You are here

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARI BAĞLAMINDA ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ PROGRAMA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

The Pre-Service Primary School Teachers’ Opinions Related To Their Program within the Context of the Environmental Issues

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of the present study is to figure out the pre-service primary school teachers’ opinions related to their program within the context of the environmental issues. With reference to the aim of the study, the pre-service primary school teachers’ opinions related to the environmental issues were gathered and additionally, they were asked to evaluate their program in terms of its contribution in the subject of the environmental issues. The participants of this study were 65 pre-service primary school teachers who enrolled in the 4th grade of Primary School Teacher Training Program at Anadolu University. The data of the present study were gathered through a questionnaire which has open-ended questions. The gathered data were analyzed through descriptive analysis technique which is one of the data analysis techniques in quantitative studies. The findings of the study revealed, the pre-service primary school teachers believe that the main source of the environmental issues is the insensitivity of the human. Participants state that water pollution, air pollution and global warming are the fundamental environmental issues. In terms of the contribution of the program to the preservice teachers’ perception related to the environmental issues, some of theparticipants found it relatively inefficient, whereas, some of the participants found the contribution as sufficient.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada çevre sorunları bağlamında öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri programa ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda öğretmen adaylarının çevre sorunlarına ilişkin görüşleri ile öğrenim gördükleri programı çevre sorunları açısından değerlendirmeleri istenmiştir. Araştırmaya Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği programında öğrenim gören 65 son sınıf öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan oluşan anket formu kullanılmış; veriler nitel araştırmada kullanılan veri çözümleme tekniklerden betimsel analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonunda öğretmen adayları çevre sorunlarının kaynağı olarak insanların duyarsızlığını gerekçe olarak göstermişlerdir. Öğretmen adayları su kirliliği, küresel ısınma, hava kirliliğini öncelikli çevre sorunları olarak belirtmişlerdir. Öğrenim gördükleri programın ise çevre sorunları bağlamında kimi boyutlarıyla yeterli kimi boyutlarıyla yetersiz kaldığını ifade etmişlerdir.
120-132

REFERENCES

References: 

Aydın, F. and Çepni, O. (2010). University Students’ Attitudes Towards Environmental
Problems: A case study from Turkey. International Journal of the Physical Sciences,
5(17), 2715-2720.
Baykal, H., ve Baykal T. (2008). Küreselleşen Dünya’da Çevre Sorunları. Mustafa Kemal
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9). ss.1-17.
Bell, D. R. (2004). “Creating Green Citizens? Political Liberalism and Environmental
Education”, Journal of Philosophy of Education, 38(1), 37-55.
Çabuk, B. ve Karacaoğlu, Ö. C. (2003). Üniversite Öğrencilerinin Çevre ile ilgili Görüşlerinin
İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36(1-2), 189-198.
Erten, S. (2003). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarında Çevre Dostu Davranışların Araştırılması.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28.
Fisman, L. (2006). The Effects of Local Learning on Environmental Awareness in Children: an
Empirical Investigation. The Journal of Environmental Education. Sipring, 36(3), 39-50.
Gültekin, M., Yılmaz, F., ve Dal, S. (2008). Sürdürülebilir kalkınma ve Çevre Eğitimine İlişkin
Öğretmen Adaylarının Görüşleri: Anadolu Üniversitesi Örneği. VIII. Ulusal Sınıf
Öğretmenliği Sempozyumu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, 2-4 Mayıs 2008.
Haftacı, V. ve Soylu, K. (2007). Çevre Kirlenmesi ve Çevre Koruma Bağlamında Çevre
Muhasebesinin Önemi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 33, 102-120.
Hansmann, R, Scholz, Roland W., Francke, Carl-Johan A. C. and Weymann Martin. (2005)
Enhancing Environmental Awareness: Ecological and Economic Effects of Food
Consumption. Simulation and Gaming.36(3), 364-382.
Havlick D. & Hourdequin, M.(2005). Practical Wisdom in Environmental Educationethics.
Place and Environment. 8(3), 385–392.
Hsu, S., & Roth, R. E.(1996). An Assessment of Environmental Knowledge And Attitudes Held
by Community Leaders in the Hualien Area of Taiwan. Journal of Environmental
Education, 28(1), 24-31.
Ilgar, R. (2007). Çevre Eğitiminde Yaygın Eğitimin Rolü ve Önemi. Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergis, 23, 38-50.
İleri, R. (1998). Çevre Eğitiminin ve Katılımın Sağlanmas. Ekoloji Dergisi,7(28), 3-9.
Kennelly, J., Taylor, N., and Maxwell, T. W. (2008). Addressing the Challenge of Preparing
Australian Pre-service Primary Teachers in Environmental Education: an Evaluation of
a Dedicated Unit. Journal of Education for Sustainable Development, 2, 141-156.Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis.
Thousand Oaks, California: Sage Publications.
Okada, M, Tarumi, H. and Yoshimura, T. (2001). Collaborative Environmental Education Using
Distributed Virtual Environment Accessible From Real and Virtual Worlds. ACM
SIGAPP Applied Computing Review. 9(1), 15-21.
Özdemir, N. ve Çobanoğlu, E. O. (2008). Türkiye’de Nükleer Santrallerin Kurulması Ve
Nükleer Enerji Kullanımı Konusundaki Öğretmen Adaylarının Tutumları. Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 218-232.
Özdemir, O., Yıldız, A., Ocaktan, E. ve Sarışen, Ö. (2004). Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Çevre
Sorunları Konusundaki Farkındalık ve Duyarlılıkları, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mecmuası, 57(3) 117-127.
Pooley, J. A. & O’connor, M. (2000). Environmental Education and Attitudes Emotions and
Beliefs are What is Needed?. Environment And Behavior. 32(5), 711-723.
Tuncer, G., Tekkaya, C., Sungur, S. (2006). Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Kalkınma İle
İlgili İnançları: Cinsiyet ve Çevre Dersine Katılımın Etkisi. Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 179-187.
Türkiye Çevre Atlası. TC Çevre ve Orman Bakanlığı, 2004.
http://www.cedgm.gov.tr/cevreatlasi/atlasin_metni.pdf adlı internet sitesinden
16.06.2007 tarihinde alınmıştır.
Unesco-UNEP International Environmental Education Programme. (1987). Strategies for the
Training of Teachers in Environmental Education. Division of Science, Technical and
Environmental Education.
Ünal, S. ve Dımışkı, E. (1999). Unesco-Unep Himayesinde Çevre Egitiminin Gelişimi ve
Türkiye'de Ortaögretim Çevre Eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
16-17; 142-154.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2003). Nitel Araştırma Yöntemleri (3. Baskı). Ankara: Seçkin
Yayıncılık.
Yılmaz, A., Morgil, İ., Aktuğ, P. ve Göbekli, İ. (2002). Ortaöğretim ve Üniversite
Öğrencilerinin Çevre, Çevre Kavramları ve Sorunları Konusundaki Bilgi ve Öneriler.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 156-162.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com