You are here

ILKÖĞRETIM BEŞINCI SıNıF ÖĞRENCILERININ MATEMATIKSEL KAVRAMA VE İŞLEM BECERILERI ARASINDAKI FARKIN BAZI DEĞIŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The main purpose of the study was to investigate the difference between mathematical understanding and operational skills of the fifth grade students in terms of four operations with natural numbers and fractions as well as problems with natural numbers and fractions and then to figure out whether the results refer to any significant difference upon the variables such as student's general academic success, his or her gender and reading comprehension skill. The population of the study comprised two hundred and six fifth grade primary school students . Throughout the study, by considering the instructional goals and behaviours related to fifth grade mathematic curriculum, the results of the achievement tests were used as data. Afterwards, in order to find out participants' reading comprehension skills, the achievement test was applied. Consequently, it was figured out that there is a significant difference between the results that the students get from the comprehension achievement tests and the operation achievement tests. Furthermore, it was found out that this significant diference implies the operation achievement test. In addition, it was also found out that the the results of the comprehension achievement tests and the operation achievement tests do not create any significant difference in terms of participants' general academic success, his or her gender and reading comprehensin skill. (P>0.005)
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki doğal sayılar ve kesirlerde dört işlem, doğal sayılar ve kesirlerle ilgili problemler konusundaki matematiksel kavrama ve işlem becerileri arasındaki farkı inceleyip; bu farkın öğrencinin genel akademik başarısı, cinsiyeti ve okuduğunu anlama becerisi değişkenleri açısından anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 206 beşinci sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Bu araştırmada, ilköğretim matematik programındaki beşinci sınıfa ait ilgili hedef ve davranışlar dikkate alınarak başarı testlerinden elde edilen veriler kullanılmıştır. Daha sonra bu öğrencilerin okuduklarını anlama becerilerini saptamak için başarı testi uygulanmıştır. Sonuç olarak, ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin kavrama ve işlem başarı testlerinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir fark olduğu ve bu farkın işlem başarı testini işaret ettiği görülmüştür. Örnekleme katılan öğrencilerin kavrama ve işlem testlerinden aldıkları puanlar arasındaki farkın genel akademik başarı, cinsiyet ve okuduğunu anlama değişkenleri açısından anlamlı bir fark yaratmadığı saptanmıştır.(p>0.005)

REFERENCES

References: 

Anghileri, J.,
(1995)
, "Focus on Thinking"& "Making Sense of Symbol s", Ch ildren 's Mathematical Thinking in the Primary Years, First Published 1995, Gerat Britain
Baykul, Y.,(1994)
"İlköğreti
m okullarında Matematik Öğretimine Bir Bakış" İlköğretim Okullarında Matematik Öğretimim ve Sorunları" Ankara: TED Yayınları
Baykul, Y., (1999), İlköğretim 1. Kademede Matematik Öğretmen, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı
Yayınları : 1999
Bell, Alan; Baki, Adnan (1997), Ortaöğretim Matematik Öğretimi l.Cilt, Ankara: YÖK Yayınları
Busbridge, J.;Özçelik, D.A. (1996), İlköğretim Matematik Öğretimi, Ankara: YÖK Yayınlan
Carlton, V. (1999), "Assessment In Mathematics: Building a Picture of Children's Understanding" Primary Education, (Ebscohost Item Number: 2856364), (15.10.2001)
Ertekin, Emine (1994), İlköğretim Okullarında MatematikÖğretimi ve Sorunları, Türk
Eğitim Derneği 3. Öğretim Toplantısı, Ankara: Yorum Basın-Yayın Ltd. Şti
Fraiviling, J.L. (1999), "Advancing Children's Mathematical Thinking İn Everyday Mathematics Classrooms", Journel For Research İn
Mathematics Education, Vol. 30 (2) 148-150
(Ebscohost
*
item Number: 1655007),
(23.02.2001)
Frankes, Cyndi; Kline, Kate (2000) "Teaching Challenges and Rewards United States", Teaching Children Mathematics, Vol.6 (6) 376-382 (Ebscohost item Number: 2784617), (23.02.2001)
Hiebert, James; Carpenter, Thomas P., (1992), Handbook Of Research On Mathematics Teaching And Learning Simon &Schuster Macmillan Newyork, Printed in the United States of America
Hildebrandt C.;Trafton P., (1998) "Developing Mathematical
Understanding Through Invented Games", Teaching Children Mathematics Vol. 5 (3) 191¬196 (Ebscohost item Number: 1259785), (23.02.2001)
Güvenç, B. (1994) "Matematiğin Eğitim ve Bilim öğretiminde Yeri" İlköğretim Okullarında Matematik Öğretimim ve Sorunları" Ankara: TED Yayınları
Kazemi, E. (1998),"Discourse That Promotes Conceptual Understanding", Teaching
Children Mathematical, Vol.4 (7) 410-415 (Ebscohost Item
Number: 298732), (23.02.2001)
Keith, Devlin (2000) "Finding Your Inner Mathematician"
Ch ron icle of Highe r
Educatian,
Vol. 47 (5) 5-6 Ebscohost item Number: 3581481),
(09.02.2000)
Maher, C, A.(1999), "Matematical Thinking and Learning: A Perspective on the Work of Robert B. Davis", Matematical Thinking and Learning, Vol 1 (1)
85-91 (Ebscohost Item Number: 3349408), (08.01.2002)
Niemi, David (1996), "Assessing Conceptual +Understanding in Mathematics: Representations, Problem
Solutions, Justifications, and Explanations", Journal of Educational Research, Vol.89 (6)
351-364 (Ebscohost Item Number: 00220671), (23.02.2001)
Putnam, Ralph T.; Reineke, James W; (1993), "Teaching and Learning Mathematics for Understanding in a Fifth- Grade Classroom",Elemantary Subjects Center, Series No.91,(Eric item
Number:ED358031), (06.06.2001) Resnick, B. L. ;Klopfer, E. L. (1989), Toward the Thinking
Curriculum: Current Cognitive Research,
Alexaduia; VI: ASCD Schielack, Jane F. ; Chancellor, D. ve Kimberly, M. (2000),
"Designing
Question to Encourage Children's Mathematical Thinking", Teaching Children Mathematics, Vol,6 (6) 398¬403 (Ebscohost Item Number: 2784621), (23.02.2001)
Smith, M.(2000), "Redefine Sucess in Mathematics Teaching And Learning", School Science & Mathematics,
Vol. 5 (6) 378-384 (Ebscohost Item Number: 2782992), (23.02.2001)
Stylianou, Despina A.; Kenney, Patricia Ann; Silver, Edward
A; Alacacı, Cengiz
(2000), "Gaining Insight into Students' Thinking Through
Assesment Tasks" Mathematics Teaching in the
Middle School, Vol. 6 (2) 136-145 (Ebscohost item Number: 3656475), (23.02.2001)
Tıraş, Süleyman; Türer, Cemal, (1997), "Buluş Yoluyla
Öğretimin Matematik Başarısı Üzerine Etkileri", 3. Ulusal Sınıf Öğretmenliği
Sempozyumu Bildirileri. Adana: Ç.Ü. Eğitim
Fakültesi
Turner, J.; Rossman, K. (1997), "Encouraging Mathematical Thinking", Schoolence & Mathematics, Vol. 3 (1) 66-67 (Ebscohost item Number:
9709305465), (23.02.2001)
Verschaffel, Lieven; De Corte, Erik; Lasure, Sabien; Van Varenbergh, Griet;
Boaerts, Hedwig; Ratinckx, Elie, (1999), "Learning to Solve Mathematical Application Problems: A Design Experiment With Fifth Graders", Mathematical
Thinking & Learning, Vol. 1 (3) 195-230 (Ebscohost item Number: 3360699), (23.03.2001)
Yaman, Banu,(1999), Birleştirilmiş Kııbaşık Okuma ve Yazma Tekniğinin Temel Eğitim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersinde Okuduğunu ve Dinlediğini Anlamaya Yönelik Akademik Başarıları ile Türkçe Dersine İlişkin Tutumları Üzerindeki Etkisi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Adana: Çukurova Üniversitesi
http://www.osym.gov.tr./sayisal/2001/tablolar/
www.meb.gov.tr
23

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com