You are here

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FARKLI KÜLTÜRLERLE BİR ARADA YAŞAMA DENEYİMİ

Coexistence of Primary School Students with Different Cultures Experience

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.647

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to investigate from different perspectives the 8th grade students’ self-cultural perception and their attitude towards and awarenes of other cultures as well as their relationship with students of other cultures; to reveal the contribution of the school and the students expectations from the school in this sense. The study is a descriptive fieldwork where qualitative research is used. The participants of this study consists of the 8th grade students who are studying in one of the primary schools in the province of Mardin and in Midyat town in 2013/2014 school year. As to the sample, it consists of 18 students who continue the 8th grade in which the participants are chosen randomly. A scale is prepared by taking the views of specialists with the purpose of examining the views of the children. The data that are gained through the meetings made with students are analized by being transcribed. When the result of this analysis is assessed under the light of the related literature, it is revealed that the students who belong to different language, religion and ethnical groups have the codes of living together; that they have positive attitude and awareness toward each other; that they adopt tolerance, respect and equality which are the requirements to live together and communicate in this way; and that the school/school environment makes important contributions to this experience.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, farklı dil, din ve etnik özelliklere sahip ilköğretim 8.sınıf öğrencilerinin kendi kültür algısı ve diğer kültürlere karşı tutum ve farkındalıkları; diğer kültürden öğrencilerle ilişkilerini değişik boyutlarıyla ele almak; okulun bu anlamda katkısını ve öğrencilerin okuldan beklentilerini ortaya çıkarmaktır. Araştırma, nitel araştırma yönteminin kullanıldığı betimsel bir alan araştırmasıdır. Araştırmanın evrenini 2013/2014 eğitim-öğretim yılında Mardin merkez ve Midyat ilçesindeki ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. sınıf öğrencilerinden oluşmuştur. Örneklemi ise, katılımcıların rastgele seçildiği ilköğretim 8. sınıfa devam eden 18 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin görüşlerinin incelenmesi amacı ile uzman görüşü alınarak yarı yapılandırılmış veri formu hazırlanmıştır. Öğrencilerle yapılan görüşmelerden elde edilen veriler transkript edilerek analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda farklı dil, din ve etnik gruplardan oluşan öğrencilerin bir arada yaşamın şifrelerine sahip oldukları; birbirine karşı olumlu tutum ve farkındalıklara sahip oldukları; bir arada yaşamanın gerekleri olan hoşgörü, saygı ve eşitlik ilkelerini benimsedikleri ve bu şekilde iletişim/etkileşim kurdukları; ve okulun/okul ortamının bu deneyime olumlu katkı sağladığı ortaya çıkmıştır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Akturan, U. ve Esen, A. (2008). Fenomenoloji. (Ed.: Baş, T. ve Akturan, U.),
Nitel Araştırma Yöntemleri (ss. 83-98), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Arslan, S. (2014). Çokkültürlü toplumlarda vatandaşlık eğitimine yönelik
öğretmen ve öğrenci görüşlerinin incelenmesi: Mardin ili örneği,
(Yayınlanmamış Doktora Tezi) Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, İstanbul.
Atiker, E. (1998). Modernizm ve kitle toplumu. Konya: Vadi yayınları.
Seyfettin ASLAN 262
Balcı, A. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma: yöntem, teknik ve ilkeler.
Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Berg, B. L. and Lune, H. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri.
(Çev. Ed.: Hasan Aydın). Konya: Eğitim Yayınevi.
Blum, L. (1997). Multicultural education as values education. Harward
Project on Schooling and Cildren-Working Papers, pp.1-35.
Bulaç, A. (2010). Bir arada yaşama tecrübesi Mardin modeli. Türkiye’de
Birlikte Yaşama Kültürü ve Mardin Örneği Sempozyumu Bildiri Kitabı..
ss.139-154. Mardin Valiliği, Mardin
Cırık, İ. (2008). Çok kültürlü eğitim ve yansımaları. H. Ü. Eğitim Fakültesi
Dergisi (H. U. Journal Of Education), 34, 27-40.
Cohen, L and Manion, L. (1998). Research methods in education, (4th
edition), New York: Routledge.
Dağı, İ. ve Polat, N. (2004). (Herkes için) Demokrasi ve insan hakları.
Ankara: Liberte Yayınları.
Davies, I., Gregory, I. and Riley, S. (1999) Good citizenship and educational
provision. London: Falmer Press.
Erdoğan, M. (2000). Demokrasi, laiklik, resmi ideoloji. Ankara: Libertie
Yayınları.
Ergil, D. (2010). Barışı anlamak: dilde, hayatta, kültürde. İstanbul: Timaş
Yayınları.
Gencer, Z. T. (2011). Çok kültürlü toplumlarda iletişim örneği: Divriği
örneği. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi,
1, 186-205.
Gray, J. (2000). Liberalizmin iki yüzü. (Çev.: Koray Değirmenci), Ankara:
Dost Kitapevi.
Harris, I. (2008). History of peace education. In M. Bajaja (Ed.), Encyclopedia
of Peace Education. Information Age.
Kaya, İ. (2007). Azınlıklar, çokkültürlülük ve Mardin. D.Ü.Ziya Gökalp
Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 44-55.
Kerr, D. (1999). Changing the political culture: the advisory group on
education for citizenship and the teaching of democracy in schools.
Oxford Review of Education, 25(1/2), pp. 275-284.
Kerr, D., Lopes, J., Nelson, J., White, K., Cleaver, E. and Benton, T. (2007).
Vision versus Pragmatism: Citizenship in the secondary school
curriculum in England. (DfES Research Report 845). London: DfES.
Kymklicka, W. (1995). Çokkültürlü yurttaşlık: azınlık haklarının liberal
teorisi. (Çev.: Abdullah Yılmaz), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Özçoşar, İ. (2008). 19. Yüzyılda Mardin Süryanileri. İstanbul: Beyan
Yayınları.
Özmen A. (2006). Tur Abidin Süryanileri Örneğinde Etno-Kültürel
Sınırlar. (Yayınlanmamış Doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Öztemiz, M. (2012). Süryaniler, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(2015) 249-263 263
Parekh, B. (2002). Çokkültürlülüğü yeniden düşünmek, Ankara: Phoenix
Yayınları.
Print, M. (2007). Citizenship education and youth participation in
democracy. British Journal of Educational Studies, 55 (3), 325-345.
Quezada, R. and Romo, J. J. (2004). Multiculturalism, peace education and
social justice in teacher education. Multicultural Education, 11 (3), 2–
11.
Sarı, E. (2007). Kültür, kimlik, politika: Mardin’de kültürlerarasılık
.(Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi İletişim Bilimleri,
Ankara.
Sarı, S. ve Sadık, F. (2011). Öğretmen adaylarının demokrasi algıları:
Çukurova Üniversitesi örneği. Uluslararası Eğitim Programları ve
Öğretim Çalışmaları Dergisi, 1 (2), 67-82.
Schrag, C. O. (2006). Heidegger felsefesinde fenomenoloji, varlıkbilim ve
tarih, (Çev.: Serdar Şen), ÇTTAD, V (13), 205-215.
Selçuk, S. (2010). Demokratik yönetim özgür birey. Ankara: İmge Kitapevi.
Smith, J. A. and Eatough, V. (2007). Interpretative phenomenological
analysis. E. Lyons and A. Coyle (Eds.). Analysing Qualitative Data
In Psychology. (p. 35-50). Los Angeles: SAGE Publications.
Tahincioğlu, Y. (2011). Tarihleri, kültürleri ve inançlarıyla 5500 yıldır bu
topraklarda yaşayan Süryaniler. İstanbul: Butik Yayıncılık.
Taylor, C. (2010). Çokkültürcülük: tanınma politikası. (Çev.: Yurdanur
Salman), Amy Gutman (Hazırlayan), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Taylor, L. and Hoechsmann, M. (2011). Beyond ıntellectual ınsularity:
multicultural literacy as a measure of respect. Canadian Journal of
Education 34 (2), 219-238.
Touraine, A. (1997). Demokrasi nedir? (Çev.: Olcay Kunal), İstanbul: Yapı
Kredi Yayınları.
Walzer, M. (1998). Hoşgörü üzerine. (Çev.: Abdullah Yılmaz), İstanbul:
Ayrıntı Yayınları.
Wulf, C. (2013). Human development in a globalized world. education
towards peace, cultural diversity and sustainable development, Revista
española de pedagogía, 71, pp.71-86. 01.05.2015 tarihinde
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4119769 adresinden
alınmıştır.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma
yöntemleri, (5. Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Young, I. M. (1990). Justice and the politics of difference. New Jersey:
Princeton University Press.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com