You are here

ÖĞRETİM MATERYALLERİNE YÖNELİK WEB SAYFALARINI TASARLARKEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

Difficulties of Prospective Teachers in Designing Web Pages towards Instructional Materials

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of study is to determinate difficulties of prospective teachers in designing web pages towards instructional materials. The research was carried out at fall semester of 2008 within the context of “Computer Usage and Learning” and “Instructional Technology and Material Design” courses with 25 prospective teachers who studied at Artvin Coruh University Faculty of Education Primary Education Department In this study, qualitative research method was used. Document analysis and semi-structured interview techniques were utilized in data collection process. According to interview results, it was seen that prospective teachers have some difficulties in determining content, transferring content to a web and adequate technical knowledge while designing process. As well as scores that gathered from assessing web pages up to evaluation form was compatible with student opinions from interviews.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, öğretim materyallerine yönelik web sayfalarını tasarlarken öğretmen adaylarının karşılaştıkları sorunları belirlemektir. Araştırma, 2007–2008 eğitim-öğretim yılı güz dönemindeki Bilgisayar Kullanımı ve Öğrenimi dersi ile Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme derslerini ortak alan, AÇÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programı üçüncü sınıfta öğrenim gören 25 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmanın veri toplama aşamasında doküman analizi ve yarı yapılandırılmış mülakat tekniklerinden yararlanılmıştır. Mülakatlar sonucunda, adayların web sayfalarını oluştururken içerik belirleme, belirlenen içeriği web ortamına aktarma ve web sayfası oluşturmada yararlanılan teknik bilgileri kullanmada sıkıntı yaşadıkları belirlenmiştir. Oluşturulan web sayfalarının araştırmacılarca geliştirilen değerlendirme formuna göre değerlendirilmesi sonucu elde edilen puanlar mülakatlardaki öğrenci görüşlerini destekler niteliktedir.

REFERENCES

References: 

Aksüt, M., Çakın, N., Battal, İ. & Tuğyan, M. (2005). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Ödev
Hazırlamada İnternet Kullanımına İlişkin Tutumları, 10.Türkiye İnternet Konferansı,
02.10.2009 tarihinde http://inet-tr.org.tr/inetconf10/bildiri/77.doc adresinden
erişilmiştir.
Akpınar, Y. & Bayramoğlu, Y. (2008). Promoting Teachers’ Positıve Attitude Towards Web
Use: A Study in Web Site Development, The Turkish Online Journal of Educational
Technology, 7(3), 46-55.
Aydın, C. H. (2004). İnternet Destekli Eğitimde Eğitici Rolleri ve Yeterlikleri, IV. Uluslararası
Eğitim Teknolojileri Sempozyum ve Fuarı, Sakarya.
Baki, A. & Kutluca, T. (2008). Eğitim Fakültelerinin Web Sitelerinin İncelenmesi, VIII. Uluslar
arası Eğitim Teknolojileri Konferansı Bildiri Kitabı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
71-76.
Birişçi, S. & Metin, M. (2009). Fen Konularına Yönelik Web Sayfası Hazırlama Öğretmen
Adaylarının Bilgisayar Teknolojisini Kullanabilme Becerilerini Nasıl Etkiler?,
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 74-93.
Chu, L.L. (2003). The Effects of Web Page Design Instruction on Computer Self-Efficacy of
Preservice Teachers and Correlates, Journal of Educational Computing Research,
28(2), 127-142.Dağdeviren, İ., Eren, G., Ersoy, M. & Işık, Ö. (2007). Türkiye’deki Eğitim Fakültelerinin “Web
Sayfalarının” Karşılaştırılması, 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosman Paşa
Üniversitesi, Tokat, C:3, 66-76.Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1998). Collecting
and Interpreting Qualitative Materials, London: Sage Publication.
Devedzic, V. (2003). Think Ahead: Evaluation and Sandardization Issues for E-learning
Applications, International Journal of Continuing Engineering Education and
Lifelong Learning, 3(5), 556-566.
Flake, J. (2001) Teacher education and the World Wide Web, Journal of Technology and
Teacher Education, 9(1), 43–61.
Haymore, J. & Reilly, S. (2004). Teachers, not technicians: Rethinking technical expectations
for teachers. Teachers College Record, 106(3), 487.512.
İşman, A., Dabaj, F., Gumus, A., Altınay, F. & Altınay, Z. (2004). Web Page Design in
Distance Education, Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(2).
İşman, A. (2005). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ankara: Pegema Yayın
Dağıtım.
Jonassen, D. & Reeves, T. (1995) Learning with Technology: Using Computers as Cognitive
Tools, in: D. Jonassen (Ed.) Handbook of research for educational communication
and technology, 693–724.
Karahan, M., & İzci, E. (2001). Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanım Düzeyleri ve
Beklentilerinin Değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi, 150.
Korkmaz, H. & Kaptan, F. (2005). Fen Eğitiminde Öğrencilerin Gelişimini Değerlendirmek İçin
Elektronik Portfolyo Kullanımı Üzerine Bir İnceleme, The Turkish Online Journal of
Educational Technology, 4(1), 101-106.
Leahy, M. ve Twomey, D. (2005). Using Web Designwith Pre-service Teachers as a Means of
Creating a Colaborative Learning Environment, Educatioanl Media International,
42(2), 143-151.
Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expended Source
Book. Thousand Oaks. CA:Sage Publications.
Moskal, B. & Leydens J. A. (2000). Scoring rubric development: validity and reliability.
Practical Assessment, Research & Evaluation, 7(10).
Oliver, R., Herrington, J.,& Omari, A. (1999) “Creative Effective Instructional Materials for the
World Wide Web”, http://www.scu.edu.au/sponsored/ausweb/ausweb96/educn/oliver
Papastergiou, M. (2005). Learning to Design and İmplement Educational Web Sites Within Pre-
Service Training: A Project-Based Learning Environment and Its Impact on Student
Teachers, Learning, Media and Technology, 30(3), 263-279.
Pehlivan, H. (2006). İlköğretim Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sanat Eğitiminde İnternet Sitesi
Oluşturmaları ve Görüşleri, İlköğretim Online, 5 (2), 35-47.
Strauss, A. L., & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research (2nd ed.), Newbury Park,
CA: Sage Publication.
Varank, İ. & Ergün, S. S. (2005). Eğitim Teknolojisi ve Materyal Geliştirme Yeterliliklerinin
Belirlenmesi ve Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Bu Yeterlilikle Sahip Olma
Derecelerinin İncelenmesi İçin Bir Araştırma Önerisi, Ulusal Eğitim Bilimleri
Kongresi 14. Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli
Yanpar, T. & Yıldırım, S. (1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Anı
Yayıncılık.
Yavuz, U. & Karaman, S. (2004). Ders Web Sayfalarının Oluşturulması ve Yönetimi İçin Bir
Yazılım, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(4), 90-97.
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara:
Seçkin Yayıncılık.
Yiğit, Y., Yıldırım, S. & Özden, Y. (2000). Web Tabanlı İnternet Öğreticisi: Bir Durum
Çalışması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 166-176.
YÖK (2007). Eğitim Fakültelerinde Uygulanacak Yeni Programlar Hakkında Açıklama,
20.09.2010 tarihinde http://www.yok.gov.tr adresinden erişilmiştir.Yurdanur, A., Çini, Ö. & Doğan, M. (2007). Web Tabanlı Uzaktan Eğitimde Tasarım
Öğelerinin Öğrenme Üzerindeki Etkileri ve Öğrenci Tercihleri, Akademik Bilişim
2007, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
URL-1, http://www.worldbest.com/criteria.htm, World Best Website Awareds, 14.06.2010
tarihinde alınmıştır.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com