköğretim yaşamına uyum düzeylerinin incelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 4 (1), 397-418. DOI: 10.12973/jesr.2014.41.21.
CEYHAN, A. A. (2011). İnternet kullanma temel nedenlerine göre üniversite öğrencilerinin problemli internet kullanımı ve algıladıkları iletişim beceri düzeyleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi. 11(1), 59-77.
CHOU, C., CONDRON, L., BELLAND, J.C.
(2005)
. A review of the research on Internet addiction. Educational Psychology Review 17,
363-388.
COLLİNS,
W
. A., & LAURSEN, B. (2004). Changing
relationships, changing youth: Interpersonal contexts of adolescent development. The Journal of Early Adolescence, 24, 55- 62.
doi:10.1177/0272431603260882
CREDE & NİCHORSTER (2012). Adjustment to college as
measured by the Student Adaptation to College Questionnaire: A quantitative review of its structure and relationships with correlates and consequences. Educational Psychology Review, 24, 133-165.
DEMİR, A., KOYDEMİR, S. (2005) Öğretim elemanlarının üniversitelerinde bulunan pdr merkezleri hakkındaki görüşleri. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 21, 123-132.
DOUGLAS, A.C., MİLLS, J.E., NİANG, M., STEPCHENKOVA, S.,
BYUN, S., RUFFİNİ, C., LEE, S.K., LOUTFİ, J., LEE, J.K., ATALLAH, M.,
BLANTON, M. (2008). Internet addiction: metasynthesis of
qualitative research for the decade 1996-2006. Computers in Human Behavior 24, 3027-3044.
DURU, E. (2008). The analysis of the relationships between loneliness, social support, and social connectedness in predicting adjustment difficulties (Uyum zorluklarını yordamada yalnızlık, sosyal destek ve sosyal bağlılık arasındaki ilişkilerin analizi). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi (KUYEB), 3, 833-856.
EİSENBERG, D., GOLBERSTEİN, E., & GOLLUST, S. G. (2007). Help-seeking and access to mental health care in a university student population. Medical Care, 45, 594 - 601.
ERDOĞAN, S., ŞANLI, H. S., & BEKİR, H. Ş. (2005). Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi öğrencilerinin üniversite yaşamına uyum durumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 479.
48
|
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Cilt: 13, Sayı: 4, Aralık 2015
Üniversite Yaşamına Uyum Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Başa Çıkma Yolları
ERDUR BAKER, Ö. ve BIÇAK, B. (2006). Üniversite öğrencilerinin psikolojik sorunları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 6(2), 54-66.
ERKAN, S., ÖZBAY, Y., CİHANGİR-ÇANKAYA, Z.
&
TERZİ, Ş.
(2008)
. University students' problem areas and psychological help-seeking willingness. International Congress Of Counseling, 25- 27 Nisan 2008. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi.
ERKAN, S., CİHANGİR ÇANKAYA, Z., TERZİ, Ş., ÖZBAY, Y.
(2011) .
Üniversite psikolojik danışma ve rehberlik merkezlerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 174- 198.
ERKAN, S., ÖZBAY, Y., CİHANGİR-ÇANKAYA, Z., & TERZİ, Ş.
(2012) .
Üniversite öğrencilerinin yaşadıkları problemler ve psikolojik yardım arama gönüllülükleri. Eğitim ve Bilim, 37(164), 94¬107.
GALAMBOS, N. L., BARKER, E. T., & KRAHN, H. (2006).
Depression, selfesteem, and anger in emerging adulthood: Seven-year trajectories. Developmental Psychology, 42, 350 -365.
doi:10.1037/0012-1649.42.2.350
GİZİR, C. A. (2005). Orta Doğu Teknik Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin problemleri üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 196-213.
GİZİR, C. A. (2005). Stratejik planlama: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 43(43), 309-325.
GİZİR, C. A. (2010). Üniversite psikolojik danışma ve rehberlik merkezleri'nin rol ve işlevleri: Gelişmeler ve sınırlılıklar. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 11-25.
GLASS, C. R., GÖMEZ, E., & URZUA, A. (2014). Recreation, intercultural friendship, and international students' adaptation to college by region of origin. International Journal of Intercultural Relations, 42, 104-117.
GÜNDOĞDU, R., YAVUZER, Y. (2012). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öznel iyi oluş ve psikolojik ihtiyaçlarının demografik değişkenlere göre incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,12(23), 115 - 131
IKİZ, E., ASİCİ, E., SAVCİ, M., & YÖRÜK, C. (2015). Problemli
internet kullanımı ile üniversite yaşamına uyum ilişkisi. Bartın Journal of Faculty of Education, 4(1), 34-50.
KACUR, M. ve ATAK, M. (2011). Üniversite öğrencilerinin sorun alanları ve sorunlarla başetme yolları: Erciyes üniversitesi örneği. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 31(2), 273-297.
KARAHAN, F., SARDOĞAN, M. E., ÖZKAMALI, E. ve DİCLE, A. N. (2005). Üniversite I. Sınıf öğrencilerinin üniversiteye uyum
Eğitim Bilimleri Sayısı | 49
Fatma Ebru Ikiz-Bahar Mete Otlu
düzeylerinin sosyokültürel etkinlikler açısından ıncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 30 (2), 63-71.
KOLUNSAĞ, A., & VATANSEVER ÖZDEMİR, G. (2007).
Sürdürülebilir oryantasyon modeli ve Sakarya Üniversitesi'ndeki durum. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (14), 211-229.
KIZILDAĞ, S., DEMİRTAŞ ZORBAZ, S., GENÇTANIRIM, D. &
ARICI, F. (2012). Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin psikolojik danışma yardımı almaya ve bu yardımın sunulduğu birimlere ilişkin görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3),185-196.
Lİ, X.,
WANG
, Y.Z., WANG, W.X. (2009). Research on the adjustment of freshmen and it's influence factor. China Journal of Health Psychology 17, 1354-1356.
LİU,
X.D.
, WANG, Y. (2007). Freshmen adaptive problems and
coping strategy. Journal of Shaanxi Normal University (Philosophy and Social Science Ediction) 36, 72-74.
MİER,
S.
, MATTHEW, B. & SHROPSHİRE, S. (2009).
Community consultation and intervention: supporting students who do not access counseling services. Journal of College Student Psychotherapy, 23,16-29.
MİLES,
B
. M., & HUBERMAN, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd ed.). London: sage Pub.
PEKTAŞ, İ., & BİLGE, A. (2007). Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin problem alanlarının belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(14), 83-98.
SMİTH-SİMONE, S.Y., CURBOW, B.A., STİLLMAN, F.A., (2008).
Differing psychosocial risk profiles of college freshmen waterpipe, cigar, and cigarette smokers. Addictive Behaviors 33, 1619-1624.
TOPKAYA, N. &
MEYDAN, B. (2013). Üniversite öğrencilerinin problem yaşadıkları alanlar, yardım kaynakları ve psikolojik yardım alma niyetleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ,3(1), 25¬37.
TÜZÜN, H., ÖZDİNÇ, F. (2010). 3-Boyutlu sanal üniversite
oryantasyon ortamının geliştirilmesi. Akademik Bilişim'10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi.
WANG, A., CHEN, L., ZHAO, B., & XU, Y. (2006). First-year
students' psychological and behavior adaptation to college: the role of coping strategies and social support. US-China Education Review.
3(5), 51-57.
YAN, W., Lİ, Y., & SUİ, N. (2013). The relationship between
recent stressful life events, personality traits, perceived family
functionin
g and ınternet addiction among college students. Stress and Health. 30, 3-11. DOI: 10.1002/smi.2490
50 | Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Cilt: 13, Sayı: 4, Aralık 2015
Üniversite Yaşamına Uyum Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Başa Çıkma Yolları
YAO, B., HAN, W., ZENG, L.,
&
GUO, X.
(2013)
. Freshman year mental health symptoms and level of adaptation as predictors of Internet addiction: A retrospective nested case-control study of male Chinese college students. Psychiatry research, 210(2), 541-547.
YAVUZER, H. (1987). Çocuk ve suç. Evrim Matbaası. İstanbul.
YILDIRIM, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
ZHANG, H.Y., WEİ, W.F., WANG, Y.S., 2003. The psychological analysis and answer on universities students internet dependence. Heath Psychology Journal 5, 323-327.
ZHOU, L., YU, S.K., 2006. Research on freshmen adaptation status. Chinese Journal of Special Education 7, 89-91.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com