You are here

ÖĞRETMENLERİN ALGILARINA GÖRE İLKOKUL VE ORTAOKUL MÜDÜRLERİNİN KÜLTÜREL LİDERLİK DAVRANIŞLARINI GÖSTERME DÜZEYLERİ (BATMAN İL ÖRNEĞİ)

The Cultural Leadership Roles of The School Principles In High Schools’ Being Effective Schools (Examples of Batman Province)

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.622
Abstract (2. Language): 
In this study, the levels of showing cultural leadership aptitudes of primary and secondary school principals according to teachers' perception were examined. Population of this study is primary and secondary school teachers working in Batman city center and the sample group is 316 primary and secondary school teachers working in 24 different schools. Data were gathered using "Cultural Leadership Questionnaire (Yıldırım, 2001)" prepared on five-point Likert Scale. The data were analysed using SPSS data analysis software by using frequency, percentage and type of school by using t-test, working hours and years of sevice in the school by using ANOVA variance analysis. The significance level wascalculated as p≤0,05. The results concludes that primary and secondary school principals shows the aptitudes of cultural leadership on adequate level according to teachers' perception. Yet it was found that gender and school type effects although year of service and length of working at the school doesn't have much effect on the sucject matter.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, öğretmenlerin algılarına göre ilkokul ve ortaokul müdürlerinin kültürel liderlik davranışlarını gösterme düzeyleri incelenmiştir. Araştırmanın evrenini, Batman il merkezindeki ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenler, örneklemi ise; Batman il merkez ilçedeki 24 okulda görev yapan 316 öğretmen oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak Yıldırım (2001) tarafından geliştirilen beşli likert sistemiyle hazırlamış olduğu “Kültürel Liderlik Anket”i ile toplanılmıştır. SPSS veri analiz programında verilerin çözümünde frekans ve yüzde, cinsiyet ve okul türü için t-testi, okuldaki çalışma süresi ve görev yılı için de varyans analizi (ANOVA) testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p≤0,05 olarak hesaplanmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğretmenlerin algılarına göre ilkokul ve ortaokul müdürlerinin kültürel liderlik davranışlarını gösterme çoğu zaman düzeyinde bulunmuştur. Ancak yöneticilerin kültürel liderlik rollerini gerçekleştirmede cinsiyet ve okul türü değişkeninin anlamlı bir farklılık bulunmuş, görev yılı ve okuldaki çalışma süresi değişkenlerine göre ise anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
FULL TEXT (PDF): 
257
277

REFERENCES

References: 

Açıkalın, A. (1999). İnsan Kaynağının Geliştirilmesi, 1. Baskı. Ankara:
PEGEM Yayınları.
Ayık, A. ve Ada, Ş. (2009). İlköğretim Okullarında Oluşturulan Okul Kültürü
ile Okulların Arasındaki İlişki, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, 8(2): 459-446
Barnet, K. & Mccormick, J. (2004). Leadership and individual principal -
teacher relationships in schools, Educational Administration
Quarterly, 40 (3), 406-434
Başaran, İ. E. (2000). Eğitim Yönetimi, Ankara: Feryal Matbaası.
Berberoğlu, G. & Besler, S. & Tonus, Z. (1998). Örgüt Kültürü: Anadolu
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örgüt Kültürü
Araştırması, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, 14 (1-2): 29-52.
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2015) 257-277
277
Değirmenci, S. (2006). "Lise Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rollerinin
Öğretmenlerin İş Doyumuna Etkisi." Yayımlanmamış yüksek lisans
tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
Faris, L. W. (2006). The teacher's voice: Narratives of an empowering
school culture. Texas: Stephen F. Austin State University
Haris, A. (2002). “School improvement: What’s in it for schools?”, 15 Kasım
2010 http://www.questia.com
Jenkins, L. (2009). Effective leadership and organisational change.
http://www.suite101.com/content/effective-leadership-through
organizational chan- a150369. (Erişim Tarihi: 22.10.2014)
Kaya, Y. K. (1999). Eğitim Yönetimi Kuram ve Türkiye’deki Uygulama, (7.
Baskı). Ankara: Bilim Yayıncılık.
Kannapel, P. J. & Taylor, D. & Hibpshman, T. (2005). Inside the black box of
highperforming highpoverty schools. A report from the prichard
committee for academic excellence lexington, Kentucky,
http://www.prichardcommittee.org/ Ford%20Study/Ford Re
portJE.pdf. (Erişim Tarihi: 01.10.2014).
Mintzberg, H. (1998). Five ps for strategy, in: Mintzberg, H. & J. B. Quinn &
S. Ghoshal (Eds.), The Strategy Process, Revised European Ed.,
Prentice-Hall, New Jersey.
Özdemir, A. (2006). Okul Kültürünün Oluşturulması ve Çevreye
Tanıtılmasında Okul Müdürlerinden Beklenen ve Onlarda Gözlenen
Davranışları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(4): 411-433
Yıldırım, B. (2001). "Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rollerinin
Öğretmenlerin İş Doyumuna ve Meslek Ahlakına Etkisi."
Yayımlanmamış doktora tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fırat
Üniversitesi, Elazığ.
Yıldırım, E. (1997). Endüstri İlişkileri Teorileri: Sosyolojik Bir
Değerlendirme, Sakarya: Değişim Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com