You are here

FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Evaluation of Prospective Physics Teachers’ Views Towards The Teaching Practice Course

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.587

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to examine the views of physics preservice teachers about the course of teaching practice. The study was carried out with 10 physics preservice teachers taking the course of teaching practice in the Department of Physics Teaching at Ziya Gökalp Education Faculty. In the study, the semi-structured interview technique was used as the data collection tool. The data collected in the study were examined with content analysis and descriptive analysis techniques. The results revealed that the preservice teachers found the course of teaching practice necessary and beneficial since they gained experience thanks to this course. On the other hand, a majority of the preservice teachers reported that they experienced communication difficulties during the practices; that the practicum teacher did not give importance to them; and that they were always in the background. In addition, the preservice teachers also stated that the weekly course-hour for this course should be increased; that it should not be taught in the last academic year when all preservice teachers are anxious about graduation and about KPSS and that this course should be taught throughout undergraduate education. Also, the preservice teachers participating in the study pointed out that they wanted to be more in center at their practice schools; that the practices should be enriched; that people involved in this course should be more active; and that physics courses given in education faculties should be parallel to the physics course curriculum in high schools.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, fizik öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik görüşlerini incelemektir. Araştırma Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalında öğretmenlik uygulaması dersini almış olan 10 fizik öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler içerik ve betimsel analiz teknikleri ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonunda, öğretmen adayları öğretmenlik uygulaması dersini, kendilerine deneyim ve tecrübe kazandırdığı için yararlı ve gerekli gördüklerini ifade etmişlerdir. Fakat öğretmen adaylarının önemli bir kesimi uygulamalar sırasında iletişim sıkıntıları yaşadıklarını, uygulama öğretmeninin kendilerini önemsemediğini ve arka planda kaldıklarını belirtmişlerdir. Bununla beraber bu dersin saat sayısının arttırılması gerektiğinin yanı sıra KPSS ve mezuniyet kaygısının yaşandığı son sınıfta verilmemesi, bu dersin lisans süresi boyunca eğitim ve öğretim programı içinde dengeli bir şekilde verilmesi gerektiğini dile getirmişlerdir. Ayrıca araştırmaya katılan öğretmen adayları gittikleri uygulama okullarında daha çok merkezde olmak istediklerini dolayısıyla uygulamaların zenginleştirilmesi, bu ders ile ilgili birim ve kişilerin daha aktif olması, eğitim fakültelerinde verilen fizik derslerinin lisedeki fizik dersi müfredatı ile paralel olması gerektiğini ifade etmişlerdir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Arabacı, İ.B. (2008). Ortaöğretim Sosyal Alanlar Tezsiz Yüksek Lisans I.
Dönem Öğrencilerinin Okul Deneyimi Uygulamalarına İlişkin
Tutumları, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 7(1), 129-
134.
Arslantaş, H.İ. (2013). Öğretmenlik uygulaması dersinin, uygulama öğretim
elemanları ve uygulama öğretmenlerinin görüşlerine göre
değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (1), 58-84.
Aydın, S. Selçuk, A. & Yeşilyurt, M. (2007).Öğretmen Adaylarının “Okul
Deneyimi II” Dersine İlişkin Görüşleri.Yüzüncü. Yıl Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), (75-90.).
Bilgen, N. (1996). 21. yüzyılda eğitim ve öğretmen. Sempozyum 96, Ankara.
Brickhouse, N. & Bodner, G. M. (1992). The Beginning Science Teacher:
Classroom Narratives Of Convictions and Constraints. Journal of
Research in Science Teaching, 29 (5), 471–485.
Britzman, D. (1991). Practice makes practice: a critical study of learning to
teach. State University of New York Press , New York.
Çubukçu, Z. Eker Özenbaş, D. Çetintaş, N. Satı D.& Yazlık Şeker, Ü. (2012).
Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Veli Gözünde Öğretmenin Sahip
Olması Gereken Değerler.
https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/134524-20120606172550-
3.pdf 28.05.2105
Dursun, Ö.Ö .& Kuzu, A. (2008). Öğretmenlik uygulaması dersinde yaşanan
sorunlara yönelik öğretmen adayı ve öğretim elemanı görüşleri. Selçuk
Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25,159 -178.
Fosnot, C. T. (1996). Teachers construct constructivism: the centre for
constructivist teaching/teacher education project in Fosnot, C. T.
(eds.) Constructivism: theory, perspectives, and practice. Teachers
College Press, New York.
Ekiz, D. (2009) Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Geliştirilmiş 2. Baskı) ,
Ankara: Anı Yayıncılık.
Gökçe, E. & C. Demirhan. (2005). Öğretmen Adaylarının ve İlköğretim
Okullarında Görev Yapan Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmenlik
Uygulaması Etkinliklerine İlişkin Görüşleri. Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(1),43-71.
Gömleksiz, M. N., Mercin, L., Bulut, İ. ve Atan U. (2006). Okul Deneyimi II.
Dersine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri (Sorunlar ve Çözüm
Önerileri). Eğitim Araştırmaları Dergisi, 23, 148-158.
Görgen, İ. Çokçalışkan, H. & Korkut, Ü. (2012). Öğretmenlik Uygulaması
Dersinin Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri ve Uygulama
Öğretim Üyeleri Açısından İşlevselliği. Muğla Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28,56-72.
Karamustafaoğlu, O. & Akdeniz, A.R. (2002). “Fizik Öğretmen Adaylarının
Kazanmaları Beklenen Davranışları Uygulama Okullarında
Medine BARAN, Şeyma YAŞAR, Abdulkadir MASKAN
247
Yansıtabilme Olanakları”, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik
Eğitimi Kongresi, 1, 456-769.
Kılınç, A. & Gödek, Altuk, Y. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının okul
deneyimi dersine yönelik tutumları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, (19), 41-70.
Kiggundu, E.& Nayimuli, S. (2009). Teaching Practice: A Make Or Break
Phase For Student Teachers. South African Journal of Education,
29,345-358.
Kudu, M., Özbek, R. &Bindak, R. (2006). Okul Deneyimi- I Uygulamasına
İlişkin Öğrenci Algıları (Dicle Üniversitesi Örneği). Elektronik Sosyal
Bilimler Dergisi, 5(15), 99-109.
Maskan, A.K.& Efe, R. (2011). Prospective Teachers’ Perceptions of Teaching
Practice Experience in School Placements. TUSED, 8(2),64-77.
MEB Mevzuat (1998/2493). Öğretmen adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına
bağlı eğitim öğretim kurumlarında yapacakları öğretmenlik
uygulamasına ilişkin yönerge. Tebliğler Dergisi,
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/102.html adresinden 05.12.2014
tarihinde indirilmiştir.
Marais, P. & Meier, C.( 2004). Hear Our Voices: Student Teacher’s
Experience During Practical Teaching. Africa Education Review,
1,220-233.
McIntyre, J. D., Byrd, D. M. & Fox, S. M. (1996). Field and laboratory
experiences. handbook of research on teacher education. Simon &
Schuster Macmillan, New York.
Miles, M.B, and Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis, 2nd Ed.,
p. 10-12. Newbury Park, CA: Sage.
Ngidi DP & Sibaya PT 2003. Student teacher anxieties related to practice
teaching. South African Journal of Education, 23,18-22.
Özçelik, N. (2012).Yabancı Dil Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi ve
Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşleri. GEFAD /
GUJGEF, 32 (2), 515-536.
Özkılıç, R. ,Bilgin, A.& Kartal, H.(2008). Öğretmenlik Uygulaması Dersinin
Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi.
Elementary Education Online, 7(3), 726-737.
Perry, R. (2004). Teaching practice for early childhood. A guide for students.
Available at http://www Routledge.com catalogues./0418114838.pdf.
Accessed 18 July 2007
Sağ, R. (2008). Öğretmen Adaylarının Uygulama Öğretmenlerinden,
Uygulama Öğretim Elamanlarından ve Uygulama Okullarından
Beklentileri..Eurasian Journal of Educational Research, 32, 117-132.
Şahin, E. & Özkılıç, R. (2005). Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının
Uygulama Dersleri İçin Hazırlanan Uygulama Kılavuzu Hakkındaki
Görüşleri,Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 11.
Şimşek, H. & Yıldırım, A. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma
Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(2015) 230-248
248
Şişman, M.& Acat, M.B. (2013). Öğretmenlik Uygulaması Çalışmalarının
Öğretmenlik Mesleğinin Algılanmasındaki Etkisi. Fırat Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 235-250.
Tok,H. &Yılmaz,M. (2011). Student teachers’ perceptions about mentor
teachers: a case study in Turkey. Ozean Journal of Social Sciences, 4,
101-108.
Yapıcı, Ş. & Yapıcı, M. (2004). Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi
Dersine İlişkin Görüşleri. İlköğretim-online 3(2), 54-59.
Yazçayır, N. (2010). Öğretmenlik Uygulamalarının Öğretmenlik Mesleğine
Yansımaları, Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve
Sorunları Sempozyumu II, 16–18 Mayıs 2010, Hacettepe Üniversitesi,
Ankara.
Yeşilyurt, E.& Semerci, Ç. (2011). Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmenlik
Uygulaması Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri.
Akademik Bakış Dergisi, 27,1-23.
Yıldız, E. (2002). Okul Deneyimi I ve okul Deneyimi II derslerinin
değerlendirilmesi. Yayınlanmış yüksek lisans tezi. Sakarya: Sakarya
Üniversitesi
YÖK. (1998). Eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirme programlarının yeniden
düzenlenmesi. Ankara: YÖK.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com