You are here

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİLİK ÇALIŞMASI

A STUDY OF VALİDİTY AND RELİABİLİTY OF ORGANIZATIONAL CULTURE SCALE

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Researchers are increasingly observing that the culture of organizations has an important influence on organizational effectiveness. In this sense, the usage and management of the organizational culture can supply crucial adventages in supplying the effectiveness in organizations. (LaCasse, 2010). From this point of view, the purpose of this to determine the validity and reliability of Organizational Culture Scale. The study population based on 350 educational faculty stuff who work in 2 public universities in 2010-2011. In the study which was held by the method of “simple random sampling”, 103 persons were given as examples. The factor structure of the scale was examined by exploratory factorial analysis and it was identifiedt that the sacle has a three factorial structure. The Cronbah Alfa coefficient numbers of the scale are: “power culture” .67, “achievement culture”.84 “support culture” .91.
Abstract (Original Language): 
Örgüt kültürünün, örgütsel etkililik üzerinde etkili olduğu ile ilgili araştırmaların sayısı gittikçe artmaktadır. Bu bağlamda, örgütsel kültürün yönetilmesi ve kullanılması, örgütlerde etkililiği sağlamada önemli avantajlar sağlayabilir (LaCasse, 2010). Bundan hareketle, çalışmanın amacı, İpek (1999) tarafından geliştirilen Örgütsel Kültür Ölçeğinin eğitim fakültelerinde geçerlilik ve güvenirliliğini sağlamaktır. Araştırmanın evrenini, 2010-2011 öğretim yılında iki kamu üniversitesinin eğitim fakültelerinde görev yapmakta olan 350 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Bu öğretim elemanlarına ulaşmada, “Basit Seçkisiz (tesadüfi) Örnekleme” yöntemi kullanılmıştır ve araştırma örneklemine 103 kişi alınmıştır. Ölçeğin faktör yapısı açımlayıcı faktör analizi ile incelenmiş, ölçeğin Üç faktörlü bir yapı gösterdiği belirlenmiştir. Ölçeğin boyutlarının Cronbah Alfa iç tutarlılık katsayıları, “güç kültürü” .67, “başarı kültürü” .84 ve “destek kültürü”.91’dir.
1-14

REFERENCES

References: 

ALTUNIŞIK, Remzi; COŞKUN, Recai; YILDIRIM, Engin;
BAYRAKTAROĞLU, Serkan (2001).Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri:
SPSS Uygulamalı. Adapazarı: Sakarya Kitabevi.
BALCI, Ali. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma, Yöntem, Teknik ve İlkeler.
PegemA
BERBEROĞLU, Güneş (1990). “Örgüt Kültürü ve Yönetsel Etkinliğe Katkısı”.
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dergisi C:VIII, S: 1-2.
Eskişehir
BÜYÜKÖZTÜRK, Şener (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı.
Pegema Yayıncılık. Ankara
ÇINGI, Hülya. (1990). Örnekleme Kuramı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi
ÇOKLUK, Ömer; ŞEKERCİOĞLU, Güçlü; BÜYÜKÖZTÜRK, Şener (2010).
Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatisik : SPSS ve LISREL Uygulamaları.
Pegem Akademi. Ankara
ERDEM, Ramazan (2007). Toplumsal Kültürün Örgüt Kültürüne Yansımaları.
Erdem, R. ve Çukur C.Ş. (Ed.). Kültürel Bağlamda Yönetsel ve Örgütsel
Davranış. Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Ankara
GOFFEE, Rob ; JONES,Goreth (2002). Kurum Kültürü. Kapital Medya.
Ankara
GÜLBAHAR, Y.; BÜYÜKÖZTÜRK, Ş.(2008). “Değerlendirme Tercihleri
Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi. S:35 s: 148-161. Ankara
HOFSTEDE, Geert ; NEUİJEN, Bram ; OHAYV, Denise Daval ; SANDERS,
Geert (1990). “Measuring Organizational Cultures: A Qualitative and
Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:9, Sayı:1, Mart 2011
13
Quantitative Study Across Twenty Cases”. Administrative Science Quarterly.
C:35. S:2. s:286
İPEK, Cemalettin (1999). Resmi Liseler ile Özel Liselerde Örgütsel Kültür ve
Öğretmen-Öğrenci İlişkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi
KILIÇER, Kerem; ODABAŞI, H.Ferhan (2010). “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği:
Türkçeye Uyarlama, Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması”. Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. S:38 s: 150-164. Ankara
LACASSE, JoDee A (2010). A Multimethod Organizational Culture Analysis
of a State Correctional Institution Using a Modified Denison Organizational
Culture Survey. Unpublished Doctoral Dissertasion. The Unıversıty of St.
Thomas St. Paul. Mınnesota
MAMATOĞLU, Nihal (2004). “Örgütsel Kültür Tipi Ölçeği”. Psikiyatri
Psikoloji Psikofarmoloji Dergisi. C:12. S:4. Ankara
PHEYSEY, Diana.C .(1993). Organizational Cultures: Types and
Transformations. London: Routledge.
SABUNCUOĞLU, Zeyyat; TÜZ, Melek (2005). Örgütsel Psikoloji. Alfa
Aktüel Basım Yayım. Bursa
SCHEMEL, Robert (2007). Yönetim Eğitimi Araştırmaları Kuramdan
Uygulamaya. Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Ankara
SCHEİN, H.Edgar (1996). “Three Cultures of Management: The Key to
Organizational Learning”. Sloan Management. C:38-(1). s:9-20
USLUEL, Yasemin Koçak; VURAL, Funda Kurt (2009). “Bilişsel Kapılma
Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması”. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi. C:42, S:2, s:77-92. Ankara

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com