You are here

FARKLI BRANŞLARDAKİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ, EĞİTİMİ VE ÇÖZÜMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of this research is to assess prospective teachers' opinions toward the causes, education and solutions of environmental issues. The research was carried out with the participation of 146 prospective teachers (both genders were represented; 87 male and 54 female) at Ziya Gökalp Education Faculty at Dicle University. A questionnaire that consisted of three parts was conducted to collect the data. In the statistical analysis frequency, arithmetical mean, percentage and factor analysis were performed. The results displayed that prospective teacher did not seem to be actively participating in environmental activities. All of the participants believed that there was a need to study environment as a subject in all levels of schooling. Prospective teachers indicated that humans caused environmental issues and environmental issues can be prevented only by raising of level of education of environment. Prospective teachers suggested that environmental issues could only be solved with the help of formal education, visual and printed media.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının çevre sorunlarının nedenleri, eğitimi ve çözümlerine ilişkin görüşlerini değerlendirmektir. Araştırma, Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinde okuyan 146 (87 erkek ve 54 kız) öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak üç bölümden oluşan bir anket uygulanmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, ortalama ve faktör analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, katılımcıların çevre eğitiminin her öğretim basamağındaki okullarda okutulması gerektiğine inanmakla birlikte çevre etkinliklerine yeterli derecede katılmadıkları anlaşılmıştır. Öğretmen adayları, çevre kirliliğine insanların neden olduğunu ve çevre kirliliğini önlemenin ancak eğitilmiş insanlarla mümkün olabileceğini belirtmektedirler. Öğrenmen adayları çevre sorunlarının ancak örgün eğitim, yazılı ve görsel medya ile çözülebileceğini önermektedirler.
1-11

REFERENCES

References: 

Aydoğdu, M. & Gezer, K. (2006). Çevre Bilimi, Ankara: Anı yayıncılık.
Daştan, H. (1999). FARKLI BRANŞLARDAKÎ ÖĞRETMEN
ADAYLARıNıN ÇEVRE SORUNLARıNıN NEDENLERI, EĞITIMI VE ÇÖZÜMLERINE ILIŞKIN GÖRÜŞLERININ DEĞERLENDIRILMESI ÜZERINE BIR ARAŞTıRMA
â Çevre Koruma Bilinci ve Duyarlılığının Oluşumunda Eğitimin Yeri ve Önemi (Türkiye Örneği). Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
De Haan, G. (1989). Ökologie-handbuch grundschule-sieben themen mit über 100 praktischen vorschlagen für den Unterricht. Beltz verlag. Weinheim und Basel.
De Haan, G. (1991). Ökologie-handbuch grundschule. Weinheim und Basel.
Doğan, M. (1998). Stockholm konferansından günümüze Türkiye'de çevre eğitimi. T.C. Çevre Bakanlığı, Çevre ve İnsan Dergisi, 14: 185-191.
Ekici, G.
(2005)
. Investigations of high school students' attitudes towards environmental education. Eurasian Journal of Educational Research, 18, 71¬83.
Fegebank, B. (1990). Environmental education; a Task for Home Economist. Journal of Consumer Studies and Home Economics, 14: 185-191.
Fullen, M. (1994). Change Forces: Probing the Depths of Educational Reform, London: Falmer Press.
Gayford, C. (1996). Environmental education in schools: An alternative framework. Canadian. Journal of Environmental Education, 1, 104-120.
Hungerford, H. R., Volk, T.L. & Ramsey, J.M. (1994). A prototype environmental education curriculum for the middle school. Environmental Education Series (29), UNESCO-UNEP.
International Environmental Education Programme (1994). An environmental education curriculum for pre-service education of secondary level teachers. Environmental education series (43), UNESCO-UNEP-IEEP.
Kuhlemeier, H., Van den Bergh, H. and Lagerweij, N. (1999).
Environmental knowledge, attitudes and behavior in Dutch secondary education. Journal of Environmental Education, 30(2), 4-14.
Oerter, R. (1987). Modern
entwicklungspsychologie.Donau worth. Peyton, B., Campa, H., Peyton, M.D. & Peyton, J.V. (1995).
Biyological diversity for secondary education, . Environmental Education Module, UNESCO-UNEFQGEEP.
Soran, H., Morgil, İ., Yücel, S. E. & Işık, S. (2000). Biyoloji öğrencilerinin çevre konularına olan ilgilerinin araştırılması ve kimya öğrencileri ile karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 : 128-139.
Uzun, N., sağlam, N. (2005). Sosyo-ekonomik durumun çevre bilinci ve çevre akademik başarısı üzerindeki etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi,
29: 194-202.
Ünal, S. (1998). İlk ve ortaöğretim ders kitaplarında yakıtlar ve çevresel etkileri, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 14: 62-72.
Ünal, S., Dımışkı, E. (1999). UNESCO-UNEP Himayesinde
çevre.eğitimi gelişimi ve ortaöğretim çevre eğitimi. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(17): 142-152. Ünal, S., Mançuhan, E. & Sayar, A. A. (2001). Environmental awareness, environmental knowledge and its education, Marmara University Publication, Istanbul.
Van Petegem, P., Blieck, A., Imbrecht, I. & Van Hout, T.
(2005). Implementing environmental education in pre-service teacher training, Environmental Education Research, 11 (2), 161-171.
Yılmaz, A.,Morgil, İ., Aktuğ, P. & Göbekli, İ. (2002).
Ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin çevre, çevre kavramları ve sorunları konusundaki bilgileri ve önerileri, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 22:156-162. Yücel, A. S., Morgil, F. İ. (1998). Yüksek öğretimde çevre olgusunun araştırılması, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 14: 84-91.
9

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com