You are here

BEŞİNCİ SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPILANDIRMACI ÖĞRENME ORTAMI DÜZENLEME BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this research, ıt is aimed to determine what level of the class teachers build a constructivist leraning environment in the fifth grade of social studies and skills to the construct of the constructivist learning environment indicate any differences according to different variables (experience, gender). The research has a serach model. The work group includes 117 class teacher of the primary school dependt on Adana, Yüreğir-Seyhan. In this research data have been collected with “Constructivist Learning Environment Scale” and “Personel Information Form”. The result of this research determined that class teachers use principles of constructivist educational approach skills to the construct of the constructivist learning environment like each other in the fifth grades of the social studies. Teachers skills to the construct of the constructivist learning environment indicate any differences according to experience. Teachers’ skills to the construct of the constructivist learning environment indicate any difference according to gender.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın genel amacı; ilköğretim sınıf öğretmenlerinin 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde 2005’de uygulamaya konan ilköğretim programı çerçevesinde yapılandırmacı öğrenme ortamı düzenleme becerilerini belirleme ve bu becerilerin çeşitli değişkenler (mesleki deneyim, cinsiyet) açısından farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. Araştırma tarama modelinde düzenlenmiştir. Çalışma grubunu, Adana ili Seyhan ve Yüreğir ilçelerine bağlı bulunan ilköğretim okullarından rastlantısal olarak belirlenen okullardaki 117 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak için, “Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, sınıf öğretmenleri 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde öğrenme ortamı düzenlerken yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı ilkelerini uygulamakta olduğunu ve öğretmenlerin yapılandırmacı öğrenme ortamı düzenleme becerilerinin birbirine benzer özellikler göstermekte olduğu tespit edilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin 5.sınıf Sosyal Bilgiler dersinde yapılandırmacı öğrenme ortamı düzenleme becerileri mesleki deneyimleri açısından anlamlı bir farklılık göstermemektedir.

REFERENCES

References: 

Aşıcı, M. (2005), “Öğrenme Anlayışları Işığında Ders Kitabı Hazırlama:Türkçe Dersi Örneği”, Ö. Demirel, ve K. Kıroğlu (Editörler), Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi. Ankara: PegemA Yayınları.
Bosch, B. (2005), Using a Constructivist Simulation to Increase Student Learning And Enjoyment in a 10th Grade World History Class, http://ted.coe.wayne.edu/sse/finding/finding.htm adresinden 12 Aralık 2008 tarihinde ulaşılmıştır.
Cırık, İ. (2005), “İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Güzel Yurdumuz Türkiye”, Ünitesi İçin Sosyo-Kültürel Oluşturmacı ve Geleneksel Öğrenme Ortamının Öğrenenlerin Akademik Başarılarına, Öğrenme Kalıcılığına ve Görüşlerine Etkisi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Çelebi, C. (2006), “Yapılandırmacılık Yaklaşımına Dayalı İşbirlikli Öğrenmenin İlköğretim 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenci Erişi Ve Tutumlarına Etkisi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
Deryakulu, D. (2002), ”Yapıcı Öğrenme”, A,Şimşek(Editör), Sınıfta Demokrasi, (53-74), Ankara:Eğitim Sen Yayınları.Ekinci, A. (2007), “İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Yapılandırmacı Yaklaşım Bağlamında Değerlendirilmesi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
Ercan Tatlı, E. (2007), “Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Yapılandırmacı Öğretmen Rollerini Yerine Getirme Düzeyleri”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Burdur.
Hope Southcott, L. (2003), “A Qualitative Study of Five FSL Teachers Using Constructivism To Support Second Language Learning”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Lakehead Üniversitesi, Ottawa.
Jackson R.S. (2006), Using Constructivist Methods to Teach Social Studies to Special Education Students, http://ted.coe.wayne.edu/ted/index.html adresinden 25 Aralık 2008 tarihinde ulaşılmıştır.
Kabapınar, F. (2005), “Öğrenme Anlayışları Işığında Ders Kitabı Hazırlama:Fen Dersi Örneği”, Ö. Demirel, ve K. Kıroğlu (Editörler), Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi, Ankara: PegemA Yayınları.
Machnaik, J.A. (2003), “Effects Of Technology İntegration And Mentoring On Teaching Practices: One Teacher's Journey To Constructivism”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Regina Üniversitesi, Regina.
Sağlam, H.İ. (2006), “Türkiye’deki Davranışçı ve Yapılandırmacı Sosyal Bilgiler Öğretim Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
Şimşek, N. (2004), “Yapılandırmacı Öğrenme ve Öğretime Eleştirel Bir Yaklaşım”, Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3(5), 115-139.
Yanpar, T. (2006), “Etkili ve Anlamlı Öğrenme İçin Kuramsal Yaklaşımlar ve Yapılandırmacılık”, C. Öztürk (Editör), Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, (86-107), Ankara: PegemA Yayınları.
Yıldırım, A. ve Şimşek,H.(2000), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara:Seçkin Yayıncılık.
Yılmaz, B.(2006), “Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Düzenleme Becerileri”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com