You are here

ORTAOKULLAR İÇİN GÜNCELLENEN FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

The Views of Teachers about the Curriculum of Science Revised for Secondary Schools

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.566

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In the law for Turkish education system, which is called 4+4+4 and concerning primary level, science curriculum revised for elementary and secondary schools was issued and implemented in 2013. Starting from the necessity of examining the views of teachers who are the practitioners of the programs, the purpose of this research is to determine the opinions of science and technology teachers about the change in the science curriculum of secondary schools (5-8. Grades). This research was conducted with 18 volunteer science and technology teachers working in the city centre of Eskişehir by using qualitative research method between 2012-2013 academic year. The data collected through semi-structured interviews in the current research were analyzed with the descriptive data analysis technique. As a result of the research, it can be told that the teachers stated both positive and negative opinions about the revised curriculum of science. The teachers have positive opinions about the changes such as reduction of the objectives, changing of the places of the subjects, and enhanced applicability of the program. On the other hand, they have some negative opinions about the issues such as lack of sample applications for learning-teaching processes, lack of consideration on teachers’ opinions, lack of sample applications about assessment-evaluation processes.
Abstract (Original Language): 
Türk Eğitim Sisteminde 4+4+4 olarak adlandırılan ve ilköğretim basamağını ilgilendiren kanun değişikliği kapsamında, ilkokullar ve ortaokullar için güncellenen Fen Bilimleri dersi öğretim programı 2013 yılında yayınlanarak uygulamaya konulmuştur. Programların uygulayıcısı konumunda olan öğretmenlerin görüşlerinin alınması gerekliliğinden yola çıkılarak bu araştırmanın amacı, ortaokullar için güncellenen (5-8. Sınıflar) Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı hakkında fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin görüşlerini belirlemektir. Nitel araştırma yöntemi kullanılan bu çalışma, 2012-2013 öğretim yılında Eskişehir il merkezinde bulunan, gönüllülük esasına göre görüşlerine başvurulan 18 fen ve teknoloji öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla toplanan veriler betimsel analiz tekniğine göre çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda; güncellenen Fen Bilimleri Öğretim Programı’na yönelik öğretmelerin gerek olumlu gerekse olumsuz görüşler belirttikleri söylenebilir. Öğretmenler kazanımların sayısının azaltılması, konu yerlerinin değiştirilmesi, programın uygulanabilirliğinin artması gibi konularda olumlu görüşe sahiptirler. Buna karşılık, özellikle öğretme-öğrenme süreçlerinde örnek uygulamaların olmaması, öğretmenlerin görüşlerinin alınmaması, değerlendirmeye yönelik örnek etkinliklere yer verilmemesi konularında olumsuz düşündüklerini dile getirmişlerdir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Akmaz, B. ve Kapucu, S. (2014). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Dersi
(3, 4, 5, 6, 7 ve 8.sınıflar) Öğretim Programının Güçlü ve Zayıf
Yönleri Hakkındaki Görüşleri. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik
Eğitimi Kongresi Bildiri Özet Kitapçığı, Adana.
Aydın, S. ve Boz, Y. (2012). Review of Studies Related to Pedagogical
Content Knowledge in the Context of Science Teacher
Education: Turkish Case, Educational Sciences: Theory &
Practice, 12 (1), 497-505.
Bakırcı, H. ve Çepni, S. (2014). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı
Temelinde Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin İrdelenmesi, Fen
Eğitimi ve Araştırmaları Derneği Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 2
(2), 83-94.
Berkant, H. G. ve Kankılıç, D. (2014). Fen Bilimleri Dersi Öğretim
Programına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. 11.Ulusal
Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Özet
Kitapçığı, Adana.
Çepni, S. ve Çil, E. (2013). Fen ve Teknoloji Programı İlköğretim 1. ve 2.
Kademe Öğretmen El Kitabı (5. bs.), Ankara: Pegem Akademi.
Demirel, Ö. (2006). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme (9.
bs.)., Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Dindar, H. ve Yangın, S. (2007). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim
Programına Geçiş Sürecinde Öğretmenlerin Bakış Açılarının
Değerlendirilmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 15 (1), 185-198.
Elmas, R. Aydoğdu, B. ve Saban, Y. (2014). 2013 Fen Bilimleri Dersi Öğretim
Programının Değerlendirilmesi. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve
Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Özet Kitapçığı, Adana.
Erdoğan, M. (2007). Yeni Geliştirilen Dördüncü ve Beşinci Sınıf Fen ve
Teknoloji Dersi Öğretim Programının Analizi; Nitel bir
çalışma, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (2), 221-254.
Ersoy, Y. (2013). Fen ve Teknoloji Öğretim Programındaki Yenilikler-I:
Değişikliğin Gerekçesi ve Bileşenlerinin Çerçevesi. 1-20. [Online]:
http://www.f2e2-ogretmen.com/ dagarcigimiz/f2e2-32.pdf
adresinden 5 Ağustos 2013 tarihinde indirilmiştir.
Eskicumalı, A., Demirtaş, Z., Gür Erdoğan, D. ve Arslan, S. (2014). Fen ve
Teknoloji Dersi Öğretim Programları İle Yenilenen Fen
Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması,
International Journal of Human Sciences, 11 (1), 1077-1094.
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2015) 31-56
55
Gömleksiz, M. N. ve Bulut, İ. (2006). Yeni Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim
Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri, Fırat Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (2), 173- 192.
Hestenes, D. (2013). Remodeling Science Education. European Journal of
Science and Mathematics Education, 1 (1), 13-22.
Karatay, R., Timur, S. ve Timur, B. (2013). 2005 ve 2013 yılı Fen Dersi
Öğretim Programlarının Karşılaştırılması. Adıyaman
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (15), 233-264.
Kırıkkaya, E. B. (2009). İlköğretim Okullarındaki Fen Öğretmenlerinin Fen
Ve Teknoloji Programına İlişkin Görüşleri, Türk Fen Eğitimi
Dergisi, 6 (1), 133-148.
MEB (2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim
Programı, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
MEB. (2013). İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) Fen Bilimleri
Dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara.
MEB. (2012). 12 Yıl Zorunlu Eğitim Sorular-Cevaplar, Ankara. [Online]:
http://www.meb.gov.tr/
duyurular/duyurular2012/12Yil_Soru_Cevaplar.pdf adresinden 25
Eylül 2012 tarihinde indirilmiştir.
Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis (2nd Ed.).
Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Oliva, P. F. (2005). Developing the Curriculum (6th Ed.). Boston: Pearson
Education.
Ornstein, A. C. & Hunkins, F. P. (2009). Curriculum: Foundations, Principles,
and Issues (5th Ed.), United States of America: Pearson
Education.
Özcan, H. ve Küçükoğlu, M. (2014). 2004 ve 2013 Fen Öğretim
Programlarının Kazanımlar Açısından Karşılaştırılmasına Yönelik
Öğretmen Görüşleri. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi
Kongresi Bildiri Özet Kitapçığı, Adana.
Özyurt, Y., Bahar, M. ve Nartgün, Z. (2014). Fen Bilimleri Dersi Öğretim
Programlarının (2005-2013) Ölçme-Değerlendirme Anlayışlarının
Karşılaştırılması ve 5.Sınıf Ders Kitaplarına Yansımaları. 11.
Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Özet
Kitapçığı, Adana.
Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2013). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma
Yöntemleri (2. bs.), Ankara: Anı Yayıncılık.
Funda ÇIRAY, E. Aysın KÜÇÜKYILMAZ, Meral GÜVEN
56
Toraman, S. ve Alcı, B. (2013). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Yenilenen
Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına İlişkin Görüşleri, EKEV
Akademi Dergisi, 17 (56), 11-22.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma
Yöntemleri (5. bs.), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yücel, C., Karadağ, E., ve Turan, S. (2013, Şubat). TIMSS 2011 Ulusal Ön
Değerlendirme Raporu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Eğitimde Politika Analizi Raporlar Serisi I, Eskişehir.
Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Özet Kitapçığı, Adana.
Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2013). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma
Yöntemleri (2. bs.), Ankara: Anı Yayıncılık.
Toraman, S. ve Alcı, B. (2013). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Yenilenen
Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına İlişkin Görüşleri, EKEV
Akademi Dergisi, 17 (56), 11-22.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma
Yöntemleri (5. bs.), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yücel, C., Karadağ, E., ve Turan, S. (2013, Şubat). TIMSS 2011 Ulusal Ön
Değerlendirme Raporu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Eğitimde Politika Analizi Raporlar Serisi I, Eskişehir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com