You are here

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVINA (KPSS) YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ (KARS İLİ ÖRNEĞİ)

THE POINT OF VIEWS OF PRIMARY EDUCATION TEACHERS ON THE CIVIL CERVANT SELECTION EXAMINATON (KPSS):The Case of Kars City

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This research conducted aims determining the point of view of the primary school teachers about KPSS. When researches about KPSS are analyzed, it was seen that there is not enough scientific research conducted on the issue, or very limited researches are conducted. Therefore, this research has utmost importance. The study sample of 310 primary school teachers are working in Kars province. According to the results; teachers think KPSS exam is incompetent to select the candidates who must have basic qualities of a teacher, which Ministry of Education requires. According to the teachers; KPSS is not a qualified exam to select the teacher, and doesn’t provide objectivism, damages the mental health of teachers, doesn’t include topical information, shepherds the teachers toward memorization and figured high success from candidates. Furthermore, there exists different criteria should come up to select the teachers. In the teacher-proficiency side of the research, asking a branch based questions in KPSS is discountenanced by a teacher as well.
Abstract (Original Language): 
Yapılan bu araştırmada ilköğretim öğretmenlerinin KPSS’ye yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. KPSS ile ilgili alan yazın incelendiğinde konuya ilişkin yeteri kadar bilimsel araştırmanın yapılmadığı, yapılan araştırmaların ise sınırlı olduğu görülmüştür. Yapılan çalışma bu yönüyle önemli görülmektedir. Çalışmanın örneklemini Kars’ta il merkezinde görev yapan 310 ilköğretim öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre; öğretmenler, KPSS’nin Milli Eğitim’in aradığı temel niteliklere sahip adayları seçmekte yetersiz kaldığını düşünmektedir. Öğretmenlere göre; KPSS’nin öğretmen seçmede nitelikli bir sınav olmadığı, objektifliği sağlamadığı, büyük oranda eğitimdeki gelişmeleri kapsayan güncel bir sınav olmadığı, öğretmen adaylarının ruh sağlığını bozduğu, öğretmenleri ezbere ittiği, adaylardan yüksek performans beklendiği görüşleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretmen atamalarında farklı ölçütlerin de yer alması gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır.
109-123

REFERENCES

References: 

Büyüköztürk Ş. (2009). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El
Kitabı. 10. Baskı Ankara: Pegem Akademi.
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve
Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 3. Baskı
Ankara: Pegem Akademi.
Eraslan, L. (2004). Öğretmenlik Mesleğine Girişte Kamu
Personeli Seçme Sınavı (Kpss) Yönteminin
Değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN:
1303–5134 www.insanbilimleri.com
Gündoğdu, K., Çimen, N. ve Turan, S. (2008). Öğretmen
Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin
Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi
Dergisi (KEFAD), cilt:9/2, Kırşehir.
ÖSYM, (2010). 2010 Kamu Personeli Seçme Sınavı Eğitim
Bilimleri Testi Sınavı Kılavuzu.
http://www.osym.gov.tr/belge/1-12169/eski2yeni.html
(22.04.2011 tarihinde alınmıştır).
Şahin, A. E. (2006). Meslek ve Öğretmenlik. Eğitim Bilimine
Giriş. (Ed.) Sönmez, V. Ankara: Anı Yayıncılık.
Şahin, Ç. (2007). Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri İle Kamu
Personeli Seçme Sınavı (Kpss) Eğitim Bilimleri Testlerindeki
Başarılar Arasındaki İlişkiler. Yüksek Lisans Bitirme Tezi,
Ankara Üniversitesi, Ankara.
Şahin Ç., Arcagök S. (2010). “Sınıf Öğretmeni Adaylarının
Kamu Personeli Seçme Sınavına (Kpss) İlişkin Algıları”, 9.
Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu s. 624–629. Elazığ

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com