You are here

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİKSEL OKURYAZARLIĞA İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

A Research on the Self-Efficacy Beliefs about Mathematical Literacy of Preservice Teachers in terms of Different Variables

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to investigate the self-efficacy beliefs about mathematical literacy of mathematics, science and primary school teacher trainees. In this research, the self-efficacy beliefs of teacher trainees about the mathematical literacy and the variation of self-efficacy beliefs of teacher trainees according to their gender and to the education field they study in have been determined. Self-Efficacy Scale about Mathematical Literacy applied to the total of 571 teacher trainees, where 196 of them were studying in mathematics, 188 of them were studying in science and 267 of them in primary school teacher departments. The self-efficacy beliefs of mathematics and science teacher trainees about the mathematical literacy are higher as compared to the primary school teacher trainees. While there are no significant differences among self-efficacy beliefs of mathematics, science and primary school teacher trainees with regards to their gender, there are significant differences among these teacher trainees with regards to their class levels and education fields. In conclusion, it has been found out that self-efficacy beliefs about mathematical literacy of teacher trainees need to develop.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma matematik, fen bilgisi ve sınıf öğretmeni adaylarının matematiksel okuryazarlığa ilişkin öz-yeterlik inanç düzeylerinin ortaya koyulması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının matematiksel okuryazarlığa ilişkin okuryazarlık düzeylerinin öğrenim görmekte oldukları öğretmenlik alanları, sınıf düzeyleri ve cinsiyet açısından değişimi incelenmiştir. Bu amaçla, toplam 571 öğretmen adayına Matematiksel Okuryazarlık hakkında Öz-Yeterlik Ölçeği uygulanmıştır. Bu öğretmen adaylarının 196’sı matematik, 188’i fen bilgisi ve 187’si sınıf öğretmenliğinde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarıdır. Matematik ve fen bilgisi öğretmen adaylarının öz-yeterlik düzeylerinin sınıf öğretmeni adaylarından daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. Öğretmen adaylarının özyeterlilik inançları arasında cinsiyet açısından anlamlı farklılıklar bulunamamakla birlikte, sınıf düzeyi ve öğrenim görmekte oldukları öğretmenlik alanı açısından anlamlı farklılıklara ulaşılmıştır. Çalışmanın sonucunda, öğretmen adaylarının matematiksel okuryazarlık öz-yeterlilik inançlarının gelişmeye ihtiyacı olduğu anlaşılmıştır.

REFERENCES

References: 

Aksu, M., Demir, C. ve Sümer, Z. (1998). Matematik öğretmenlerinin ve öğrencilerinin
matematik hakkındaki inançları. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi’nde
sunulmuş bildiri. Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey.
Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
De Corte, E. (2004). Mainstreams and Perspectives in Research on Learning Mathematics From
Instruction. Applied Psychology, 53, 279–310.
Edge, D. (2003). New literacy’s in Mathematics: Implications for teacher education. Retrieved
from http://www.are.edu/01pap/edg01125htm.
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı. (2003). PISA 2003 Projesi Ulusal Nihai
Rapor. Retrieved from
http://earged.meb.gov.tr/dosyalar%dokumanlar%Culuslararasi/pisa_2003_ulu...
u.
Frankenstein, M. (1998). Reading the world with math: Goals for a critical mathematical
literacy. In P. Gates (Ed.), Proceedings of the First International Mathematics
Education and Society Conference (180-189). Nottingham: Centre for the Study of
Mathematics Education, Nottingham University.
Gellert, U., Jablonka, E. ve Keitel, C. (2001). Mathematical literacy and common sense in
mathematics education. In B. Atweh, H. Forgasz & B. Lebres (Eds.), Sociocultural
Research on Mathematics Education, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates
Inc.
Goldman, S. R. ve Hasselbring, T. S. (1997). Achieving meaningful mathematics literacy for
students with learning disabilities. Cognition and technology group at Vanderbilt.
Journal of Learning Disabilities, 30(2), 198-208.
Kan, A. (2009). Ölçme sonuçları üzerinde istatistiksel işlemler. H. Atılgan (Ed.), Eğitimde
ölçme ve değerlendirme (ss. 397-456). Anı Yayıncılık: Ankara.
Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Publications.
Keitel, C. (1987). What are the goals of mathematics for all? Journal of Curriculum Studies,
19(5), 393-407.
Keitel, C. (1997). Numeracy and scientific and technological literacy. In E. W. Jenkins (Ed.),
the Scientific and Technological Literacy, Paris, France: UNESCO Document Series.
Kramarski, B. ve Mizrachi, N. (2006). Online discussion and self-regulated learning: Effects of
instructional methods on mathematical literacy. The Journal of Educational Research,
99(4), 218-231.
Milli Eğitim Bakanlığı (2005). İlköğretim Matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı.
Ankara: MEB.
National Council of Teachers of Mathematics (1989). Curriculum and evaluation standards.
Reston, VA: Author.
NCTM (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: Author.
Niss, M. (1996). Goals of mathematics teaching. In A. J. Bishop et al. (eds); International
Handbook of Mathematics Education, Dotrecht, NL: Kluwer Academic Press.
Özgen, K. ve Bindak, R. (2008). Matematik Okuryazarlığı Öz-Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi.
Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 517-528.
Özgen, K. ve Bindak, R. (2011). Determination of self-efficacy beliefs of high school students
towards math literacy. Educational Sciences: Theory & Practice, 11(2), 1085-1089.
Pugalee, D. K. (1999). Constructing a model of mathematical literacy. The Clearing House,
73(1), 19-22.
R.Akkaya-D.S.Memnun / Öğretmen Adaylarının Matematiksel Okuryazarlığa… 111
Rittenhouse, P. S. (1998). The teacher’s role in mathematical conversion: Stepping in and
stepping out. In M. Lampert (Ed.), Talking Mathematics in School: Studies of
Teaching and Learning. Cambridge: Cambridge University Pres.
Senemoğlu, N. (2005). Gelişim, öğrenme ve öğretim – Kuramdan Uygulamaya. Ankara,
Turkey: Gazi Yayınevi.
Tekin, B. ve Tekin, S. (2004). Matematik öğretmen adaylarının matematiksel okuryazarlık
düzeyleri üzerine bir araştırma.
Whitin, D. J, Mills, H. & O’Keefe, T. (1990). Living and learning mathematics: Stories and
strategies for supporting mathematical literacy. Portsmouth, NH: Heinemann.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com