You are here

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

The Performence Assessment of Different Faculties of Cumhuriyet University

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this paper, a data envelopment analysis (DEA) is used to estimate the performonce of eight faculties accepting students, of Cumhuriyet University. The analytical technique employed, is an input – oriented CCR model with constant rates of return; and output – oriented BBC model with variable returns to scale. The results show that, as regards the selected inputs and outputs, the efficiency scores of the Medical Scool, the faculties of Dentistry, Fine Arts and Theology are lower than the other faculties of the Universty.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Cumhuriyet Üniversitesinin öğrenci alan sekiz Fakültesinin Veri Zarflama Analizi (VZA) ile performans değerlendirmesi yapılmıştır. Analizde sabit getirili ve girdi yönelimli CCR ve ölçeğe göre değişken getirili BCC modeli kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda Tıp, Diş Hekimliği,Güzel Sanatlar ile İlahiyat Fakültesinin seçilen girdi ve çıktılar çerçevesinde, diğer fakültelere göre, verimlilik skorlarının daha düşük olduğu tespit edilmiştir
137-157

REFERENCES

References: 

AKAL, Z., (2000), İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi Çok Yönlü
Performans Göstergeleri, MPM Yayınları, No: 473, Ankara.
AVKIRAN,N., (2001) “Investigating Technical and Scala Efficiencies of
Avustralian Univeristies Through Data Evelopment Analysis”.,Soco-Economic Planning
Sciences 35,57-80.
BANKER, R.D., “Charnes A.,and Cooper W.W., (1984), Some Models for
Estimating Technical and Scale Inefficiencies”, Management Science 30, 1078-92.
CHARNES A., Cooper WW., and Thrall R.M., (1986), “A Structure for Classifying
and Caracterizing Efficiency and Inefficiency in DEA”, CCS Research Report 512, Center
for Cybernetic Studies, The Universty OF Texas at Austin, 1-46.
CHARNES A., Cooper WW., Rhodes E.L., “Measuring the Efficiency of Decision
Making Unit”, European Journal of Operational Reserach 2(6),1978.
CHARNES A., Cooper WW.,and Rhodes E.L. (1978), “Measuring the Efficiency of
Decision Making Unit”, European Journal of Operational Reserach 2(6),429-44.
CHARNES A., Haag, S., Jaska, P. And Semple, J., (1992),” Sensitivity Efficiency
Calssifications in the Additive Model of DEA”, International J. of Systems Science, 23(5),
789-98.
CHARNES, A. and Neralic, L. (1990), “Sensitivity Analysis of the Additive Model
in DEA”, European Journal of Operational Reserach, 48(3), 332-41.
CHARNES, A. Cooper WW., Levwin A.,Y.Seiford,L.M.,(1998) Data Evelopment
Analysis,Theory,Methodolgy and Application, Kluwar Academic Publishers,Massachusets.
CHARNES, A. Cooper WW., Rhodes E.L.,(1979) “Short Communication:
Measuring the Efficiency of Decision Making Units”, European Journal of Operational
Research, 3(4),339.
CHARNES, A., Cooper WW., and Rhodes E.L., (1979), “Measuring the Efficiency
of Decision Making Units”, European Journal of Operational Research, Vol. 3(4),339.
CHARNES, A., Cooper., W.W. (1962) “Programming with Linear Fractional
Functionals”, Naval Research Logistics Quarterly, :9(3/4) 181-184
COOPER,w.w., Seiford,L,M, Tone,K. (2000) Data Evelopment Analysis,Kluwar
Academic Publishers,Boston.
DRUCKER,P. F., (1994), Kapitalist Ötesi Toplum, (Çev. B. Çorakçı) İnkılâp
Kitabevi İstanbul,s.123.
DUMBER,H., Lewis,D.R. (1995) “Departmental Productivity in American
Universities: economics of Scale and Scope”, Economics of Education Review 14,:119-144.
FARREL, M.J., (1957), “The Measure of Productive Efficiency”, Journal of the
Royal Statistical Society, Series A, General, 1-20, 253-81.
FARRELL, M.J. (1957) “The Measurement of Productivite Efficiency”, Journal of
Royal Statistical Society, A, 120(3),253-290.
FARRELL, M.J., M. Fieldhouse.( 1962) “Estimating Efficient Production Functions
Under Increasing Returns to Scale”, Journal of The Royal Statistical Society, Series A
(General),.
GÜLCÜ, A., (2001), “Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Hastanesi Üzerinde Veri
Zarflama Analizi (VZA) Yöntemi İle Görece Verimlilik Analizi”, MPM Verimlilik Dergisi
4,113-138.
GÜLCÜ, “Aslan. Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Hastanesi Üzerinde Veri
Zarflama Analizi (VZA) Yöntemi ile Görece Verimlilik Analizi”, Milli Prodüktivite
Merkezi, Verimlilik Dergisi, (2001/4 )113-138.
GÜLEN, Kemal Güven. İşletme Performans Ölçüm Teknikleri ve Çimento Sanayii
Uygulaması, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1994.
HASHİMOTO, K.,Cohn, E. (1997) “Economics of Scale and Scope in Japanes
Private Uiniversities”, Education Economics,5(2),107-115
HUSSAIN,A.Jones,M.,(2001) An Introduction to Frontier Analyst,Banxia Software
Ltd.,UK.
Joint Commission on Accreditation of Health Care Organizations www.jcaho.org/
Erişim: 16.06.2003.
KING,W.D.(1997) Input and Output Substitution in Higer Education,Economics
Letters57,107-111.
MINTZBERG, H., (1981), “Organization Design: Fashion or Fit?”, Harvard
Business Review, 103-116.
NORMAN M., Stoker, B. Data Envelopment Analysis: The Assessment of
Performance, Waley, New York, 1991.
ÖZCAN, Y.A., (1992-93), Sensitivity Analysis of Hospital Efficeincy Under
Alternative Output/Input and, Knowledge and Policy 5(4), 1-29.
ÖZCAN, Y.A.,and Ersoy, K., (1994), “Efficiency of Health Care in the Republic of
Turkey”, (bildiri) June 13, 1994. TIMS XXXII, Anchorage, Alaska, USA.
ÖZGEN, H., ve Öztürk, A., (1992), “Türkiye'deki Devlet Hastanelerinin Yönetim ve
Organizasyon Yapısını Verimlilik Açısından İnceleyen Bir Araştırma”, Sosyal Siyaset
Dergisi Yıl: 1, Sayı: 8 İstanbul.
PROKOPENKO, J.(2001). Verimlilik Yönetimi (çev.: O. Baykal., N. Atalay, E.
Fidan)MPM Yayın No: 476 Ankara.
RUGGİERO, J.,(2003) “Comment on Estimating School Efficiency”, Economics of
Education Review 22,631-634
SOTERIOU,A.C.,Karahanna,E.,Papanastasiou, C.,Diakourakis,M.S.,(1998), “Using
DEA to Evaluate the Efficiency of Secondery School: the Case of Cyprus”, International
Journal of Educartional Management 12(2),65-73.
TARIM, A..(2001) Veri Zarflama Analizi : Matematiksel Programlama Tabanlı
Göreli Etkinlik Ölçüm Yaklaşımı, Sayıştay Yayınları Araştırma/ İnceleme/ Çeviri Dizisi,
No:15, Ankara
UYSAL, Y. G. (2003), VZA Yöntemiyle Görece Verimlilik Analizi ve Kriz Yıllarında
(2000-2001) CÜ Araştırma Hastanesi Üzerinde Bir Uygulama, CÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sivas,.
YAVUZ, İ.(2001) “Sağlık Sektöründe Etkinlik Ölçümü (Veri Zarflama Analizine
Dayalı Bir Uygulama)”, MPM yayınları No:654, Ankara.
YEŞİLYURT,C.,(2003) Matematik Programlama Tabanlı Etkinlik Ölçüm
Yöntemlerinden Veri Zarflama Analizi ile Orta Öğretimde Etkinlik Ölçümü, Doktora Tezi
(yayımlanmamış), Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü..
YOLALAN, R.(1990) “Veri Zarflama Yöntemi”, Verimlilik Dergisi, 3, .123-133.
YOLALAN, R.(1991) Parametresiz Etkinlik Ölçütleri ve Veri Zarflama Yöntemi, MPM
yayınları No:454
YOLALAN, R.(2001) “Bankacılıkta Verimlilik” Konferansı Açılış Konuşması
http://www.insankaynaklari.com/ 20/04/2002.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com