You are here

TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN YETİŞTİREN PROGRAMLARIN ÖĞRETİM ELAMANLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

EXAMINING THE TEACHER TRAINING PROGRAMS IN TURKEY UNDER THE LIGHT OF INSTRUCTORS VIEWS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.767
Abstract (2. Language): 
The history of teaching profession dates back to ancient times and educating qualified teachers has always been seen as an important issue in all communities and ages. Qualified teachers have been said to affect the succes in the education systems to a great extent. Moreover, the subject of educating qualified teachers has a relation with the quality of the teacher training programs. In this context, examining the system and process of teacher education and restoration of the current system in accordance with the needs of our age can be said to have a vital importance. For these reasons, the aim of this study is to investigate the the instructors views on curriculum and student admission, training and graduation systems of the teacher training institutions in Turkey. By this way, existing problems of these institutions can be identified and some suggesstions cen be provided. With this aim, the researchers interviewed with 15 instructors working in Ziya Gökalp Education Faculty in Dicle University in the teaching and learning year of 2014-2015 and whose study field is especially on educational sciences. The descriptive analysis was used in order to analyze the data obtained from the interviews with instructors. The results of the analysis showed that the instructors are of the opinions that by taking the central exams as the only criteria for accepting students to teacher training programs and assigning system for graduate teachers are not approppriate practices and these kinds of practices negatively affect the training process of these institutions. Moreover the instructors mentioned that training the candidate teachers with certificate of "teacher profession knowledge" is scientifically and pedagojically inapproppriate and this kind of implementation negatively affect the quality of the teachers. Finally, the instructors emphasized that there is a serious deficiency of planning process in teacher training politics in Turkey and this kind of deficiency of planning negatively affect the quality of the universities and the teacher training programs.
Abstract (Original Language): 
Öğretmenlik tarihi çok eskilere dayanmakta ve nitelikli öğretmen yetiştirme, her çağ ve toplumda eğitimin önemli konularından biri olarak görülmektedir. Nitelikli öğretmenin eğitim sistemindeki başarıyı büyük ölçüde etkilediği ifade edilmektedir. Nitelikli öğretmeni yetiştirmek de öğretmen yetiştiren programlarının niteliği ile doğrudan ilgilidir. Bu bağlamda, öğretmen yetiştirme sistemi ve sürecinin incelenmesi ve mevcut sistemin çağın gereklerine uygun olarak sürekli iyileştirilmesinin önem arz eden bir husus olduğu söylenebilir. Bu sebeple, bu çalışmada öğretim elamanlarının öğretmen yetiştiren kurumlardaki öğretim programları ve bu kurumlara öğremci kabul, öğretmen adayı yetiştirme ve bu adayları mezun etme süreci ile ilgili görüşlerinin belirlenerek mevcut sorunların belirlenmesi ve çözüm önerileri geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, 2014-2015 eğitim öğretim yılında, Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi'nde görev yapan eğitim bilimleri veya alan eğitimi alanında çalışmış toplam 15 öğretim elamanıyla görüşme yapılmıştır ve elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler neticesinde; öğretim elemanlarının öğretmen yetiştiren kurumlara öğrenci kabul ve mezun etme sisteminin pek etkili işlemediğini ve bunun da bu kurumlardaki eğitim sürecini olumsuz etkilediğini, formasyon eğitimi verilerek öğretmen yetiştirmenin farklı fakültelere taşınmasının bilimsel ve pedagojik açıdan uygun olmadığı ve son olarak da Türkiye’deki öğretmen yetiştirme politikalarında ciddi bir planlama eksikliği olduğu ve bu planlama eksikliğinin de özellikle üniversitelerin ve programların niteliğini olumsuz yönde etkilediği görüşünde oldukları belirlenmiştir.
401
411

REFERENCES

References: 

Akyüz, Yahya (2013). Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Pegem Akademi.
Arkün-Kocadere, S. & Aşkar, P. (2013). Okul uygulamaları derslerine ilişkin görüşlerin incelenmesi ve bir
uygulama modeli önerisi. Hacettepe University Journal of Education, 28(2), 27-43.
Arslan, Selahattin & Özpınar, İlknur. (2008). "Öğretmen nitelikleri: ilköğretim programlarının beklentileri
ve eğitim fakültelerinin kazandırdıkları." Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi
Dergisi (EFMED). 2(1), 38-63.
Aydın, Ayhan.(1998). Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması ve öğretmen yetiştirme sorunu. Kuram
ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. 4(3), 275-286.
Başkan, Atanur Gülsün. (2001). Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmen Yetiştirmede Yeniden Yapılanma. Ankara: Ritm
İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.
Başkan, Atanur Gülsün & Aydın, Ayhan (2006). Türkiye’deki öğretmen yetiştirme sistemine karşılaştırmalı
bir bakış. ÇukurovaÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 35-42.
Binbaşıoğlu, Cavit. (1999). Cumhuriyet Dönemi Eğitim Bilimleri Tarihi. Ankara: Tekışık Yayıncılık.
Çakır, Ö., Kan, A. & Sünbül, Ö. (2006). Öğretmenlik meslek bilgisi ve tezsiz yüksek lisans programlarının
tutum ve özyeterlik açısından değerlendirilmesi. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 2(1),
36-47.
Çobanoğlu, R., & Kasapoğlu, K. (2010). PISA’da Fin başarısının nedenleri ve nasılları. Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 121-131.
Dalgıç, G., Doyran, F. & Vatanartıran, S. (2012). Ücretli öğretmenlerin, katıldıkları pedagojik formasyon
programına ilişkin deneyimleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11, 39-54.
Duman, Tayyip. (1988). Türkiye’de ortaöğretime öğretmen yetiştirme problemi. (Yayınlanmamış doktora tezi).
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Eraslan, L. (2006). Öğretmenlik mesleğine girişte kamu personeli seçme sınavı (KPSS) yönteminin
değerlendirilmesi. International Journal of Human Sciences, 1(1), 1-31
Eraslan, L., & Çakıcı, D. (2011). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine
yönelik tutumları. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 427-438.
Koçak, R. (2014). Temel kavramlar, öğrenmeyi etkileyen etmenler. Öğrenme, Öğretme, Kuram ve Yaklaşımları
(Edit: Behçet ORAL). Ankara: Pegem Akademi.
Köroğlu, H., Başer, N. & Yavuz, G. (2000). Okullarda uygulama çalışmalarının değerlendirilmesi. Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 19(19). 85-95.
Küçükoğlu, A., & Kızıltaş, E. (2012). A comparison of preschool teacher training programs in the UK,
Germany, France, Italy, Russia and Turkey. Elementary Education Online, 11(3), 660-670.
Okçabol, R. (2004) Öğrenci, öğretmen, öğretmen adayı ve öğretim elemanı gözüyle öğretmen yetiştirme.
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
Ören, F. Ş., Sevinç, Ö. S., & Erdoğmuş, E. (2009). Öğretmen adaylarının okul deneyimi derslerine yönelik
tutumlarının ve görüşlerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15, 217-246.
Özdemir, S. & Yalın, İ. (1998). Her Yönüyle Öğretmenlik Mesleği. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Sarıtaş, M. (2007). Okul deneyimi I uygulamasının aday öğretmenlere sağladığı yararlar konusundaki
görüşlerin değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 121-143.
Stephens, P. & Crawley, T. (1994). Becoming an Effective Teacher. England: Stankey Thornes.
Tekmen, B., & Akar, H. (2015, 22-24 Oct). Trends and issues in preschool teacher education program:
Turkish case. The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction: Curriculum studies in
higher education. Çukurova University, Adana.
Behçet ORAL, Sedef SÜER
Year/Yıl 2016, Issue/Sayı 29, 424-436.
436
Turgut, M., Yılmaz, S. & Firuzan, A. R. (2008). Okul deneyimi uygulama sürecinin değerlendirilmesi
üzerine bir araştırma. Üniversite ve Toplum, 8 (2),1-26
Üstüner, M. (2004). Geçmişten günümüze Türk eğitim sisteminde öğretmen yetiştirme ve günümüz
sorunları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(7), 63-82.
Yapıcı, Ş. & Yapıcı, M. (2004). Öğretmen adaylarının okul deneyimi I dersine ilişkin görüşleri. İlköğretim-
Online. 3(2). 54-59.
Yıldırım, Ali & Şimşek, Hasan. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yılmaz, K. & Altınkurt, Y. (2011). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin
görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 942-973.
Yüksel, S. (2011). Fen-edebiyat fakültesi öğretim üyelerinin öğretmen yetiştirme sistemine ilişkin
düşünceleri (Uludağ üniversitesi fen-edebiyat fakültesi örneği). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,
11(1), 179-198.
YÖK. (1997). Eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirme programlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin rapor. Temmuz
1997. Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com