You are here

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Harita Okuma Özyeterlik İle Başarı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Review of Map Reading Self-Efficacy and Success Level of Social Studies Teacher Candidates According to Several Variables

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.764

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine the differences of map reading self-efficacy and success level of teacher candidates who study in social studies department according to several variables (gender, grade level and the condition of taking GIS course). The research was done by using descriptive survey method. The workgroup of research consists of 420 teacher candidates at grade 3 and 4, studying at Aksaray, Cumhuriyet, Erciyes, Necmettin Erbakan and Nigde (Omer Halisdemir) Universities in 2014-2015 academic year. Five point likert scale composed of 20 items was used to determine map reading self-efficacy of candidates and achievement test was performed to establish map knowledge of candidates. Data were analyzed by using SPSS 22.0 program. According to results, while the level of map reading self-efficacy of teacher candidates are not meaningful according to gender, it is meaningful according to grade level and the condition of taking GIS course. Moreover, according to gender variable, significant differences are observed between map reading success level of participants, on the contrary, according to grade level and the condition of taking GIS course, no statistically differences are observed.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının, harita okuma özyeterlik ve başarı düzeylerinin çeşitli değişkenlere (cinsiyet, sınıf düzeyi ve CBS dersini alma durumu) göre ne tür farklılıklar gösterdiğini belirlemektir. Araştırma betimsel tarama yöntemi ile yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında, Aksaray, Cumhuriyet, Erciyes, Necmettin Erbakan ve Niğde (Ömer Halisdemir) Üniversitelerinde 3. ve 4. Sınıfta öğrenim gören 420 öğretmen adayından oluşmaktadır. Adayların harita okuma özyeterliklerini tespit etmek amacıyla, toplam 20 maddeden oluşan 5’li likert tipi ölçek ve adayların harita bilgilerini tespit etmek için de başarı testi uygulanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 22.0 programından yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular öğretmen adaylarının harita okuma özyeterlik düzeylerinin, cinsiyete göre anlamlı olmadığını, sınıf düzeyi ve CBS dersini alma durumuna göre ise anlamlı olduğunu göstermiştir. Ayrıca cinsiyet değişkenine göre, katılımcıların harita okuma başarı düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiş, aksine sınıf düzeyi ve CBS dersini alma durumuna göre ise istatistiksel olarak farklılıklar tespit edilmediği belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Akengin, H., Yıldırım, G., İbrahimoğlu, Z., & Arslan, S. (2014). Öğrencilerin coğrafya dersine ilişkin öz
yeterlik algıları ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Marmara Coğrafya Dergisi, 29,
150-167.
Aktürk, V. (2012). Sosyal bilgiler dersinde animasyon ve dijital harita kullanımının öğrencilerin mekânı algılama
becerilerine yönelik etkileri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
Aladağ, E. (2014). An evaluation of geographic ınformation systems in social studies lessons: teachers’
views. Educational Sciences: Theory & Practice, 14 (4), 1533-1539.
Fuat ÖZCAN, Funda VARNACI UZUN
Year/Yıl 2016, Issue/Sayı 29, 408-423
418
Alhosani, N.M.D. & Yagoub, M.M. (2015). Geographic skills: a case study of students in the United Arab
Emirates. International Research in Geographical and Environmental Education, 24, 95-102.
Arslan, O. (2006). Sosyal bilgiler dersinde bilgisayar destekli öğretim. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk
Üniversitesi, Konya.
Artvinli, E. (2009). Coğrafya öğretmenlerinin coğrafi bilgi sistemleri CBS’ne ilişkin yaklaşımları. Balıkesir
Ünivertsitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (27), 40-57.
Aycan, Y. C. (2008). Coğrafya öğretiminde bilgisayar destekli öğretim yönteminin öğrenci başarısına etkisi.
(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
Aylar, F., & Aksin, A. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öz-yeterlilik inanç düzeyleri ve problem
çözme becerileri üzerine bir araştırma (Amasya örneği). Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
12 (3), 299- 313.
Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, Ankara: Pegem Akademik Yayını.
Demiralp, N. (2006a). Coğrafya öğretiminde gösteri yöntemi kullanılarak harita ve küre kullanım becerilerinin
geliştirilmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
Demiralp, N. (2006b). Coğrafya eğitiminde harita ve küre kullanım beceriler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4
(3), 323-343.
Demirci, A. (2004). İlk ve ortaöğretim coğrafya eğitimi ve coğrafi bilgi sistemleri: fiziki coğrafya (deprem ve volkanlar)
konusu ile ilgili CBS tabanlı örnek bir ders uygulaması. 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri Bildiriler
Kitabı (6-9 Ekim 2004), 171-182.
Ergin, D.Y. (1995). Ölçeklerde geçerlik ve güvenirlik. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri
Dergisi, 7, 125- 148.
Gilmartin, P. P., & Patton, J. C. (1984). Comparing the sexes on spatial abilities: map-use skills. Annals of
the Association of American Geographers, 74 (4), 605-619.
Kapluhan, E. (2014). Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin (CBS) coğrafya öğretiminde kullanımının önemi ve
gerekliliği. Marmara Coğrafya Dergisi, 29, 34-59.
Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kastens, K.A., Kaplan, D., & Christie-Black, K. (2001). Development and evaluation of “where are we?”
map-skills software and curriculum. Journal of Geoscience Education, 49 (3), 249-266.
Kızılçaoğlu, A. (2007). Harita becerilerine pedagojik bir bakış. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 18, 341-358.
Kotaman, H. (2008). Özyeterlilik inancı ve öğrenme performansının geliştirilmesine ilişkin yazın taraması.
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (1), 111-133.
Lobben, A. K. (2004). Tasks, Strategies, and Cognitive Processes Associated With Navigational Map
Reading: A Review Perspective. The Professional Geographer, 56 (2), 270- 281.
Merç, A. (2011). Sosyal bilgiler ve okul öncesi öğretmenliğinde eğitim gören öğrencilerin mekan bilgisi ve harita okuma
becerisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
Öncü, H. (1994). Eğitimde ölçme ve değerlendirme, Ankara: Matser Basım.
Özdamar, K. (2002). Paket programlarla istatistiksel veri analizi-1, Eskişehir: Kaan Kitabevi.
Özgen, E., & Oban Çakıcıoğlu, R. (2008). Yapılandırmacı öğretimde coğrafi bilgi sistemlerinin (CBS)
kullanımı ve yükseköğretim kademelerindeki coğrafya derslerinde uygulanabilirliği. Uluslararası Sosyal
Araştırmalar Dergisi, 1 (5), 576-592.
Özgen, N. (2009). Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) teknolojisinin coğrafya öğretimindeki işlevselliği: göç
konusu ile ilgili örnek bir ders uygulaması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 9 (4), 1853-
1894.
Özgen, N., Köşker N., & Yalçın H. (2015). Özel dershaneler ile coğrafya öğretimi ilişkisinin
değerlendirilmesi: betimsel bir yaklaşım. Turkish Studies - International Periodical for the Languages,
Literature and History of Turkish or Turkic, 10 (3), 713- 732.
Fuat ÖZCAN, Funda VARNACI UZUN
Year/Yıl 2016, Issue/Sayı 29, 408-423
419
Öztürk, C., & Dilek, D. (2004). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Paykoç, F. (1991). Tarih öğretimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları.
Selçuk, Z. (2000). Gelişim ve öğrenme, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Sönmez, Ö. F., & Aksoy, B. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin harita kullanım düzeylerinin
belirlenmesi. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or
Turkic, 7 (1), 1905- 1924.
Sönmez, Ö. F., & Aksoy, B. (2013). Cumhuriyetten günümüze ilköğretim programlarında harita becerileri.
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 171, 269- 288.
Şimşek, N. (2008). Sosyal bilgiler dersinde coğrafi bilgi sistemleri (CBS) teknolojisinin kullanılması.
Kastamonu Eğitim Dergisi, 16 (1), 191- 198.
Temiz, N. (2007). İstatistiğin coğrafi bilgi sistemlerinde kullanılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (e-dergi), 2 (2), 273-281.
Tuna, F., & Balcı, A. (2013). Oryantiring uygulamalarının coğrafya öğretmen adaylarının özyeterlik
algılarına etkisi. Marmara Coğrafya Dergisi, 27, 1-14.
Ünlü, M., Üçışık, S., & Özey, R. (2002). Coğrafya eğitim ve öğretiminde haritaların önemi. Marmara
Coğrafya Dergisi, 5, 9-25.
Üzümcü, N. O. (2007). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde harita okuma becerisinin aktif öğrenme yöntemiyle
kazandırılması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yılmaz, E., Yiğit, R., & Kaşarcı, İ. (2012). İlköğretim öğrencilerinin özyeterlilik düzeylerinin akademik
başarı ve bazı değişkinler açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
23, 371- 388

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com