You are here

Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Durumlarının Atılganlık Durumlarına Etkisi

Effects of Socio Economic Status on Assertiveness Attitudes of Students in Social Science Education at University

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, the assertiveness levels of Social Science Students were aimed to compare by socia-economic status (Age, Educational Level, Allocation Unit etc.). The descriptive survey method was used to access data. Participants are willing Social Science Students (Male= 181; Female= 152, Total=333) in Educational Faculty at Celal Bayar University. Data are gathered by Rathus Assertiveness Schedule (RAS) and Personal Inquiry Form. Data were analyzed by descriptive statistical methods such as frequencies, mean, standard deviation, t-test, analysis of one -tailed variance (ANOVA). As data analysis, this study showed that Social Science Students’ attitudes toward the assertiveness meaningfully turned into by socia-economic status.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada Sosyal Bilgiler Eğitimi öğrencilerinin atılganlık durumlarının sosyoekonomik (yaş, eğitim düzeyi, yerleşim yeri v.s.) değişkenlerine göre karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada betimleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Programı’nda öğrenim görmekte olan 181,i erkek 152’si kız olmak üzere toplam 333 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmanın verileri, Rathus Atılganlık Envanteri ve kişisel bilgi formu aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde frekans, ortalama, varyans betimsel istatistiksel yöntemlerine ek olarak iki gruplu değişkenler arasındaki karşılaştırmalar için ortalamaya dayalı t-testi, ikiden fazla gruplu değişkenlerin karşılaştırmalar için tek yönlü varyans çözümlemesi (ANOVA) kullanılmıştır. Verilerin analiz sonuçlarına göre öğrencilerin atılganlık puanlarının sosyo-ekonomik değişkenlere göre etkilendiği ortaya çıkmıştır.
51-66

REFERENCES

References: 

AKINCI, T. (1999), “Yurtdışı Yaşantısı Geçiren ve Geçirmeyen Gençlerin Atılganlık
Puanlarının Karşılaştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi,
İstanbul.
ALBERTI, R., EMMONS, M. (2002), Atılganlık (Çeviren: Serap Katlan), HYB
Yayıncılık, Ankara.
CRAWFORD, L., TAYLOR, L. (1999), Çekingenlik, Alfa Basım Yayım Dağıtım, Bursa.
GEMİ, A. (1997), “Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Atılganlık Düzeyini Etkileyen Bazı
Faktörler”, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
GÖKALAN, Z., B.(2000), “İlköğretim Okulu Öğrencilerinin (12-14 Yaş) Benlik
Tasarımı, Atılganlık ve Kendini Açma Puanlarıyla Akademik Başarıları
Arasındaki İlişki”, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
İNCEOĞLU D., AYTAR G. (1987), “Bir Grup Ergende Atılgan Davranış Düzeyi
Araştırması”, Psikoloji Dergisi, Cilt:6, Sayı:21, s. 23-24.
KAPTAN, S. (1993), Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Tekışık Web Ofset
Tesisleri, Ankara.
ÖZLEN, M. ve diğerleri(2004), “Bir Üniversite İçin Öğrenci Başarısının İstatistiksel
Analizi” 2004. (Erişim Tarihi:01.05.2006).
S.Tekin, İ.Kapancı / Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Durumlarının
Atılganlık Durumlarına Etkisi
66
SARUHAN, N.(1996), “Ankara il merkezinde lise son sınıfa devam eden öğrencilerin
atılganlıkları ile ana ve baba tutumları arasındaki ilişkinin bazı değişkenlere
göre incelenmesi”, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans
Tezi, Ankara.
ŞAHİN, N. (2001), “Eğitim Yöneticisi Adaylarının Özellikleri İle Başarı ve Atılganlık
Puanları”, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
TATAKER, T., “Ergenlerin Atılganlık Puanları İle Atılganlık Puanları Arasındaki
İlişki”
(Erişim Tarihi:01.02.2006).
UĞUR, G. (1996), “Üniversite Öğrencilerinde Atılganlık ile Beden Algısı İlişkisi”,
Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
UĞURLUOĞLU, M., Y.(1996), “Lise Öğrencilerinde Özsaygı Düzeyi İle Atılgan Kişilik
Özelliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik
Üniversitesi, Trabzon.
VOLTAN, N. (1981), “Rathus Atılganlık Envanterinin Hacettepe Üniversitesi
Öğrencilerine Uygulanması ve Elde Edilen Bulgular”, Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 4, s. 72–75.
VOLTAN ACAR, N. (2003), “Rathus Atılganlık Envanteri Geçerlik ve Güvenirlik
Çalışması”, PDR’ de Yirmi beş Yıl, s. 177–184, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
YAPICI, M. (2003), “Üniversite Öğrencilerinin Dersten Kalma Nedenleri”, Üniversite
ve Toplum, Cilt: 3, Sayı: 2. (Erişim Tarihi:01.05.2006).
YEŞİLYAPRAK, B., KISAÇ, İ. (1999), “Öğretmen Adaylarına Uygulanan Atılganlık
Eğitimi ve Sonuçları”, Mesleki Eğitim Dergisi, 1(1), s. 12-18.
YÖRÜKOĞLU, A. (1998) Gençlik Çağı,10. Baskı, Özgür Yayınları, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com