You are here

İlköğretim Türkçe Programı ile Türkçe Çalışma Kitaplarındaki Kazanım ve Etkinliklerin Sözcük Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi

Evaluation of Acquisitions and Activities in Elementary Level Turkish Language Program and Turkish Workbooks for Vocabulary Teaching

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Problem sentence of the study; are the acquisitions for vocabulary teaching in 6 th , 7 th , 8 th class elementary level Turkish program coherent with vocabulary teaching activities in Turkish textbooks and workbooks? Evaluation of acquisitions in 6 th , 7 th , 8 th class elementary level Turkish program and activities in Turkish textbooks in the sense of “vocabulary teaching” constitute the purpose of study. Qualitative research method was used in the study. Elementary level Turkish Language Curriculum and 6 th , 7 th , 8 th class Turkish textbooks were analyzed with the method of “document review”. Population and sampling choice was not done since determination of situation would be done in the study. It can be said that the number of activities for vocabulary teaching used in Turkish workbooks are not adequate. It is compulsory to increase the rate of activities for vocabulary teaching which is regarded as the complementing process of Turkish teaching. In this sense, it can be suggested to prepare activity books only for vocabulary teaching in addition to workbooks. It is observed in Turkish curriculum that acquisitions for the enrichment of vocabulary are coherent with activity examples and implementation of activities would be more comprehensible according to instructions in the program. It was determined that vocabulary used in Turkish workbooks and textbooks does not increase systematically. When the number of words in the activities of analyzed Turkish workbooks is observed; it is seen that there is not any consistent decrease or increase neither in the books as a whole nor within the activities of single text.
Abstract (Original Language): 
İlköğretim Türkçe ders programlarının temel amaçlarından biri sözvarlığının zenginleşmesini sağlamaktır; çünkü dil bireyin hem bilişsel gelişiminde bir gösterge hem de yaşadığı topluma uyum sağlamasında önemli bir araçtır. Dil bireyin bilişsel ve sosyal yönlerinin gelişiminde yardımcıdır ve göstergedir. Sözvarlığının zenginliği, bireyin düşünme ve anlatım zenginliğini beraberinde getirir. Bireyin dili kullanımındaki başarısının başat göstergesi sözcüklerdir. Dilin kullanım olanaklarından yararlanmayı başarabilmek, dilin sistemli yapısının en küçük yapı taşı olan sözcükleri içerik ve kavram alanlarıyla doğru anlamlandırabilmek bu bağlamda önemlidir. Türkçe öğretimi süreci dört temel dil becerisinden oluşmaktadır ve bu becerilerin gelişimi doğrudan bireyin sözvarlığı ile ilişkilidir. Bireyin sözvarlığının sistemli biçimde zenginleşmesi okuduğunu, dinlediğini anlamasında, yazı yazma ve konuşma sürecinde önemli bir belirleyicidir. Anlama ve anlatma üst başlığında incelenen bu dört temel beceri, doğrudan sözcüklerle ilişkilidir. İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf Türkçe Programında yer alan kazanımların ve Türkçe çalışma kitaplarındaki etkinliklerin “sözcük öğretimi” açısından değerlendirilmesi temel amacıyla oluşturulan bu araştırmanın problem tümcesi; “ilköğretim 6.,7.,8. sınıf Türkçe programında yer alan sözcük öğretimine yönelik kazanımlar ile Türkçe çalışma kitaplarındaki sözcük öğretimi etkinlikleri uyumlu mudur” biçiminde belirlenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. İlköğretim Türkçe Öğretim Programı ile 6., 7. ve 8. sınıf Türkçe çalışma kitapl arı “doküman incelemesi” yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmada durum belirlemesi yapılacağından evren ve örneklem seçimine gidilmemiştir. Araştırmanın sonucunda, Türkçe çalışma kitaplarındaki etkinliklerin, sözcük öğretimi etkinliklerine oranlarının yeterli düzeyde olmadığı görülmüştür. Türkçe öğretimini tümleyen bir süreç olarak kabul edilen sözcük öğretimine yönelik etkinlik oranları, çalışma kitaplarında arttırılmak zorundadır. Bu bağlamda, çalışma kitaplarının yanında yalnızca sözcük öğretimine yönelik etkinlik kitaplarının hazırlanması önerilebilir. Türkçe öğretimi programında sözvarlığını zenginleştirme amacına yönelik oluşturulan kazanımlar ve etkinlik örneklerinin uyumlu oldukları ve programda yapılan açıklamalarla etkinliklerin uygulanmasının daha anlaşılır duruma getirildiği görülmektedir. Ancak Türkçe çalışma ve ders kitaplarında kullanılan sözvarlıklarının sistemli bir artış göstermediği belirlenmiştir. İncelenen Türkçe çalışma kitaplarındaki etkinliklerin sözcük sayılarına bakıldığında kitapların tamamında da, bir metnin etkinliklerinde kendi içinde de tutarlı bir artış ya da azalış söz konusu değildir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Yararlanılan Kaynaklar
Açıkgöz, B. (2008). İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Kitaplarının Kelime Serveti Bakımından
Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Apaydın, D. (2007). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde sözcük öğretimi üzerine bir
yöntem denemesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi.
Lüle Mert, E. (2013). İlköğretim Türkçe Programı ile Türkçe Çalışma Kitaplarındaki Kazanım ve Etkinliklerin Sözcük
Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2(5), 13-31.
29
Arı, G. (2003). İlköğretim Altıncı Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Kelimeler ve Bu
Kelimelerin Kullanılabilirliği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Baysal, A. D. (2007). İlköğretim 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Kelime Serveti Bakımından
Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Calp, M. (2005). Özel Öğretim Alanı Olarak Türkçe Öğretimi. Konya: Eğitim Yayınevi.
Cemiloğlu, M. (2004). Türkçe Öğretimi. İstanbul: Aktüel Yayınevi.
Ceyhan, E. ve Yiğit, B (2004). Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi. Ankara: Anı Yayıncılık.
Çiftçi, Ö. Ve Çeçen, M. A. (2010). İlöğretim 6-8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin
Anlamı Bilinmeyen Sözcükler Açısından Değerlendirilmesi. Türkçe Öğretiminde
Güncel Tartışmalar. Ankara: Ankara Üniversitesi TÖMER Yayınları. 122- 137.
Çotuksöken, Y. (2000). Türkçe ve Edebiyat Ders Kitapları Nasıl Olmalı? Milliyet Sanat
Dergisi. 487, 9, 7-10.
Demir, C. (2010). İlköğretim 2. Kademe Türkçe Ders Kitaplarının İçerik ve Sözcük Sayısı
Bakımından Değerlendirilmesi. Türkçe Öğretiminde Güncel Tartışmalar. Ankara:
Ankara Üniversitesi TÖMER Yayınları. 53-66.
Dervişoğulları, N. (2008). Yabancı dil olarak Türkçe öğretilen sınıflarda oyunlarla sözcük
öğretimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi.
Doğrul, S. K. (2007). Effects of children’s literature on success in vocabulary teaching.
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
Erdoğan, T. (2007). İlköğretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öğretmen Kılavuz Kitabı ve Öğrenci
Çalışma Kitabının Yapılandırmacı Yaklaşıma Uygunluğu. Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 8 (14), 163- 172.
Erkul, A. B. (2008). İlköğretim 8. sınıf Türkçe kitaplarındaki olaya dayalı metinlerin
öğrencilerin söz varlığını geliştirmedeki etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.
Dokuz Eylül Üniversitesi.
Fil, O. (2006). İlköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarında sözcük türlerinin öğretimi.
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gaziantep Üniversitesi.
Günay, Ç. F. (2007). 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabının Kelime Serveti Bakımından İncelenmesi.
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Günay, D. (2007). Sözcükbilime Giriş. İstanbul: Multilingual.
Haşim, A. (1981). Gurebahâne-i Laklakan ve Frankfurt Seyahâtnâmesi. Ankara: Kültür
Bakanlığı Yayınları.
İlköğretim Okulları Türkçe Eğitim Programı (2002). İstanbul: MEB Yayınları.
Karadağ, Ö. (2005). İlköğretim I. Kademe Öğrencilerinin Kelime Hazinesi Üzerine Bir
Araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü.
Lüle Mert, E. (2013). İlköğretim Türkçe Programı ile Türkçe Çalışma Kitaplarındaki Kazanım ve Etkinliklerin Sözcük
Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2(5), 13-31.
30
Karakuş, İ. (2005). Türkçe Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi. Ankara: Can Matbaa.
Kaya, E. (2008). İlköğretim 2. Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Sözvarlığı İncelemesi.
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Keklik, S. (2010). Türkçe Ders ve Öğrenci Çalışma Kitaplarının Atasözleri ve Özdeyişler
Açısından İncelenmesi. Türkçe Öğretiminde Güncel Tartışmalar. Ankara: Ankara
Üniversitesi TÖMER Yayınları. 95- 113.
Kurudayıoğlu, M. (2005). İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Kelime Hazinesi Üzerine Bir
Araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü.
Küçük, S., (2002), Örgün Eğitim İkinci Kademe Türkçe Öğretiminde Ölçme ve
Değerlendirme Çalışmalarında Karşılaşılan Güçlükler, Millî Eğitim, 153-154, 125-137.
M.E.B. (2006). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6, 7, 8. Sınıflar),
Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
Mert Lüle, E. (2010). Etkinliklerle sözcük öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
Mert Lüle, E. (2010). İlköğretim Türkçe Ders ve Çalışma Kitaplarında Kullanılan Atasözü ve
Deyimlere Yönelik Bir Sözvarlığı Çalışması. Türkçe Öğretiminde Güncel Tartışmalar.
Ankara: Ankara Üniversitesi TÖMER Yayınları. 113–122.
Nation, P. (2005). Teaching vocabulary. Asian efl journal, VII, 3, 35-42.
Özbay, M. (2003). Öğretmen Görüşlerine Göre İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi.
Ankara: Gölge Ofset Matbaacılık.
Pehlivan, A. (2003). Türkçe Ders kitaplarında Sözcük Dağarcığını Geliştirme Sorunu ve
Çözüm Yolları. Dil Dergisi. 122, 84-91.
Read, J. (2004). Research in teaching vocabulary. Annual Review of Applied Linguistics, 24,
146- 161.
Sönmez, H. (2011). Türkçe Ders Kitabındaki İki Temada Sık Kullanılan Sözcükler Ve
Bunların Bilişsel Şemaları. Türkçe Öğretimi Üzerine Çalışmalar. İzmir: Dokuz Eylül
Üniversitesi Yayınları. 123- 133.
Temur, T. (2006). İlköğretim 4 ve 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Söz Varlığı
Unsurlarının Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora
Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Turgut, Ö. (2006). Yabancı dil dersinde pedagojik uygulama açısından sözcük öğretimi ve
sözcük dağarcığını geliştirme yöntem ve tekniklerinin değerlendirilmesi.
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Fırat Üniversitesi.
Uzdu, F. (2008). Betimleyici metinlerin dilsel özellikleri ve bu tür metinler yoluyla sözcük
öğretimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi.
Yalçın, A. (1996). Türkçe Ders Kitaplarının Plânlanması ve Yazılması. Türk Yurdu, Temmuz,
107, 23-34.
Lüle Mert, E. (2013). İlköğretim Türkçe Programı ile Türkçe Çalışma Kitaplarındaki Kazanım ve Etkinliklerin Sözcük
Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2(5), 13-31.
31
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara:
Seçkin Yayıncılık.
İncelenen Türkçe Çalışma Kitapları
Altan, A., Arhan, S., Başar, S., Özaykut, S., Öztürker, G., Yılmaz, D., Yüksel, Y. (2006).
İlköğretim Türkçe 7 Çalışma Kitabı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
Altan, A., Arhan, S., Başar, S., Öztürker, G., Yılmaz, D., (2006). İlköğretim Türkçe 8 Çalışma
Kitabı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
Erol, A., Altan, A., Arhan, S., Başar, S., Gülbahar, B., Kansu, S., Kazancıoğlu, Z., Özaykut,
S., Öztürker, G., Serin, A., Yılmaz, D., Yurt, M., Yüksel, Y. (2006). İlköğretim Türkçe
6 Çalışma Kitabı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com