You are here

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN MARUZ KALDIKLARI YILDIRMA (MOBBİNG) EYLEMLERİNİN BRANŞ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

A RESEARCH ON PRIMARY SCHOOL TEACHERS ARE EXPSOSED TO INTIMIDATION (MOBBING) ACTIONS WITH RESPECT FIELD OF STUDY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.1061
Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, it has been examined that primary school teachers were exposed to intimidation (mobbing) actions with respect of study. This research is descriptive survey model. Sampling of this research consisted of 484 teachers who work at primary schools in Mersin city central districts (Yenişehir, Akdeniz, Toroslar, and Mezitli), 2013-2014school year. The data was collected by survey which has 5 point likert scale. Frequency (f), percent (%), arithmetic average, standard deviation, and t-test were found by this this research. At the end of this research, there is no difference in reference to field of study about primary school teachers mobbing actions. This result is also valid for duty and social relations which are sub-dimensions of this scale.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin maruz kaldıkları yıldırmayı branş açısından incelemektir. Araştırma, tarama modelindedir. Araştırmanın örneklemini; 2013-2014 eğitim öğretim yılında Mersin ili merkez ilçelerinde (Yenişehir, Akdeniz, Toroslar ve Mezitli) millî eğitime bağlı ilkokullarda görev yapan 484 öğretmen oluşturmaktadır. Veriler, öğretmenlerin maruz kaldıkları yıldırma eylemlerinin, sıklığını ölçmek için 5’li Likert türü ölçekten oluşan anketle toplanmıştır. Araştırmada frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama, standart sapma ve t-testi hesaplanmıştır. Araştırmanın sonucunda; ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin yıldırmaya maruz kalma durumunda branş açısından bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuç ölçeğin alt boyutları olan, “görev” ve “sosyal ilişkiler” için de geçerlidir.
144
152

REFERENCES

References: 

Abay, A. (2009). İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Psikolojik Şiddet Algıları İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Altınkurt, Y. K. (2012). Üniversite Çalışanlarının Psikolojik Yıldırma Algıları ile Denetim Odağı Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Arseven, A. (2001). Alan Araştırma Yöntemi, Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
Avcı, U. ve Kaya, U. (2010). Yıldırma (Mobbing) ve Kişilik İlişkisi: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 12(2), 51-79.
Bulut, H. (2007). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Psikolojik Şiddet Düzeyi (Mobbing). Yüksek Lisans Tezi, Niğde: Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Büyüköztürk, Ş. (2004). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Çam, Z. (2010). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Maruz Kaldıkları Yıldırma Eylemleri İle Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki (Van İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Çevik, S. K. (2011). Üniversitelerde Öğretim Elemanlarının Yıldırma (Mobbing) Davranışlarına Maruz Kalma Düzeyi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Çomak, E. (2011). İlköğretim Öğretmenlerinin İlköğretim Okullarında Yaşadıkları Yıldırma Durumları. Yüksek Lisans Tezi, Mersin: Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Demir, Y. ve Çavuş, M. F. (2009). Mobbıng’in Kişisel ve Örgütsel Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(1), 13-23.
Dilmaç, B. (2009). Genel Liselerde Görev Yapmakta Olan Yönetici ve Öğretmenlerin Yıldırmaya İlişkin Algılarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Eğerci, T. Ç (2009). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Maruz Kaldıkları Psikoşiddetin (Mobbingin) Örgütsel Güven Düzeyine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Einarsen, S. ve Raknes, B. I. (1997). Harassment in the workplace and thevictimization of men. Violence and Victims, 12(3), 247-263.
Erdoğan, G. (2009). Mobbing (İşyerinde Psikolojik Taciz). Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz-Ağustos (83), 1-33.
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN MARUZ KALDIKLARI YILDIRMA (MOBBİNG) EYLEMLERİNİN BRANŞ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 151
ÇUKUROVA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
CİLT 3, SAYI 1, YAZ 2017
Erdoğan, Ö. (2012). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmen Algılarına Göre Psikolojik Şiddet (Mobbing) ve Örgüt İklimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Ertek, S. Ş. (2009). Yıldırma ve Yıldırma Mağduru Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Ertürk, A. (2011). İlköğretim Okullarında Görevli Öğretmen ve Yöneticilere Yönelik Duygusal Yıldırma Davranışlarının İncelenmesi (Yıldırma Davranışlarının Meydana Gelmesinde Etkili Olan Faktörler). Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Ertürk, A. (2005). Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Okul Ortamında Maruz Kaldıkları Yıldırma Eylemleri (Ankara İli İlköğretim Okulları Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Gökçe, A. T (2006). İş Yerinde Yıldırma: Özel ve Resmi İlköğretim Okulu Öğretmen ve Yöneticileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma. Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Gül, H. (2009). İş Sağlığında Önemli Bir Psikososyal Risk: Mobbing-Psikolojik Yıldırma. TAF Prev Med Bull, 8(6), 515-520.
Günel, D. (2010). İşletmelerde Yıldırma Olgusu ve Yıldırma Mağdurlarının Kişilik Özelliklerine İlişkin Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(3), 37-65.
Güveyi, Ü. (2013). Memur Disiplin Hukukunda Mobbing. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 17(2), 1455-1481.
Hacıcaferoğlu, S. ve Çoban B. (2011). Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Personelinin Çalışma Ortamında Maruz Kaldığı Yıldırma Davranışlarının İncelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 2(2), 38-50
İbicioğlu, H. – Çiftçi M. – Derya S. (2009). Örgütlerde Yıldırma (Mobbıng): Kamu Sektöründe Bir İnceleme. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 1(2), 25-38.
İncirlioğlu, L. (2013). İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Konusunda İşverenlerin Sorumluluk ve Yükümlülükleri. Kamu- İş Dergisi, 13(1), 103-113.
İyem, C. (2008). Futbol ve Mobbıng: Sakaryaspor Üzerine Bir Değerlendirme. Sakarya: Bilgi Kültür Merkezi Yayınları.
Kaptan, S. (1999). Bilimsel araştırma teknikleri. Ankara : Gazi Yayınları.
Karasar, N. (1998). Bilimsel Araştırma yöntemi. Ankara: Nobel yayın dağıtım.
Karslıoğlu, G. (2011). İşyerinde Mobbing (Psikolojik Taciz) ve Çalışan Motivasyonu Üzerindeki Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Leymann, H. (1996). The Content and Development of Bullying at Work. Euoropan Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2), 165-184.
Okçu, V. (2011). Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları ve Yıldırma Yaşama Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Onbaş, N. (2007). İlköğretim Okullarında Öğretmenlerin Eğitim Örgütlerinde Duygusal Şiddete İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa: Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Öğretmen, H. (2013). Mobbingin İş Doyumuna Etkisi: Mersin İli Tarsus İlçesinde Görev Yapan Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Mersin: Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Öz, Ş. (2010). Öğretmenlerin İş Yerinde Yıldırma (Mobbıng) Algıları, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
152 SAKİNE SERİN
ÇUKUROVA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
CİLT 3, SAYI 1, YAZ 2017
Tınaz, P. (2007). Mobbing: İşyerinde Psikolojik Taciz. Çalışma İlişkileri Kongresi. İzmit: TÜRK-İŞ ve Kocaeli Üniversitesi, 159-171.
Yıldırım, C. (1966). Eğitimde Araştırma Metotları. Ankara: Akyıldız Matbası.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com