You are here

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KONUŞMA KAYGILARININ İNCELENMESİ: SÖZLÜ ANLATIM DERSİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

Investigation Of Speaking Anxiety Of Pre-Service Teachers: An Application For Speaking Course

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.544

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of the current study is to investigate the effect of applications conducted in Oral Expression Course on pre-service teachers’ speaking anxiety. The study carried out through Single Group Pretest – Posttest Model with the participation of 212 pre-service teachers in 2013-2014 school year. As data collection instruments, two-category questions developed by the researchers and “Pre-service Teachers’ Speaking Anxiety Scale” developed by Sevim (2012) were used. The pre-service teachers’ speaking anxiety levels before and after the applications conducted in Oral Expression Course were compared in terms of gender and the department they attend. The findings of the study revealed that there was an increase on the positive opinions of the pre-service teachers about correct and fluent speaking of Turkish and making speech in front of people. Following the applications performed in Oral Expression Course, a decrease was observed in the speaking anxiety levels of the pre-service teachers. When the results obtained after the applications were compared in relation to gender variable, it was found that the females’ anxiety level is lower than that of the males. Moreover, it was found that the pre-service teachers from the department of pre-school teaching have lower anxiety level when compared to the pre-service teachers from other departments.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, Sözlü Anlatım dersinde yapılan uygulamaların öğretmen adaylarının konuşma kaygıları üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Deneme öncesi desenlerden Tek Grup Ön Test - Son Test Modeliyle gerçekleştirilen araştırma, 2013-2014 eğitim yılında 212 öğretmen adayının katılımıyla yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacıların oluşturduğu iki kategorili sorular ve Sevim’in (2012) geliştirdiği “Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının konuşma kaygı düzeyleri cinsiyet ve öğretmenlik programına göre Sözlü Anlatım dersindeki uygulamalardan önce ve sonra karşılaştırılmıştır. Bulgular, Sözlü Anlatım dersinden sonra öğretmen adaylarının Türkçeyi doğru ve akıcı konuşma ile bir topluluk karşısında konuşmaya yönelik olumlu görüşlerinde artış olduğunu göstermektedir. Sözlü anlatım dersinden sonra öğretmen adaylarının konuşma kaygı düzeylerinde azalma olduğu belirlenmiştir. Uygulama sonrasında cinsiyet değişkenine göre yapılan karşılaştırmada kızların konuşma kaygı düzeylerinin erkeklere göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca uygulama sonrasında en düşük konuşma kaygısına sahip olan grubun Okul Öncesi Öğretmeni adaylarından oluştuğu belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Akkaya, A. (2012). Öğretmen Adaylarının Konuşma Sorunlarına İlişkin
Görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 9(20), 405-420.
Arı, G. (2008). Konuşma öğretimi. Edt. C. Yıldız. Türkçe Öğretimi
içinde (s.155-179) (2. Baskı) Ankara: Pegem Akademi.
Arslan, A. (2012). Üniversite öğrencilerinin “topluluk karşısında
konuşma” ile ilgili görüşleri (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2015) 415-445
443
Örneği) Turkish Studies,7(3), 221-231. [Online]:
www.turkishstudies.net/Makaleler/288505601_14Arslan%20Aki
f_S-221-231.pdf adresinden 18 Eylül 2014 tarihinde
indirilmiştir.
Ayan, S.,Katrancı, M., Melanlıoğlu, D. (2014). Awareness level of
teacher candidates’ in terms of their Turkish language
sufficiency: A qualitative research. International Journal Of
Academic Research Part B, 6(29), 137-143.
Aykaç, M., Çetinkaya, G. (2013). Yaratıcı drama etkinliklerinin Türkçe
öğretmen adaylarının konuşma becerilerine etkisi. Turkish
Studies, 8(9), 671-682. [Online]:
http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1679127488_047Ayka
%C3%A7Murtaza-vd-671-682.pdf adresinden 09 Ağustos 2014
tarihinde indirilmiştir.
Başaran, M., Erdem, İ. (2009). Öğretmen adaylarının güzel konuşma
becerisi ile ilgili görüşleri üzerine bir araştırma. Kastamonu
Eğitim Dergisi, 17(3), 743-754.
Beyreli, L., Çetindağ, Z., Celepoğlu, A. (2012).Yazılı ve sözlü anlatım
(7. Baskı) Ankara: Pegem Akademi.
Bodie, G. D. (2010). A racing heart, rattling knees, and ruminative
thoughts: Defining, explaini”ng, and treating public speaking
anxiety. Communication Education, 59(1), 70-105. [Online]:
http://dx.doi.org/10.1080/03634520903443849 adresinden 07
Eylül 2014 tarihinde indirilmiştir.
Burger, J. M. (2006). Kişilik. Çev. İ. D. Erguvan Sarıoğlu. İstanbul:
Kaknüs Yayınları.
Calp, M. (2010). Özel eğitim alanı olarak Türkçe öğretimi. (4. Baskı)
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Cüceloğlu, D. (2000). İnsan ve davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Doğan, Y. (2009). Konuşma becerisinin geliştirilmesine yönelik etkinlik
önerileri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 7(1), 185-204.
Güneş, F. (2013). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller. (1. Baskı)
Ankara: Pegem Akademi.
İşcan, A.(2013a). Diksiyon, ses bilgisi ve ses eğitimi. Konuşma Eğitimi
Ed. A.Kılınç, A. Şahin (2.baskı) içinde (59-118). Ankara: Pegem
Akademi
Mehmet KATRANCI-Yasemin KUŞDEMİR
444
İşcan, A. (2013b). İletişim, konuşma ve konuşmayla ilgili temel
kavramlar. Konuşma Eğitimi Ed. A.Kılınç, A. Şahin (2.baskı)
içinde (1-27). Ankara: Pegem Akademi.
Karakaya, İ., Ülper, H. (2011). Yazma kaygısı ölçeğinin geliştirilmesi
ve yazma kaygısının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi.
Educational Sciences: Theory & Practice, 11(2), 691-707.
[Online]:
www.edam.com.tr/kuyeb/pdf/tr/34d378c8b7c67b08105f19dd76
bda4aayaTAM.pdf adresinden 25 Temmuz 2014 tarihinde
indirilmiştir.
Köse, E. (2013). Bilimsel araştırma modelleri. Ed. Remzi Kıncal.
Bilimsel Araştırma Yöntemleri içinde (99-123) (2. Baskı)
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Melanlıoğlu, D. (2013). Ortaokul öğrencileri için dinleme kaygısı
ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adıyaman
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi
Öğretimi Özel Sayısı, 6(11) [Online]:
http://www.adyusbd.com/Makaleler/1826895364_Melanl%C4%
B1o%C4%9Flu.pdf adresinden 15 Temmuz 2014 tarihinde
indirilmiştir.
Özbay, M. (2005). Anadili eğitiminde konuşma becerisini geliştirme
teknikleri. Journal Of Quafqaz University, 16, Fall, 177-184.
[Online]:
http://journal.qu.edu.az/article_pdf/1037_486.pdf adresinden 14
Mayıs 2014 tarihinde indirilmiştir.
Özdal, F., Aral, N. (2005). Baba yoksunu olan ve anne-babası ile
yaşayan çocukların kaygı düzeylerinin incelenmesi. Gazi
Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 255-267.
Sallabaş, M. E. (2012). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin
konuşma kaygılarının değerlendirilmesi. Turkish Studies, 7(3),
2199-2218. [Online]:
http://turkishstudies.net/Makaleler/1829740418_121Sallaba%C5
%9F%20Muhammed%20Eyy%C3%BCp_S-2199-2218.pdf
adresinden 10 Eylül tarihinde indirilmiştir.
Sevim, O. (2012). Öğretmen adaylarına yönelik konuşma kaygısı
ölçeği: Bir geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies,
7(2), 927-937. [Online]:
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2015) 415-445
445
http://turkishstudies.net/Makaleler/1761288067_58_sevimo%C4
%9Fuzhan_927-937.pdf adresinden 20 Kasım 2012 tarihinde
indirilmiştir.
Sevim, O., Varışoğlu, B. (2012). Öğretmen adaylarının temel dil becerilerinde
yaşanan sorunlarla ilgili düşünceleri: Atatürk üniversitesi örneği.
Gaziantep University Journal of Social Sciences, 11(4), 1042-1057.
[Online]: http://jss.gantep.edu.tr adresinden 22 Nisan 2014 tarihinde
indirilmiştir.
Suroğlu Sofu, M. (2012). Öğretmen adaylarının konuşma kaygı düzeyleri.
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Sakarya Üniversitesi, Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
Tekin, H. (2000). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Yargı
Yayınevi.
Tekindal, S. (2009). Duyuşsal Özelliklerin Ölçülmesi İçin Araç
Oluşturma. (2. Baskı).Ankara: Pegem Akademi
Temiz, E. (2013). Speech anxiety of music and Turkish language
teacher candidates. Journal Of Educational And Instructional
Studies In The World, 3(2), 101-105. [Online]:
www.wjeis.org/FileUpload/ds217232/File/15_a_ebru_temiz.pdf
adresinden 15 Ağustos 2014 tarihinde indirilmiştir.
Ünalan, Ş. (2006). Türkçe Öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Yaman, H., Suroğlu Sofu, M. (2013). Öğretmen Adaylarına Yönelik
Konuşma Kaygısı Ölçeğinin Geliştirilmesi. TSA Dergisi, 17(3),
41-50.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com