You are here

Türkçe Öğretim Programındaki Dinleme Kazanımlarının Ölçme Değerlendirme Yöntemleri Bakımından Sınıflandırılması

Classification of Listening Acquisition in Turkish Teaching Programme in Terms of Measurement and Evaluation Methods

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
There needs to be some criteria for measurement methods to be used in Turkish courses in a general sense and to evaluate listening/monitoring skills in a private sense. It can be said that these criteria are the goals and acquisitions determined in Turkish course teaching programme. The measurement methods are used in order to determine to what extent the student has reached the listening/monitoring goals and acquisitions. An evaluation is carried out through measurement results. The goal of this study is to classify the listening/monitoring acquisitions in Primary Turkish Teaching Programme and Guideline (6th, 7th, 8th Grades) in accordance with measurement evaluation methods and techniques and to determine whether the process or the result has been subject to this measurement and evaluation.
Abstract (Original Language): 
Ölçme yöntemlerinin genel anlamda Türkçe dersinde özel anlamda ise dinleme/izleme becerisini değerlendirmek amacıyla kullanılabilmesi için belirli ölçütlerin bulunması gerekir. Bu ölçütlerin, Türkçe dersi için öğretim programında belirtilen amaç ve kazanımlar olduğu söylenebilir. Öğrencinin belirtilen dinleme/izleme amaç ve kazanımlarına ne ölçüde ulaştığını belirlemek amacıyla ölçme yöntemlerinden yararlanılır. Ölçme sonuçlarıyla ise bir değerlendirmede bulunulur. Bu çalışmanın amacı, İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6, 7, 8. Sınıflar)’nda dinleme/izleme öğrenme alanına yönelik ifade edilen kazanımları ölçme yöntem ve tekniklerine göre tasnif ederek dinleme/izlemede sürecin mi sonucun mu veya her ikisinin birden mi değerlendirmeye tabi tutulduğunu tespit etmektir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Güneş, F. (2011). Dil Öğretim Yaklaşımları ve Türkçe Öğretimindeki Uygulamalar. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 8 (15). 123–148.
Güler, N. (2011). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: PegemA.
Kan, A. (2009). Ölçmenin Temel Kavramları. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (Ed. Hakan Atılgan). Ankara: Anı Yayıncılık. 2-22.
MEB (2006). İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
2013, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2(6), 23-32.
2013, Journal of Language and Literature Education, 2(6), 23-32.
32
MEB (tarihsiz). Ölçme Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar. (http://iogm.meb.gov.tr/files/size_ozel/olcme_ve_degerlendirme.pdf Erişim Tarihi: 12.11.2011).
Nas, R. (2003). Türkçe Öğretimi. Bursa: Ezgi Kitabevi.
Özbay, M. (2009). Anlama Teknikleri – II: Dinleme Eğitimi. Ankara: Öncü Kitap.
Özbay, M. (2010). Yeni İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı (6, 7, 8. Sınıflar)’nın Kazanımlarına Eleştirel Bir Bakış. Türkçe Öğretimi Yazıları. Ankara: Öncü Kitap. 37–47.
Özdemir, E. (1987). İlkokul Öğretmenleri İçin Türkçe Öğretimi Kılavuzu. İstanbul: İnkılâp Kitapevi.
Sever, S. (2000). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme. Ankara: Anı Yayınları.
Turgut, M. F. (1995). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları. Ankara: Yargıcı Matbaası.
Yıldırım, A. VE Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com