You are here

Karlıova depremlerinde kırsal yapı hasarlarının değerlendirilmesi

Assessment of rural building damage of Karlıova earthquakes

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Reinforced concrete structures are most common type of buildings constructed in Turkey. On the other hand masonry structures are mostly preferred in rural areas. The main reasons of this are that masonry structures are more economical and materials of masonry are more common in rural areas. Majority of the masonry structures are built lack of technical support and numerous fault can be made during their construction. Thus, these type buildings can be damaged heavily and collapsed after natural disasters such as earthquakes. A significant portion of the existing building stock of Turkey is located in the earthquakes zones namely DAFZ (east Anatolian earthquake zone) and KAFZ (north Anatolian earthquake zone).Most of the existing masonry buildings have already been built in violation of the current Turkish seismic code. Recent Earthquakes on the Eastern Anatolian Fault zone of Turkey have received considerable attention of many researchers. Most of the structures in the rural area of eastern part of Turkey can be classified as the traditional stone masonry buildings. Therefore, structural hazards of Karlıova earthquakes are very similar to those have been observed on May 1st, 2003 Bingöl earthquake in rural area. It is noted that such structural hazard is unexpected for such moderate earthquakes. In this study, it is proposed to discuss the general properties of the Karlıova earthquakes and to summarize the observed typical hazards of buildings which have insufficient earthquake resistance. It is reported that the Karlıova earthquakes caused heavy building damages in the rural area. averagely 56% of the structures damaged in the 27 settlements. Most of these structures can be classified as the traditional stone masonry buildings. It is observed that typical hazards of such buildings which have insufficient earthquake resistance have been touched to summarize the situation.
Abstract (Original Language): 
Türkiye’de son yıllarda Doğu Anadolu Fay (DAF) zonunda meydana gelen yoğun depremler araştırmacıların yoğun ilgisine sebep olmuştur. 2005 Karlıova depremlerinde tespit edilen Kırsal yapılardaki hasarların yoğunluğu yakın zamanda meydana gelen depremlerindekiler gibi deprem büyüklükleri ile orantılı olmaması dikkat çekicidir. Geleneksel yığma sisteminin düşey taşıyıcı elemanlarının deprem yükleri olarak yanal yükler altındaki dirençleri, betonarme veya çelik yapıların düşey taşıyıcı elemanlarının deprem yükleri altındaki dirençlerine göre çok daha zayıf olmaktadır. Bu çalışmada, Karlıova depremlerinin genel özellikleri ile büyüklülerine göre beklenmedik ve bu bölgede büyük bir bölümü yığma duvarlı olan kırsal yapılar hakkında fikir verici yapısal hasar durumu ele alınmıştır.

REFERENCES

References: 

BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI, 1997.
Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında
Yönetmelik, Ankara.
Demir, H. ve Polat, Z., 1985. 30 Ekim 1983
Erzurum Depremi Hakkında Rapor, İnşaat
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul.
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında
Yönetmelik, 2007. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,
Ankara
Erkmen, C., Yaman, M., Eravcı, B., Aktan, T.,
Tepeuğur, E., Özdemir, F., 2004. 1 Mayıs 2003
Bingöl Deprem Raporu, Rapor No: 5149-1, Afet
İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi
Sismoloji Şubesi, Ankara.
Göker, Ş., Karaşin, A., 2015. Depremde hasar gören
kırsal yapılar için bir yapısal hasar
değerlendirmesi, Dicle üniversitesi mühendislik
fakultesi dergisi, 6(1),31-38.
İMAR ve İSKAN BAKANLIĞI, 1997. 6 Eylül 1975
Lice Depremi Raporu, Ankara.
Karaesmen, E., Erkay, C., Kibar, A., Madenler, Ö.,
Aksoylar, C., 1999. 17 Ağustos 1999 Sakarya
Depremi Üzerine Görüşler, İnşaat Mühendisleri
Odası Ankara Şubesi, özel sayı, Ankara.
Karaşin, A., 2005. 12, 14 ve 23 Mart 2005 Karlıova
Depremleri Değerlendirme Raporu, İnşaat
Mühendisleri Odası, , Ankara.
Karaşin, A., Karaesmen, E., 2005. 1 Mayıs Bingöl
Depreminde Meydana Gelen Yığma Yapı
Hasarları, Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin
Artırılması Çalıştayı, ODTÜ, Ankara
Karaşin, A., Aktaş, G., 2006. Mart 2005 karlıova
depremlerinin değerlendirilmesi, Proceedings of
the Fifth GAP Engineering Congress, 26-28 April
2006, Şanlıurfa.
Karaşin, A., Aktaş, G., Öncü, M.E, 2009.
Suriçi’ndeki Çok Katlı Yığma Binaların Deprem
Dirençlerinin Değerlendirilmesi, TMMOB
Diyarbakır Kent Sempozyumu, Diyarbakır.
Koçyiğit, A., 2005. 2005.03.12-14 Kızılçubuk
(Karlıova-Bingöl) Depremleri, ODTÜ, Müh. Fak.,
Aktif Tektonik ve Deprem Araştırma Laboratuarı,
Ankara.
Özbek, O., Akyıldız, M. H., Karaşin, A. H., Öncü,
M. E., Çetin, S. Y., 2017. Suriçi’ndeki çok katlı
yığma binaların 2007 deprem yönetmeliğine göre
değerlendirilmesi, Dicle üniversitesi mühendislik
fakültesi dergisi, 8(2), 395-402
Sucuoğlu, H., Tokyay, M., 1992. 13 Mart 1992
Erzincan depremi mühendislik raporu, İnşaat
Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Ankara.
Tüysüz, O., 2005. 12 ve 14 Mart 2005 Karlıova
Depremleri. İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü,
İstanbul.
Wakabayashi, M., 1986. Design of Earthquake-
Resistant Buildings, McGraw-Hill, USA.
Yön, B., Öncü, M.E. and Calayır, Y., 2015. Effects
of seismiczonesand site conditions on response of
RC buildings, Gradevinar, 67 (6), 585-596.
Yön, B. and Calayır, Y., 2015. Thesoileffect on
theseismic behaviour of reinforced concrete
buildings, Earthquakes and Structures, 8(1), 133-
152.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com