You are here

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Yeterlik Algıları ve Bu Teknikleri Kullanma Düzeyleri

Competency Perceptions of Secondary School Mathematics Teachers about the Alternative Measurement and Evaluation Techniques and Level of the Use of These Techniques

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.706
Abstract (2. Language): 
In this research, the aim is to determine competency perceptions of secondary school mathematics teachers about the alternative measurement and evaluation techniques and level of the use of these techniques. Sampling of the research is made of 154 mathematics teachers working at 38 different secondary schools which are in Diyarbakır city. In the research, survey model is used and data is obtained by “Competency Perceptions about Alternative Measurement and Evaluation Techniques Scale” and “The Level of The Use of Alternative Measurement and Evaluation Techniques Scale”. In order to analyze the data obtained from the research, descriptive statistics are used. As a result of the research, it has been determined that mathematics teachers consider themselves quite competent about alternative assessment and evaluation techniques and sometimes use these techniques in the learning process.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma ile ortaokul matematik öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine ilişkin yeterlik algıları ve bu teknikleri kullanma düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Diyarbakır ili merkez ilçelerindeki 38 ortaokulda görev yapan 154 matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Tarama modelinin kullanıldığı araştırmada veriler, “Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Yeterlik Algıları (AÖDYA) Ölçeği" ve Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerini Kullanma Düzeyi (AÖDKD) Ölçeği" ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistikler kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, matematik öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri konusunda kendilerini oldukça yeterli gördükleri ve öğrenme sürecinde bu teknikleri bazen kullandıkları saptanmıştır.
289
304

REFERENCES

References: 

Acar, T. (2008). Yeni ilköğretim matematik programında yer alan alternatif değerlendirme yaklaşımlarının uygulamadaki
etkinliği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
Acar, M. & Anıl, D. (2009). Sınıf öğretmenlerinin performans değerlendirme sürecindeki değerlendirme
yöntemlerini kullanabilme yeterlikleri, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Tübav Bilim Dergisi,
2(3), 354-363.
Acat, M. B. & Uzunkol Demir, E. (2010). İlköğretim programlarındaki alternatif değerlendirme
yöntemlerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Selçuk
Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 337-356.
Adedıwura A. A. (2012). Effect of peer and self-assessment on male and female students’self-efficacy
and self-autonomy in the learning of mathematics. Gender & Behaviour, 10(1), 4492-4508.
Alıcı, D. (2011). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. S. Tekindal (Ed), Öğrenci performansının
değerlendirilmesinde kullanılan diğer ölçme araç ve yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Anderson, R. S. (1998). Why talk about different ways to grade? The shift from traditional assessment to
alternative assessment. New Directions for Teaching and Learning, 74, 5-16.
Anıl, D. & Acar, M. (2008). Sınıf öğretmenlerinin ölçme değerlendirme sürecinde karşılaştıkları sorunlara
ilişkin görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 44-61.
Antzoulatos, E. (2008). Beginning secondary teachers and student assessment: perceptions and
experiences of assessment as a pedagogical challenge. The University of Sydney: Faculty of Education and
Social Work.
Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S. & Bıçak, B. (2006). Geleneksel-alternatif ölçme ve değerlendirme öğretmen el
kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Baki, A. & Birgin, O. (2002). Matematik eğitiminde alternatif bir değerlendirme olarak bireysel gelişim
dosyası uygulaması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 16–18 Eylül. Ankara.
Bal, A. P. (2009). İlköğretim beşinci sınıf matematik öğretiminde uygulanan ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının
öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Çukurova
Üniversitesi, Adana.
Bal, A. P. (2012). Öğretmenlerin matematik dersinde ürün seçki dosyası hazırlama, değerlendirme ve
akademik başarı konusundaki görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 191-202.
Balcı, A. (2004). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler. (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi
Yayıncılık.
Neşe DOKUMACI SÜTÇÜ, İlhami BULUT
Year/Yıl 2016, Issue/Sayı 29, 289-308
306
Brown, G. T. L. (2003). Teachers' instructional conceptions: Assessment's relationship to learning,
teaching, curriculum, and teacherefficacy. Conference of theAustralianand New Zealand Associations for
Research in Education (AARE/NZARE). November 28–December 3. Auckland.
Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma
yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Cansız Aktaş, M. & Baki, A. (2013). Yeni ortaöğretim matematik dersi öğretim programının ölçme
değerlendirme boyutu ile ilgili öğretmen görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 203-222.
Cavanagh, M. (2006). Mathematics teachers and working mathematically: Responses to curriculum change.
2016. Retrieved from http://www.merga.net.au/publications/counter.php?pub=pub_conf&id=289
Cooney, T. J., Sanchez, W. B. &Ice, N. F. (2001). Interpreting teachers’ movement toward reform in
mathematics. The Mathematics Educator, 11(1), 10-14.
Corcoran, C. A., Dershimer, E. L. & Tichenor, M. S. (2004). A Teacher's guide to alternative assessment:
taking the first steps, the clearing house. A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 77(5), 213-
218.
Çermik, F. (2011). Yeni ilköğretim programlarının öngördüğü tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme teknikleri hakkındaki
öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.
Çoban Torçuk, F. (2008). 2006–2007 Eğitim öğretim yılı ilköğretim 6. sınıf matematik dersi öğretim programının
"ölçme ve değerlendirme" boyutunun uygulanma düzeyinin incelenmesi (Muğla ili örneği). (Yayınlanmamış yüksek
lisans tezi). Muğla Üniversitesi, Muğla.
Demir, R., Öztürk, N. & Dökme, İ. (2011). The views of the teachers taking in-service training about
alternative measurement and evaluation techniques: The sample of primary school teachers. Procedia
Social and Behavioral Sciences, 15, 2347–2352.
Çokluk, Ö; Şekercioğlu, G & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik Spss ve Lisrel
uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
Deryakulu, D. (2001). Yapıcı öğrenme. Sınıfta Demokrasi, Ankara: Eğitimsen Yayınları. 2015. Retrieved from
http://www.egitimsen.org.tr/ekler/fb2fea3d82c7f54f05c84029198d58a_ek.pdf.
Dornisch, M. M. & McLoughlin, A. S. (2006). Limitations of web based rubric resources: Addressing the
challenges. Practical Assessment, Research & Evaluation, 11(3).
Duban, N. ve Küçükyılmaz, E. A. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının alternatif ölçme-değerlendirme
yöntem ve tekniklerinin uygulama okullarında kullanımına ilişkin görüşleri. İlköğretim Online. 7(3), 769-
784.
Duran, M., Mıhladız, G. & Ballıel, B. (2013). İlköğretim öğretmenlerinin alternatif değerlendirme
yöntemlerine yönelik yeterlik düzeyleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi,
2(2), 26-37.
Ediger, M. (2000). Measurement/evaluation courses in teacher education. Education, 121(1), 169-176.
Enger, S. K. & Yager, R. E. (1998). Iowa assessmen handbook, Iowa: ScienceEducation Center of The
University of Iowa.
Erdal, H. (2007). 2005 İlköğretim matematik programı ölçme değerlendirme kısmının incelenmesi (Afyonkarahisar ili
örneği). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
Eğitim Reformu Girişimi. (2005). Yeni öğretim programını inceleme ve değerlendirme raporu. 2013. Retrieved from
http://www.erg.sabanciuniv.edu/docs/mufredat_raporu.doc
Gelbal, S. & Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik
algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145.
Gömleksiz, M. N, Yıldırım, F. & Yetkiner, A. (2011). Hayat bilgisi dersinde alternatif ölçme ve
değerlendirme tekniklerinin kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Education Science, 6 (1), 823-840.
Grimison, L. (1993). Attitudes of some N.S.W secondary mathematics teachers to alternate methods of
assessment in mathematics. Contexts in Mathematics Education, 321-325.
Neşe DOKUMACI SÜTÇÜ, İlhami BULUT
Year/Yıl 2016, Issue/Sayı 29, 289-308
307
Gümüş, M. & Aykaç, N. (2012). Hayat bilgisi dersi öğretim programının değerlendirme öğesinin öğretmen
görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(40), 59-68.
Güneş, G. & Baki, A. (2011). Dördüncü sınıf matematik dersi öğretim programının uygulanmasından
yansımalar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 192-205.
Hancock, C. R. (1994). Alternative assessment and second language study: What and why?ERIC Digest.
Hauge, T. E. (2006). Portfolios and ICT as means of professional learning in teacher education. Studies in
Educational Evaluation, 32, 23-36.
Hein, G. E. & Price, S. (1994). Active assessment for active science a guide for elementary school teachers. Portsmouth:
Heinemann.
Herman, J. L., Klein, D. C. D. & Wakai, S. T. (1997). American students' perspectives on alternative
assessment: Do they know ıt's different? Assessment in Education, 339-352.
Höçük, S. (2011). Ankara üniversitesi uzaktan eğitim programına katılan öğrencilerin akademik başarılarını etkileyen
faktörler. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
İzci, E., Göktaş, Ö. & Şad, S. N. (2014). Öğretmen adaylarının alternatif ölçme ve değerlendirmeye ilişkin
görüşleri ve yeterlik algıları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (2), 37-57.
Kanatlı, F. (2008). Alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri konusunda sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin
değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.
Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
Karamustafaoğlu, S., Çağlak, A. & Meşeci, B.(2012). Alternatif ölçme değerlendirme araçlarına ilişkin sınıf
öğretmenlerinin öz yeterlilikleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 167-179.
Kaya, A., Balay, R. & Göçen, A. (2012). Öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine
ilişkin bilme, uygulama ve eğitim ihtiyacı düzeyleri. International Journal of Human Sciences, (9)2, 1229-
1259.
Kazu, H. & Aslan, S. (2013). 2004 İlköğretim programının “ölçme-değerlendirme” boyutu ile ilgili yapılan
araştırmaların değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 12(1), 87‐108.
Kilmen, S. & Beyhan, S. (2011). Türkçe öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme yöntemlerini uygulama
sıklıkları ve tamamlayıcı değerlendirme yaklaşımlarına yönelik görüşleri (Düzce ili örneği). Ege Eğitim
Dergisi, 12(2), 83-1041.
Köklükaya, A. N. (2010).Alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri ile ilgili fen bilgisi öğretmen adaylarının
yeterliklerinin belirlenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
Kyriakides, L. (1997). Primary teacher’s perceptions of policy for curriculum reform in mathematics.
Educational Research and Evaluation, 3(3), 214-242.
Majdoddin, K. (2010). Peer assessment: An alternative to traditional testing. The Modern Journal of Applied
Linguistics, 2(2), 396-405.
MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). (2009). İlköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı ve kılavuzu.
Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). (2013). Ortaokul matematik dersi (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara:
Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi
Melograno, VJ. (2000). Designing a portfolio system for k-12 physical education: A step-by-step process.
Measurement In Physical Education And Exercise Science, 4(2), 97-115.
Metin, M. & Özmen, H. (2010). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin performans değerlendirmeye yönelik
hizmet içi eğitim (HİE) ihtiyaçlarının belirlenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(3), 819-838.
Miller, T. (2004). Assessment in practice grade 9 academic and applied mathematics. (Master Thesis). Queen’s
University, Kingston, Ontario, Canada.
Nasri, N., Roslan, S. N., Sekuan, M. I., Abu Bakar, K., & Puteh, S. N. (2010).Teachers’ perception on
alternative assessment. Procedia Social and Behavioral Sciences, 7, 37-42.
Neşe DOKUMACI SÜTÇÜ, İlhami BULUT
Year/Yıl 2016, Issue/Sayı 29, 289-308
308
Nazario, L. M. (2004). The use of alternative assessments in physical education: Why some do and many more don't.
(Electronic Theses, Treatises and Dissertations). The Florida State University, Florida.
Okur, M. (2008). 4. ve 5. Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde kullanılan alternatif ölçme ve değerlendirme
tekniklerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Zonguldak Karaelmas
Üniversitesi, Zonguldak.
Özdemir, M. S. (2010). İlköğretim öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarına ilişkin
yeterlikleri ve hizmet içi eğitim ihtiyaçları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(4), 787-816.
Parmaksız, R. Ş. & Yanpar, T. (2006). Alternatif değerlendirme yaklaşımlarının sosyal bilgiler öğretiminde
kullanılabilirliği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 159-172.
Peker, M. & Gülle, M. (2011). Matematik öğretmenlerinin yeni ilköğretim matematik öğretim programında
yer alan ölçme araçları hakkındaki bilgi düzeyleri ve bu ölçme araçlarını kullanma sıklıkları. İlköğretim
Online, 10(2), 703-716.
Petrie, H. G. (1987). Introduction to evaluation and testing. Educational Policy, 1, 175-180.
Raboijane, B. M. (2005). Mathematics teachers’ understanding of alternative assessment as applied in junior secondary
schools in Gaborone (Botswana). (Master of Thesis). University of the Witwatersrand, Johannesburg,
South Africa.
Saxe, G. B., Franke, M. L., Gearhart, M., Howard, S. ve Crockett, M. (1997). Teachers’ shifting assessment
practices in the context of educational reform in mathematics. CSE Technical Report 471, CRESST
University of California, Los Angeles.
Semerci, Ç. (2011). Ölçme ve değerlendirme. E. Karip (Ed), Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem
Akademi Yayıncılık.
Shepard, L. A. (1989). Why we need better assessment? Educational Leadership, 46(7), 4-9.
Smith, K. & Tillema, H. (2001). Long-term influences of portfolios on professional development.
Scandinavian Journal of Educational Research, 45(1), 183–203.
Stears, M. & Gopal, N. (2010). Exploring alternative assessment strategies in science classrooms. South
African Journal of Education, 30, 591-604.
Stiggins, R. (2007). Assessment through the student eyes. Educational Leadership, 64 (8), 22-26.
Şenel Çoruhlu, T., Er Nas, S. & Çepni, S. (2009). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin alternatif ölçme
değerlendirme tekniklerini kullanmada karşılaştıkları problemler: Trabzon örneği. Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 122-141.
Tatar, N. & Şaşmaz Ören, F. (2009). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin alternatif değerlendirme
yaklaşımlarına ilişkin görüşleri-II. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 781-798.
Timmins, F. & Dunne, P. J. (2009). An exploration of the current use and benefit of nursing student
portfolios. Nurse Education Today, 29, 330–341.
Turgut, M. F. & Baykul, Y. (2011). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. (3.Baskı). Ankara: Pegem Akademi
Yayıncılık.
Uchiyama, M. K. (2004). Teachers use of formative assessment in middle school reform based mathematics classrooms.
(PhD dissertation). University of Colorado Boulder, Colorado.
Watt, H. M. G. (2005). Attitudes to the use of alternative assessment methods in mathematics: A study
with secondary mathematics teachers in Sydney, Australia. Educational Studies in Mathematics, 58, 21–
44.
Wikström, N. (2007). Alternative assessment in primary years of ınternational Baccalaureate education. (Thesis).
University of the Stockholm, Sweden.
Yenilmez, K. & Özabacı, N. Ş. (2003). Yatılı öğretmen okulu öğrencilerinin matematik ile ilgili tutumları
ve matematik kaygı düzeyleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 14, 132–146.
Yıldırım Ekinci, H. & Köksal, E. A. (2011). İlköğretim fen ve matematik öğretmenleri için ölçme ve
değerlendirme yeterlikleri ölçeğinin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 167-184.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com