You are here

BİYOLOJİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

An Investigation of Biology Education Department Students' Attitudes towards Environment

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of the study is to determine pre-service biology teachers' attıtudes towards environmental. This research was went through with 119 candidate teachers between 2011 teaching years in Dicle University of Ziya Gökalp Education Faculty. Survey method was used in this study. The data of research were collected with “Environmental Attitude” scales. The scale are composed of two subscales which reliability calculated as 0.88 of "environmental behavior" and reliability calculated as 0.74 "environmental thinking". The questionnaire was of 5-Likert scale type and comprised 27 items. The obtained data were evaluated by using SPSS-17. The data were analyzed by means of single-factor variance analysis, scheffe and irrespective sample taking t-test technique. As a result, students’ between the attitudes to the environment according to their gender and the settlements of longest time there was no difference. According to the comparison between the classes "environmental thinking" between of mean scores was found significant difference in favor 3th classes. Related to the environment of being a member of any organization on "environmental behavior" has been found to have an impact on.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, biyoloji eğitimi bölümü öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarını incelemektir. Araştırma, 2011 yılında, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinde okuyan 119 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Araştırma tarama metodu ile yapılmıştır. Veriler, “Çevresel Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Ölçek, güvenirliği 0,88 olarak hesaplanmış “çevresel davranış” ve güvenirliği 0,74 olarak hesaplanmış “çevresel düşünce” alt ölçeklerinden oluşmaktadır. Ölçek, 5’li likert tipte olup toplam 27 maddeden oluşmaktadır. Veriler, tek faktörlü varyans analizi, scheffé ve t-testi tekniği ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak, öğrencilerin cinsiyet ve en uzun süre yaşadıkları yerleşim birimi açısından çevreye yönelik tutum puanları arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Sınıflara göre “çevresel düşünce” ortalama puanları arasında 3. sınıflar lehinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Çevre ile ilgili bir kuruluşa üye olmanın "çevresel davranışlar" üzerinde etkisinin olduğu bulunmuştur.

REFERENCES

References: 

Altın, M. (2001). “Biyoloji Öğretmeni Adaylarında Çevre Eğitimi”. Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Atasoy, E. & Ertürk, H. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Çevresel Tutum ve Çevre Bilgisi
Üzerine Bir Alan Araştırması, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, (10)1, 105-122.
Aydın, F. (2010), Coğrafya Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunları ve Çevre Eğitimi
Hakkındaki Görüşleri (Gazi Üniversitesi Örneği), International Online Journal of
Educational Sciences (IOJES), 2(3), 818-839.
Aydın, F. & Çepni, O. (2010). University Students’ Attitudes Towards Environmental
Problems: A Case Study From Turkey. International Journal of the Physical Sciences,
5(17), 2715-2720.
Aydın, F. & Kaya, H. (2010). Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıklarının
Değerlendirilmesi, Marmara Coğrafya Dergisi, 24, 229-257.
Çabuk, B. & Karacaoğlu, C. (2003). Üniversite Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıklarının
İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36(1-2), 189-
198.
Coşkun, M. & Aydın, F. (2011). Geography Teacher Candidates’ Perceptions Towards The
“Greenhouse Effect, American–Eurasian Journal of Agriculture & Environment
Sciences, 10(2), 290-295.
Çınar, N., Akduran, F., Dede, C. & Altınkaynak, S. (2010). Hemşirelik Bölümü Son Sınıf
Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik
Bilim ve Sanatı Dergisi, Sempozyum Özel Sayısı, 242-252.
Çimen, O., Yılmaz, M. & Çimen, G. (2011). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Duyarlı
Davranışlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Ahmet
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 191-201.
Deniş, H. & Genç, H. (2007). Çevre Bilim Dersi Alan ve Almayan Sınıf Öğretmenliği
Öğrencilerinin Çevreye İlişkin Tutumları ve Çevre Bilim Dersindeki Başarılarının
Karşılaştırılması, Mehmet Akif Ersoy Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(13), 20-26.
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi 172 Dergisi, 19 (2012) 162-173
Eagles, P.F.J., & Demare R. (1999). Factors İnfluencing Children’s Environmental Attitudes”,
Journal Of Environmental Education, 30 (4), 33-37.
Erten, S. (2004). Çevre Eğitimi ve Çevre Bilinci Nedir, Çevre Eğitimi Nasıl Olmalıdır?, Çevre
ve İnsan Dergisi, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın Organı. Sayı 65/66. 2006/25
Ankara.
Erol, G.H. (2005). “Sınıf Öğretmenliği İkinci Sınıf Öğrencilerinin Çevre ve Çevre Sorunlarına
Yönelik Tutumları”. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
Erol, G. H., & Gezer, K. (2006). Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarına Çevreye ve Çevre
Sorunlarına Yönelik Tutumları, International Journal Of Environmental and Science
Education, 1(1), 65 –77.
Günindi, Y. (2010). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çevre Dostu Davranışlarının Araştırılması,
Türk Bilim Araştırma Vakfı Dergisi, (3)3, 292-297.
Gürbüz, H., Kışoğlu, M. & Erkol, M. (2007). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik
Tutumlarının İnformal ve Formal Eğitim Ortamları Açısından Değerlendirilmesi,
Atatürk Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(3), 74-84.
Grifford, R., Hay, R. & Boros, K. (1983). “Individual Differences İn Environmental Attitudes,
The Journal Of Environmental Education, 14, 19-23.
İbiş, S. (2009). “Biyoloji Öğretmen Adaylarının Küresel ve Ulusal Çevre Sorunları Hakkındaki
Görüşleri”. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Ankara.
Kahyaoğlu, M., Daban, Ş. & Yangın, S. (2008). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Çevreye
Yönelik Tutumları, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 42-
52.
Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kışoğlu, M. (2009). ” Öğrenci Merkezli Öğretimin Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlığı
Düzeyine Etkisinin Araştırılması”. Yayımlanmış Doktora Tezi Atatürk Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
Littledyke, M. (2008). Science Education For Environmental Awareness: Approaches To
İntegrating Cognitive And Affective Domains, Environmental Education Research, 14
(1), 1–17.
Oğuz, D., Çakıcı, I. & Kavas, S. (2011), Yükseköğretimde Öğrencilerin Çevre Bilinci,
Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12, 34-39.
Özdemir, O., Yıldız, A., Ocaktan, E. & Sarışen, Ö. (2004). Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Çevre
Sorunları Konusundaki Farkındalık ve Duyarlılıkları, Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Mecmuası, 57(3), 117-127.
Özmen, D., Çetinkaya, A. Ç. & Nehir, S. (2005). Üniversite Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına
Yönelik Tutumları, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 4(6), 330-344.
Sadık, F. & Sari, M. (2008). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları
Ve Çevre Bilgisi Düzeyleri, XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Sözlü Bildiri),
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sakarya.
Sadık, F. & Çakan, H. (2010). Biyoloji Bölümü Öğrencilerinin Çevre Bilgisi Ve Çevre
Sorunlarına Yönelik Tutum Düzeyleri, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 19(1), 351-365.
Soran, H., Morgil, F. İ., Yücel, S., Ata, E. & Işık, S. (2000). Biyoloji Öğrencelerinin Çevre
Konularına Olan İlgilerinin Araştırılması ve Kimya Öğrenceleri İle Karşılaştırılması,
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 128 -139.
Şama, E. (2003). Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları, Gazi
Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 99-110.
Şenyurt, A., Temel, A. B. & Özkahraman, Ş. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Çevresel
Konulara Duyarlılıklarının İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(1), 8-15.
Shari, B. L. (1999). Moral Voices İn Environmental Education: The Relationship To Gender
And Gender Orientation, Annual Meeting Of The American Educational Research
Association, 432-463.
H.Gürbüz-M.Çakmak / Biyoloji Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Çevreye… 173
Uzun, N. & Sağlam N. (2007). Orta Öğretim Kurumlarında Çevre Eğitimi ve Öğretmenlerin
Çevre Eğitim Programları Hakkındaki Görüşleri, Eurasian Journal of Educational
Research, 26, 176-187.
Uzun, N. & Sağlam, N. (2006). Orta Öğretim Öğrencileri İçin Çevresel Tutum Ölçeği
Geliştirme Ve Geçerliliği, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 240-
250.
Uzun, N. & Sağlam, N. (2007). Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Bilgi ve
Tutumlarına Çevre Ve İnsan Dersi İle Gönüllü Çevre Kuruluşlarının Etkisi, Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 210-218.
Ünal, S. & Dımışkı, E. (1998). Unesco Uluslararası Çevre Eğitim Programına (IEEP) Göre
Ortaöğretim Çevre Eğitimi İçin Öğretmenlerin Yetiştirilmesi, Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 10, 299-308.
Yalmancı G, S. & Gözüm, A, İ, C. (2011). Kafkas Üniversitesi Öğretmen Adaylarının Çevre
Sorunlarına İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, International
Online Journal Of Educational Sciences, 3(3), 1109-1132.
Yılmaz, Ö., Boone, W. J. & Anderson, H. O. (2004). Views Of Elementary And Middle School
Turkish Students Toward Environmental İssues, International Journal Of Science
Education, 26 (12), 1527–1546.
Yücel, S.A. & Morgil, I. (1998). Yükseköğretimde Çevre Olgusunun Araştırılması, Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (14), 84-94.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com