You are here

KILIÇ KALEM MÜNÂZARASI

THE SWORD-PEN DEBATE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study focuses on the “münazara” of sword-pen. After explaining the meaning of the debate as a word and term, summary information about debate in Arabian, Persian and Turkish literature is given.The general emphasis is put on the Debates in Turkish Literature, and specifically on the sword-pen debates.A 14th century court poet Ahmedi’s kaside named as "Kasîde fî-Bahsi’s-Seyf ve’l-Kalem" is examined in terms of form and content in this paper.The full text of the kaside is at the end of the study.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, kılıç-kalem münâzarası üzerinde durulmaktadır. Münâzaranın kelime ve terim anlamları açıklandıktan sonra Arap, Fars ve Türk edebiyatında münâzara konusunda özet bilgi verilmiştir. Türk edebiyatında münâzara başlığı altında genel olarak münâzara türündeki eserler, özelde kılıç kalem münâzaraları üzerinde durulmuştur. Makalede on dördüncü yüzyıl Divan şairi Ahmedî’nin “Kasîde fî-Bahsi’s- Seyf ve’l-Kalem” adlı kasidesi şekil ve içerik yönünden incelenmiştir. Çalışmanın sonunda kasidenin metni bulunmaktadır.

REFERENCES

References: 

AÇA Mehmet - GÖKALP Halûk - KOCAKAPLAN İsa, (2009).
Başlangıçtan Günümüze Türk Edebiyatında Tür ve Şekil Bilgisi, İstanbul: Kriter
Yayınları.
Ahmedî, Dîvân, Süleymaniye Kütüphanesi Hamidiye Bölümü Yazmaları,
No.1082.
Ahmedî, Divan, Haz. Yaşar AKDOĞAN (e-kitap)
(http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1128334/h/ahmedidivaniyasarakdog... ) .
AKSOY, Hasan, “Münâzara”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi,
C.6, s.468-469, İstanbul: Dergah Yayınları.
ÇAKICI, Bilal, (Ocak 2010). “Mehmed Bahâeddin’in Münâzara-ı Seyf
ü Kalem’i”, Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, II/1, “Kültür
Tarihimizde Yarış”.
DİRİÖZ, Meserret, “Türk Edebiyatında Münâzara” Milli Kültür, C.2,
S.1, s.20-22.
DURMUŞ, İsmail (2006). “Münâzara-Arap Edebiyatı”, DİA, 31,
İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
ERDOĞAN, Mehtap, (2009). “Sıdkî Paşa’nın Alegorik Bir Eseri: Berf
ü Bahâr” Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic, Volume 4/2 Winter, s.360-405.
İZ, Fahir, (2008). Eski Türk Edebiyatında Nazım I, Ankara: Akçağ
Yayınları.
KÖKSAL, M. Asım, (2004). Peygamberler Tarihi, Ankara: Türkiye
Diyanet Vakfı Yayınları.
KÖKSAL, M. Fatih, (2006). “Münâzara-Türk Edebiyatı”, DİA, 31,
İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
LEVEND, Agah Sırrı, (1988). Türk Edebiyatı Tarihi, 1.Cilt, Ankara:
TDK Yayınları.
Mehmed Bahâeddin, (1339). Seyf ü Kalem, Amasya: Sadâ-yı Millet
Matbaası. ÖZKAN, F. Hakan, (1997). Şa’banzade Mehmed Muhteşem ve
Münâzara-i Tîğ ü Kalem’i, Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yüksek Lisans Tezi, Afyon.
Celal Bayar Üniversitesi
180
ÖZTÜRK, Mürsel (2006). “Münâzara-Fars Edebiyatı”, DİA, 31,
İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
SARAÇ, M.A. Yekta (2009). Eski Türk Edebiyatına Giriş, (Edit.
Abdulkadir GÜRER), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
ŞENTÜRK Ahmet Atilla, KARTAL Ahmet, (2005). Eski Türk
Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Dergâh Yayınları.
TANYILDIZ, Ahmet, (2005). Firdevsî-i Tavîl Münâzara-i Seyf ü
Kalem, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
ÜNVER, İsmail, “Fuzûlî'nin İki Mesnevisinde Nizâmî Etkisi” Çukurova
Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, PDF.
YAVUZ, Yusuf Şevki, (2006). “Münâzara”, DİA, 31, İstanbul: Türkiye
Diyanet Vakfı Yayınları.
YÜCEL, Ayşe, “Türk Edebiyatında Münâzara ve Şenlik’in
Münâzaraları”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Dr. Himmet Biray Özel Sayısı,
s.324-335.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com