You are here

ÖĞRENCİ ALGILARINA GÖRE 4. ve 5. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ YETERLİKLERİ

According to Students’ Perceptions Class Management Competences of Grade 4 and 5 Teachers

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of this study was to determine the class management competence of grade 4 and 5 teachers working in primary cchools, dependant to the students' perceptions. The population of this study constitutes education and training activities in primary schools of Kovancılar district in Elazığ Province in the academic year 2009-2010. 10 primary schools selected through cluster sampling within this population comprise the sampling of this research. Classroom Management Competence of Teachers (CMCT) survey was applied to 415 4th and 5th class students in the sample. The data obtained as a result of the application demonstrates that the student’s own perception of their teachers’ classroom management competencies was very high. According to perceiving their teachers’ classroom management competencies, girls have higher perception than boys in gender and 4th class have better perception than 5th. There are significant differences between opinions in favor of girls in gender variable in two items, and in favor of 4th class students in class variable in 3 three items.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında görev yapan 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi yeterliklerini öğrencilerin algılarına dayalı olarak belirlemektir. Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini 2009-2010 öğretim yılında Elazığ ili Kovancılar ilçesinde eğitim ve öğretim etkinliklerine devam eden ilköğretim okulları oluşturmaktadır. Bu evren içerisinden küme örnekleme yolu ile seçilen 10 ilköğretim okulu araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Örnekleme alınan okullardaki 4. ve 5. sınıflarında eğitim gören toplam 415 öğrenciye Öğretmenin Sınıf Yönetimi Yeterlikleri (ÖSYY) ölçeği uygulanmıştır. Uygulama sonucunda elde edilen veriler, öğrencilerin kendi sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi yeterliklerini algılama düzeylerinin çok yüksek olduğunu göstermektedir. Cinsiyet açısından kızlar erkeklere göre, sınıf değişkeni açısından 4. sınıflar 5. sınıflara göre öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliklerini daha yüksek düzeyde algılamaktadırlar. Cinsiyet değişkeni açısından iki maddede kız öğrencilerin lehine; sınıf değişkeni açısından üç maddede 4. sınıf öğrencileri lehine görüşler arasında anlamlı farklılıklar bulunmaktadır.
18-29

REFERENCES

References: 

Başar, H. (1998) Sınıf yönetimi. Ankara: Milli Eğitim Yayınları.
Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Çalık, T. (2009). Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar. L. Küçükahmet, (Ed.), Sınıf Yönetimi
(2-11). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Çelik, V. (2003) Sınıf yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Denkdemir, E. (2007). Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi hakkında görüşleri ve bir uygulama.
Ankara: Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi.
Dönmez, B. & Cömert, M. (2009). Öğretmen adaylarının, kendilerinin ve uygulama
öğretmenlerinin sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışları ile baş etme konusundaki
yeterliklerine ilişkin algıları. Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (2),
47-55.
Durmuş, G. & Demirtaş, H. (2009). Genel lise öğretmenlerinin sınıf yönetiminde gösterdikleri
davranışların demokratikliğine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri, Ondokuz Mayıs
Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 121-138.Girmen, P., Anılan, H., Şentürk, İ & Öztürk, A. (2006). Sınıf öğretmenlerinin istenmeyen
öğrenci davranışlarına gösterdikleri tepkiler, Sosyal Bilimler Dergisi, 15, 235-244.
Gürsoy, H. (2001). Eğitimde sınıf yönetimi. Adana: Milli Eğitim Bakanlığı Adana Rehberlik ve
Araştırma Müdürlüğü.
http://www.aof.anadolu.edu.tr/kitap/IOLTP/1266/unite11.pdf . Erişim tarihi: 02/04/2010.
İlgar, L. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri üzerine bir araştırma.
İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
Karasar, N. (2008) Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Sarıtaş, M. (2006). Öğretmen adaylarının değerlendirmelerine göre sınıfta istenmeyen öğrenci
davranışlarını değiştirmek ve düzeltmek amacıyla yararlanılan stratejiler, Uludağ
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (1), 167-187.
Senemoğlu, N. (2007). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Gönül
Yayıncılık Ltd. Şti.
Şişman, M. (2000). Öğretmenliğe giriş. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Şentürk, H. & Oral, B. (2008). Türkiyede sınıf yönetimi ile ilgili yapılan bazı araştırmaların
değerlendirilmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (26), 1-13.
Yeşilyaprak, B. (2009). Eğitimde rehberlik hizmetleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com