You are here

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İLKÖĞRETİM DENETMENLERİNİN ETİK DAVRANIŞLARI

The Views of Primary Teachers about the Ethical Behaviors of Primary Supervisors

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to determine the views of primary teachers about the ethical behaviours of primary supervisors during lesson supervision. With this aim, the surveys were applied on 837 teachers assigned in 40 primary school in Diyarbakır province center. Percentage, mean scores, t test and variance analysis (one-way) were used for the analysis. Significance was taken as 0.05. According to the findings in result of the data analysis, any of meaningful difference was determined among the views of primary teachers related to the attitudes of primary supervisors according to education level, sex and echelon variables. Especially, the supervisors attended the attitudes “informing the supervision time before”, “behaving objective in assesments”, trying to know and understand the teachers” a little degree and these attitudes are at the least level among the others. On the other hand, the teachers attended the attitudes “they don’t wear any jewelry that symbolize their candidates for any groups”, “they are clean and tidy”, “they don’t ask knowledge about private life” a lot degree and these attitudes are at the highest level among them. In general, the common views about the ethical behaviours of the supervisors is that all the teachers attended the survey at 2.71 (middle degree attended) level. This position indicates that the supervisors don’t display the attitudes at a desired level about obeying the ethical principles.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarında görevli öğretmenlerin ilköğretim denetmenlerinin ders denetimi esnasında gösterdikleri etik davranışlarına ilişkin görüşlerini saptamaktır. Bu amaçla, Diyarbakır il merkezindeki 40 ilköğretim okulunda görevli 837 öğretmene anket uygulanmıştır. Verilerin analizinde yüzde hesaplamaları, ortalama değer, t testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgulara göre; ilköğretim denetmenlerinin etik davranışlarına ilişkin ilköğretim öğretmenlerinin görüşleri arasında eğitim düzeyi, cinsiyet ve kademe değişkenlerine göre anlamlı fark saptanmamıştır. Özellikle, denetmenlerin “denetim zamanını önceden haber verme”, “değerlendirmelerde objektif davranma”, “öğretmenleri tanımaya-anlamaya çalışma” ifadelerine, öğretmenlerin “az derecede” katıldıkları ve bu ifadelerin diğer ifadelere göre en düşük seviyede olduğu sonucuna varılmıştır. Diğer taraftan, “herhangi bir gruba üyeliklerini simgeleyen takıları takmaz”, “temiz, tertipli ve düzenlidir”, “özel yaşama ilişkin bilgi istemez” ifadelerine öğretmenlerin “çok derecede” katıldıkları ve bu ifadelerin en yüksek seviyede olduğu sonucuna varılmıştır. Genel olarak araştırmaya katılan öğretmenlerin, denetmenlerin etik davranışlarına ilişkin ortak görüşlerinin aritmetik ortalaması 2.71 (orta derecede katılıyorum) olarak ortaya çıkmıştır. Bu durum, denetmenlerin etik ilkelere uymada istenilen düzeyde davranış sergilemediklerini göstermektedir.
27-38

REFERENCES

References: 

Aksoy, H. (1998). “Eğitim Denetiminde Etik Boyut” (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Atabek, M. (2003). “Denetim Etiği”. Çağdaş Eğitim Dergisi. Ankara. S.304, Ss:6-9.
Atayman, V. (2005). Etik. İstanbul: Donkişot Yayınları.
Aydın, M. (1993). Çağdaş Eğitim Denetimi. Ankara: Pegem Yayınları.
Aydın, Pehlivan İ. (2002). Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik. Ankara:Pegem A Yayıncılık.
Başaran, A. (2001). “İlköğretim Müfettişliği Meslek Etiği ile İlgili İlke ve Kurallar”. Eğitim ve
Denetim Dergisi. S.5, Ss:36-38.
Başaran, İ. E. (2000). Eğitim Yönetimi. Ankara: Feryal Matbaası.
Bennett, T. (1997). “Clinical Supervision Marriage”. Eric.ed.gov/ERICWebportal. Erişim
Tarihi: 10.05.2007
Çelik, V. (1999). Eğitimsel Liderlik. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Dağlı, A. (2000). “İlköğretim Öğretmenlerinin Algılarına Göre İlköğretim Denetmenlerinin
Ders Denetimine İlişkin Davranışları”. Eğitim ve Bilim. C.25, S.118, Ss:43-48.
Fieser, J. (2007). “Etik”. Encyclopedia of Philosophy. www.utm.edu/research/iep. Erişim
Tarihi: 05.05.2007.
Haynes, F. (2002). Eğitimde Etik (Çev: Semra Kunt Akbaş). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Kahraman, N. (2003). “İlköğretim Müfettişlerinin Mesleki Etik İlkeleri ve Bu İlkelere Uyma
Düzeyleri” (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü.
Kırel, Ç. (2000). Örgütlerde Etik Davranışlar, Yönetimi ve Bir Uygulama Çalışması. Eskişehir:
T.C Anadolu Üniversitesi Yayınları
Marşap, A. (2006). “E-Eğitim Yönetişim Sisteminde Küresel Etik İlkeler”
Ab.org.tr/ab06/sunum/112.ppt. Erişim Tarihi:14.11.2006.
Öz, M. F. (1977). “Türk Eğitim Sisteminde İlköğretim Müfettişlerinin Rolü” (Yayınlanmamış
Doktora Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Taymaz, H. (2005). Eğitim Sisteminde Teftiş. Kavramlar, İlkeler, Yöntemler. Ankara: Pegem A
Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com