You are here

Ortaokul Öğrencilerinin Üstbilişsel Farkındalık Düzeyi İle Matematik Öz Yeterlik Algısının Matematik Başarısına Etkisi

The Analysis Of The Effect Of Metacognitive Awareness And Mathematics Self-Efficacy Perceptions On Mathematics Achievement Of Middle School Students

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1840

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of the study is to investigate the effect on the maths achievement of the metacognitive awareness level and mathematic self- efficacy perception of secondary school students. Relational screening model was used as a qualitative search method in this study. The sample of the study were composed of 680 secondary school students of 2015-2016 academic year from four different state schools in Kadınhanı, Konya. As a data collection tool in research was gathered by using the Metacognitive Awareness Inventory (MCI) and Mathematics Self-efficacy Perception Scale. In the analysis of the obtained data; Independent Groups t test, one way variance analysis (ANOVA), Pearson Moments Multiplication Correlation analysis and multiple regression analysis were used. According to the findings of the study, the metacognitive awareness level of middle school students differed significantly according to gender, grade and mathematic success; It was seen that the mathematics self-efficacy perception varied according to grade level and mathematics grade score and did not differ according to gender. Metacognitive awareness level and mathematics self-efficacy perceived mathematical success by 47% and found significant effects on mathematical success.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, ortaokul öğrencilerinin üstbilişsel farkındalık düzeyi ile matematik öz yeterlik algısının matematik başarısına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Konya ili Kadınhanı ilçesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı dört devlet okulunda, 2015-2016 eğitim- öğretim yılı II. Dönemi’nde öğrenim gören 680 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Üstbilişsel Farkındalık Envanteri (ÜFE) ve Matematik Öz Yeterlik Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde; Bağımsız Gruplar t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre ortaokul öğrencilerinin üstbilişsel farkındalık düzeyinin cinsiyete, sınıf düzeyine ve matematik karne notu değişkenine göre anlamlı farklılaştığı; matematik öz yeterlik algısının sınıf düzeyi ve matematik karne notuna göre farklılaşırken cinsiyet değişkenine göre farklılaşmadığı görülmüştür. Üstbilişsel farkındalık düzeyi ve matematik öz yeterlik algısının matematik başarısını %47 oranında açıkladığı ve matematik başarısı üzerinde anlamlı etkiye sahip oldukları görülmüştür.

REFERENCES

References: 

Akay, H. & Boz, N. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının matematiğe yönelik tutumları, matematiğe karşı özyeterlik
algıları ve öğretmen öz-yeterlik inançları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri
Dergisi, 9(2), 281-312.
Akçam, S. (2012). İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin bilişüstü farkındalık düzeylerinin incelenmesi (Doktora tezi).
Alınan yer http://acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/handle/12345/6972.
Akın, A., Abacı, R. & Çetin, B. (2007). Bilişötesi Farkındalık Envanteri’nin Türkçe formunun geçerlik ve
güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(2), 655-680.
Aktaş, A. (2013). Türkçe öğretimi dersi başarı düzeyi ile tutum ve üstbilişsel becerilerin etkileşimi (Yüksek lisans tezi).
Alınan yer http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/1550.
Aktürk, A. O. & Şahin, İ. (2011). Üstbiliş ve bilgisayar öğretimi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim
Fakültesi Dergisi, 31, 383-407.
Akyol, G. (2009). The contribution of cognitive and metacognitive strategy use to seventh grade students’ science achievement
(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Middle East Technical University, Ankara.
Alcı, B. (2007). Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin, matematik başarıları ile algıladıkları problem çözme becerileri, öz
yeterlik algıları bilişüstü özdüzenleme stratejileri ve ÖSS sayısal puanları arasındaki açıklayıcı ve yordayıcı ilişkiler
örüntüsü (Yayınlanmamış doktora tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
Alcı, B. & Altun, S. (2007). Lise öğrencilerinin matematik dersine yönelik özdüzenleme ve bilişüstü becerileri,
cinsiyete, sınıfa ve alanlara göre farklılaşmakta mıdır?. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 33-44.
Ataalkın, A. N. (2012). Üst bilişsel öğretim stratejilerine dayalı öğretimin öğrencilerin üst bilişsel farkındalık ve becerisine,
akademik başarı ile tutumuna etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
Ateş, A. (2013). Üniversite öğrencilerinin okuma stratejileri üstbilişsel farkındalık düzeyleri. Uluslararası Türkçe
Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2(4), 258-273.
Aydın, F. & Coşkun, M. (2011). Geography teacher candidates’ metacognitive awareness levels: A case study
from Turkey. Archives of Applied Science Research, 3(2), 551-557.
Bağçeci, B., Döş, B. & Sarıca, R. (2011). İlköğretim öğrencilerinin üstbilişsel farkındalık düzeyleri ile akademik
başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi [An analysis of metacognitive awareness levels and academic
achievement of primary school students]. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16),
551-566.
Balcı, G. (2007). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin sözel matematik problemlerini çözme düzeylerine göre bilişsel farkındalık
becerilerinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.
Baltacı, M. (2009). Web tabanlı excel öğretiminin öğrencilerin akademik başarısı ve bilişötesi farkındalık düzeyine etkisi
(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.
Baysal, Z. N., Ayvaz, A., Çekirdekçi, S. & Malbeleği, F. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının üstbilişsel
farkındalıklarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri
Dergisi, 37, 68-81.
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri.
Ankara: Pegem.
Canca, D. (2005). Cinsiyete göre üniversite öğrencilerinin kullandıkları bilişsel ve bilişüstü öz düzenleme stratejileri ile
akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik
Üniversitesi, İstanbul.
Candan, A. S. (2005). Üstbilişsel kuram ve tarih öğretimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 327-332.
Çağlayan, S. (2010). Lise 1. sınıf öğrencilerinin geometri dersine yönelik özyeterlik algısı ve tutumunun geometri dersi
akademik başarısını yordama gücü (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
Çakıroğlu, A. (2007a). Üstbiliş. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2, 22-26.
Çakıroğlu, E. & Işıksal, M. (2009). İlköğretim öğretmen adaylarının matematiğe yönelik tutum ve özyeterlik
algıları [Preservice elementary teachers’ attitudes and self-efficacy beliefs toward mathematics]. Eğitim ve
Bilim, 34(151), 132-139.
Çalışkan, M. & Sünbül, A. M. (2010). Öğrenme stratejileri öğretiminin yürütücü biliş bilgisine, yürütücü biliş becerilerini
kullanmaya ve başarıya etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
Çelik, E. (2012). Matematik problemi çözme başarısı ile üstbilişsel özdüzenleme, matematik özyeterlik ve özdeğerlendirme
kararlarının doğruluğu arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi,
İstanbul.
Çikrıkci, Ö. & Odacı, H. (2013). Fen lisesi öğrencilerinin bilişötesi farkındalıkları ile öz yeterlik algılarının bazı
kişisel ve akademik değişkenlere göre incelenmesi [Investigating science high school students’
metacognitive awareness and self-efficacy perceptions with respect to the some individual and academic
variables]. Journal of Human Sciences, 10(2), 246-259.
Demir, Ö. & Özmen, S. K. (2011). Üniversite öğrencilerinin üst biliş düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından
incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(3), 145-160.
Büşra ÖZTÜRK & Aytaç KURTULUŞ
Büşra ÖZTÜRK, Aytaç KURTULUŞ
Year/Yıl 2017, Issue/Sayı 31, 762-778.
776
Demircioğlu, H. (2008). Matematik öğretmen adaylarının üstbilişsel davranışlarının gelişimine yönelik tasarlanan eğitim
durumlarının etkililiği (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
Demirsöz, E.S. (2010). Yaratıcı dramanın öğretmen adaylarının demokratik tutumları, bilişüstü farkındalıkları ve duygusal
zekâ yeterliliklerine etkisi (Doktora tezi). Alıınan yer
http://acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/handle/12345/6788
Dilci, T. & Kaya, S. (2012). 4. ve 5. sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin üstbilişsel farkındalık
düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, 27, 247-267.
Duran, M. (2011). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algıları ile görsel matematik
başarıları arasındaki ilişki (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Erzincan Üniversitesi, Erzincan.
Durdukoca, Ş. F. (2013). Dizgeli eğitim ve düz anlatım yöntemleriyle işlenen öğretim uygulamalarının öğretmen adaylarının
epistemolojik inanç, öğrenme yaklaşımları, üstbilişsel farkındalık ve akademik başarılarına etkisi (Doktora tezi).
Alınan yer http://openaccess.inonu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11616/1344
Duru, M. K. (2007). İlköğretim fen bilgisi dersinde beyin fırtınası ile öğretimin başarıya, kavram öğrenmeye ve bilişüstü
becerilere etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Ekenel, E. (2005). Matematik dersi başarısı ile bilişötesi öğrenme stratejileri ve sınav
kaygısının ilişkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eşkişehir.
Ektem, I.S. (2007). İlkögretim 5. sınıf matematik dersinde uygulanan yürütücü biliş stratejilerinin öğrenci erişi ve tutumlarına
etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
Erdoğan, A., Baloğlu, M. & Kesici, Ş. (2011). Gender differences in geometry and mathematics achievement
and self-efficacy beliefs in geometry. Eurasian Journal of Educational Research, 43, 188-205.
Gelen, İ. (2003). Bilişsel farkındalık stratejilerinin Türkçe dersine ilişkin tutum, okuduğunu anlama ve kalıcılığa etkisi
(Yayınlanmamış doktora tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.
Goodwin, K. S., Ostrom, L. & Scott, K. W. (2009). Gender differences in mathematics self-efficacy and back
substitution in multiple-choice assessment. Journal of Adult Education, 38(1), 22.
Gülten, D. Ç. & Soytürk, İ. (2013). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin geometri öz-yeterliklerinin akademik
başarı not ortalamaları ile ilişkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(25), 55-70.
Gündoğdu, S. (2013). 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin sahip olduğu matematiksel güç ile matematik özyeterliği arasındaki ilişki
(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
Işıksal, M. & Aşkar, P. (2003). İlköğretim öğrencileri için matematik ve bilgisayar öz-yeterlik algısı ölçekleri [
The scales of perceived mathematics and computer self-efficacy for elementary students]. Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(25), 109-118.
Kaplan, A., Duran, M. & Baş, G. (2016). Examination with the structural equation modeling of the
relationship between mathematical metacognition awareness with skill perception of problem solving of
secondary school students. Journal of the Faculty of Education, 17(1), 01-16.
Karatay, H. (2010). İlköğretim öğrencilerinin okuduğunu kavrama ile ilgili bilişsel farkındalıkları. Türklük Bilimi
Araştırmaları, 27(27), 457-475.
Kışkır, G. (2011). Öğretmen adaylarının bilişötesi farkındalık düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındakı ilişkinin
incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
Kitsantas, A., Cheema, J. & Ware, H. (2011). Mathematics achievement: the role of homework and selfefficacy
beliefs, Journal of Advanced Academics, 22(2), 310–339.
Landine, J. & Stewart, J. (1998). Relationship between metacognition, motivation, locus of control, selfefficacy,
and academic achievement. Canadian Journal of Counselling, 32(3), 200-212.
Liliana, C. & Lavinia, H. (2011). Gender differences in metacognitive skills. a study of the 8 th grade pupils in
Romania. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29, 396-401.
Milli Eğitim Bakanlığı (2013). Ortaokul matematik dersi öğretim programı ve kılavuzu. Alınan yer
http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx?islem=1&kno=215
Melanlıoğlu, D. (2011). Üstbiliş stratejileri eğitiminin ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin dinleme becerilerine etkisi
(Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
Memnun, D. S. & Akkaya, R. (2009). The levels of metacognitive awareness of primary teacher
trainees. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1919-1923.
Namlu, A. G. (2004). Bilişötesi Öğrenme Stratejileri Ölçme Aracının Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik
Çalışması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 123-136.
Olgun, A. (2006). Bilgisayar destekli fen bilgisi öğretiminin öğrencilerin fen bilgisi tutumları, bilişüstü becerileri ve başarılarına
etkisi (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
Özsoy, G. (2006, Nisan). Problem çözme ve üstbiliş. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi’nde sunulan bildiri,
Ankara.
Özsoy, G. (2007). İlköğretim beşinci sınıfta üstbiliş stratejileri öğretiminin problem çözme başarısına etkisi (Doktora Tezi).
Büşra ÖZTÜRK & Aytaç KURTULUŞ
Büşra ÖZTÜRK, Aytaç KURTULUŞ
Year/Yıl 2017, Issue/Sayı 31, 762-778.
777
Alınan yer http://www.acikarsiv.gazi.edu.tr/index.php?menu=2&secim=10&YayinBIK=175#
Özsoy, G. & Günindi, Y. (2011). Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Üstbilişsel Farkındalık Düzeyleri.
İlköğretim Online, 10(2), 430-440.
Öztürk, Y.A & Şahin, Ç. (2015). Matematiğe ilişkin akademik başarı-özyeterlilik ve tutum arasındaki ilişkilerin
belirlenmesi [ Determining the relationships between academic achievement, self-efficacy and attitudes
towards maths]. International Journal of Social Science, 31, 343-366. doi:10.9761/JASSS2621.
Pajares, F. & Miller, M. D. (1994). Role of self-efficacy and self-concept beliefs in mathematical problem
solving: A path analysis. Journal of educational psychology, 86(2), 193.
Pajares, F. (2005). Gender differences in mathematics self-efficacy beliefs. Gender differences in mathematics: An
integrative psychological approach, 294-315.
Pilten, P. & Yener, D. (2010). Evaluation of metacognitive knowledge of 5th grade primary school students
related to non-routine mathematical problems. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 1332-1337.
Pişkin, M. & Durmuş, S. (2010, AY). Sınıf öğretmeni adaylarının matematiğe karşı öz-yeterlik algıları. e-Journal
of New World Sciences Academy, 5(3), 1189-1196.
Reçber, Ş. (2011). An investigation of the relationship among the seventh grade students’ mathematics self efficacy, mathematics
anxiety, attitudes towards mathematics and mathematics achievement regarding gender and school type (Yayınlanmamış
yüksek lisans tezi). Middle East Technical University, Ankara.
Saban, A. İ & Saban, A. (2008). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilişsel Farkındalıkları İle Güdülerinin Bazı
Sosyo Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 9(1), 35-38.
Sapancı, A. (2012). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ile bilişüstü düzeylerinin akademik başarıyla
ilişkisi [The relationship of student teachers’ epistemological beliefs and metacognitive levels with their
academic achievement]. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 311-331.
Saraç, S. (2010). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin üstbiliş düzeyleri, genel zekâ ve okuduğunu anlama düzeyleri
arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Senemoğlu, S. (1998). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim; Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Özsen Matbaacılık.
Şengül, S. & Gülbağcı, H. (2013). 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin sayı hissi ile matematik öz yeterlikleri arasındaki
ilişkinin incelenmesi. International Journal of Social Science, 6(4), 1049-1060.
Tella, A. (2011) An assessment of mathematics self – efficacy of secondary school students in Osun State,
Nigeria, Ife Psychologıa, 19(1), 430-440.
Temur, T., Kargın, T., Bayar, S. A. & Bayar, V. (2010). Metacognitive awareness of grades 6, 7 and 8 students
in reading process. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 4193-4199.
Terzi, M. & Mirasyedioğlu, Ş. (2009). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiğe yönelik
özyeterlik algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. TÜBAV Bilim Dergisi, 2(2), 257-265.
Tok, H., Özgan, H. & Döş, B. (2010). Uzaktan eğitim sınıfında başarının pozitif yordayıcısı olarak bilişötesi
farkındalık stratejisi ve öğrenme stratejilerinin değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 7(14), 123-134.
Topçu, M. S. & Tüzün, Ö.Y. (2009). İlköğretim öğrencilerinin biliş ötesi ve epistemolojik inançlarıyla fen
başarıları, cinsiyetleri ve sosyoekonomik durumları. Elementary Education Online, 8(3), 676-693.
Tunca, N. & Alkın-Şahin, S. (2014). Öğretmen adaylarının bilişötesi (üst biliş) öğrenme stratejileri ile akademik
öz yeterlik inançları arasındaki ilişki [The relationship between pre-service teachers’ metacognitive
learning strategies and academic self-efficacy]. Eğitim Bilimleri Uluslararası Anadolu Dergisi, 4(1), 47-48.
doi: 10.18039/ajesi.89592.
Tuncer, T. (2011). Matematik dersi yedinci sınıf “permütasyon ve olasılık” konusunda uygulanan üstbiliş stratejilerinin,
öğrencilerin başarılarına, üstbiliş becerilerine, tutumlarına ve kalıcılığa etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi).
Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
Tüysüz, C., Karakuyu, Y. & Bilgin, İ. (2008). Öğretmen adaylarının üst biliş düzeylerinin belirlenmesi. Abant
İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(17), 147-158.
Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği programının matematiğe karşı özyeterlik algısına etkisi
[The effect of the primary school mathematics teaching program on the mathematics self-efficacy of
students]. Journal of Qafqaz University, 8(1).
Ural, A. (2007). İşbirlikli öğrenmenin matematikteki akademik başarıya, kalıcılığa, matematik özyeterlik algısına ve
matematiğe karşı tutuma etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
Ural, A., Umay, A. & Argün, Z. (2008). Öğrenci takımları başarı bölümleri tekniği temelli eğitimin matematikte
akademik başarı ve özyeterliğe etkisi [The effect of students teams-achievement divisions method based
instruction on mathematics academic achievement and self-efficacy]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 35(35), 307-318.
Üredi, I. ve Üredi, L. (2005). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin öz-düzenleme stratejileri ve motivasyonel
inançlarının matematik başarısını yordama gücü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2). 250-260.
Büşra ÖZTÜRK & Aytaç KURTULUŞ
Büşra ÖZTÜRK, Aytaç KURTULUŞ
Year/Yıl 2017, Issue/Sayı 31, 762-778.
778
Yabaş, D. (2008). Farklılaştırılmış öğretim tasarımının öğrencilerin özyeterlik algıları, bilişüstü becerileri ve
akademik başarılarına etkisinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik
Üniversitesi, İstanbul.
Yağmur, A. (2012). Anadolu öğretmen liselerinde öğrenim gören öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumları ile özyeterlilikleri
arasındaki ilişki (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.
Yenilmez, K. & Kakmacı, Ö. (2008). İlköğretim matematik öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öz yeterlilik
inanç düzeyleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 1-21.
Yıldız, E. (2008). 5E modelinin kullanıldığı kavramsal değişime dayalı öğretimde üst bilişin etkileri: 7.sınıf kuvvet ve hareket
ünitesine yönelik bir uygulama (Doktora tezi). http://acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/handle/12345/6859
adresinden erişilmiştir.
Yıldız, G. (2010). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin matematik başarıları, bilişüstü stratejileri, düşünme stilleri ve matematik
öz kavramları arasındaki ilişkiler (Yayınlanmamış doktora tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
Yurdakul, B. (2004). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrenenlerin problem çözme becerilerine, bilişötesi farkındalık ve
derse yönelik tutum düzeylerine etkisi ile öğrenme sürecine katkıları (Yayınlanmamış doktora tezi). Hacettepe
Üniversitesi, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com