You are here

UYGULAMA LİSELERİNDEKİ REHBER ÖĞRETMENLERİN SINIF YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI

The Classroom Management Approaches of The Guidance Teachers in Practice High Schools

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine the classroom management approaches of the guidance teacher’s in practice high schools according to the perceptions of the student teachers. The questionnare developed for this purpose was carried out by 167 student teachers who attended MSc without thesis programme in Institute of Science at Dicle University. According to the research findings, it is seen that the guidance teachers do not behave in accordance with modern approach at a desired level, and the traditional approach is adapted by them more than expected. Whereas the guidance teachers who are supposed to be good models for the student teachers are expected to show all their behavior in classroom management according to modern approach
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adayı öğrencilerin algılarına göre uygulama liselerindeki rehber öğretmenlerin sınıf yönetimi yaklaşımlarını belirlemektir. Bu amaçla geliştirilen anket Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Programına devam eden 167 öğretmen adayı öğrenciye uygulanmıştır. Araştırma sonunda elde edilen bulgulara göre, rehber öğretmenlerin çağdaş yaklaşıma uygun davranışları istenen düzeyde göstermedikleri, geleneksel yaklaşıma uygun davranışları ise beklenenden çok daha ağırlıklı olarak kullandıkları görülmüştür. Oysa öğretmen adayları için iyi birer model olmaları gereken rehber öğretmenlerin, sınıf yönetiminde yer alan tüm davranışları çağdaş yaklaşıma uygun biçimde göstermeleri beklenirdi.
7-16

REFERENCES

References: 

Ağaoğlu. E. (2002). Sınıf yönetimiyle ilgili genel olgular, Kaya, Z. (Ed) Sınıf Yönetimi, (ss. 1-
14 ) Ankara, Pegem A Yayıncılık.
Aksoy, N. (2001). Sınıf yönetimi ve disiplin modellerinin dayandığı temel yaklaşımlar. Kuram
ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 25, 9-20
Aksoy, N. (2003) Sınıf içi kurallar, Karip, E. (Ed.) Sınıf Yönetimi (ss.11-30) Ankara, Pegem
A Yayıncılık
Aydın, A. (2004). Sınıf Yönetimi, Ankara, Tekağaç Eylül Yayıcılık.
Aydın, M. (2000). Eğitim Yönetimi, Ankara, Hatiboğlu Yayınevi.
Başar, H. (2003). Sınıf Yönetimi, Ankara, Anı Yayıncılık.
Bursalıoğlu, Z. (2002). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış, Ankara, Pegem A Yayıncılık,
Butchart, R. E. ve Barbara McEwan (1998) Classroom Discipline in American Schools
Problems and Possibilities for Democratic Education, Published by State University
of New York Press.
Celep, C.(2002) Sınıf Yönetimi ve Disiplini, Ankara, Anı Yayıncılık.
Demirtaş, H.(2004). Okul Deneyimi I-II Ankara, Anı Yayıncılık.
Duman, T. ve Gelişli, Y. Çetin, Ş. (2004). Ortaöğretim Öğrencilerinin Öğretmenlerin Sınıfta
Disiplin Sağlama Yaklaşımına İlişkin Görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3,
281-290.
Eren, E. (2004) Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul, Beta Basım Yayım.
Sarıtaş, M. (2000). Sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama,
Küçükahmet, L. (Ed.) Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar, (ss. 47-88). Ankara,
Nobel Yayıncılık.
Tertemiz, N. (2000). Sınıf yönetimi ve disiplin, Küçükahmet, L. (Ed.) Sınıf Yönetimi (ss. 67-
89). Ankara, Nobel Yayıncılık.
Turan, S. (2004) Yönetimle ilgili temel teori ve yaklaşımlar, Şişman, M. (Ed.) Sınıf Yönetimi
(ss. 2-10). Ankara, Pegem A Yayıncılık.
Öztürk B.(2003) Sınıfta istenmeyen davranışların önlenmesi ve giderilmesi, Karip. E. (Ed.)
Sınıf Yönetimi (ss.132-166) Ankara, Pegem A Yayıncılık,.
YÖK, (1998) Fakülte-Okul İşbirliği Kılavuzu
Wolfgang, C.H. (2004) Solving discipline and classroom management problems : methods and
models for today's teachers Somerset, John Wiley & Sons Inc, Order Processing
Dept.,

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com