You are here

DAİRESEL PLAKLARIN NÖRO-FUZZY TEKNİĞİ İLE ANALİZİ

THE ANALYSIS OF CIRCULAR PLATES VIA NEURO - FUZZY TECHNIQUE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The analysis of engineering systems are generally based on numerical technique. Surfaces portal systems had been studied with different numerical methods until now. In this study, the analysis of circular plates is given with logical programming technique which has been used in the recent years as a different programming technique and various examples are solved by means of developed program. Various training sets are used to train the artificial neural network and sufficient sensibility is maintained. Fuzzy set theory is used during the training of the network, evaluation of the connections weights and determination of the basic variables used in training of network. The obtained results are compared with the results of the numerical techniques and it has been emphasized that logical programming technique is an alternate method which can be used in structural engineering.
Abstract (Original Language): 
Mühendislik sistemlerinin analizi genelde sayısal tekniklere dayanmaktadır. Yüzeysel taşıyıcı sistemler günümüze kadar çeşitli sayısal metotlar ile çalışılmıştır. Bu çalışmada dairesel plakların analizi, farklı bir hesaplama tekniği olarak son yıllarda kullanılmaya başlanan mantıksal programlama tekniği ile verilmiş ve geliştirilen program yardımıyla çeşitli örnekler çözülmüştür. Yapay sinir ağını eğitmek için çok farklı eğitim seti kullanılmış ve yeterli hassasiyet sağlanmıştır. Ağın eğitimi sırasında bağlantı ağırlıklarının ve kullanılan temel değişkenlerin belirlenmesinde fuzzy küme teorisinden faydalanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, sayısal teknikler ile elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmış ve mantıksal programlama tekniğinin yapı mühendisliğinde kullanılabilecek alternatif bir metot olduğu vurgulanmıştır.

REFERENCES

References: 

ADELI, H.; YEH, C.( 1989) : Perceptron Learning in Engineering Design, “Microcomp. In Civ. Eng”., 4, pp. 247-256,

ADELI, H.; HUNG, S. L. (1995): “Machine Learning- Neural Networks, Genetic Algorithms and Fuzzy Systems”. John Wiley & Sons, Inc.

AKSOĞAN, O. (1986): Nonlineer Yapı Analizi, Yapı Mekaniğinde Son Gelişmeler, 227-233, Trabzon

CİVALEK , Ö., (1997): The Analysis of Time Dependent Deformation in RC Members by Artificial Neural Network, Journal of Engineering Science., Vol. 3 –2, pp. 331-335

CİVALEK, Ö., (1997): Nöro- Fuzzy Tekniği Kullanılarak Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, 4. Ulusal Deprem Konferansı, 17-19 Eylül, ODTÜ, Ankara , ss-431-439

CİVALEK, Ö.(1998): Nöro- Fuzzy Tekniği ile Dikdörtgen Plakların Analizi, III. Ulusal Hesaplamalı Mekanik Konferansı, İ.T.Ü, İstanbul

ÇAKIROĞLU, A.; ÖZMEN, G.; ÖZDEN, E. (1974): “Yapı Sistemlerinin Hesabı İçin Matris Metotları ve Elektronik Hesap Makinası Programları”, Cilt I-II, Matbaa Teknisyenleri Basımevi, İstanbul

ÇETMELİ, E. (1987): “Plaklar”, İ.T.Ü yayınları, Yayın No:19

GHABOUSSI, J.; GARRETT, J. H.; WU, X. (1991): Knowledge - Based Modeling of Material Behavior with Neural Networks, ASCE, Jour. Of Eng. Mech., Vol. 117, No:1, pp. 132-153

KANG, H.Y.; YOON, C. J.(1994): Neural Network Approaches to Aid Simple Truss Design Problems Micro Comp. In Civil Eng. 9 pp. 211-218

KOHONEN, T. (1980): “Content Addressable Memories”, Springer Verlag, Newyork

OMURTAG, M.H.; ÜNLÜ, M.A; AKÖZ, A.Y.(1995): Takviyeli Silindirik Kabuklar İçin Geliştirilmiş Daha Uyumlu Bir Karışık Sonlu Eleman Modeli ile Delikli, Düzgün Değişken Kesitli Problemlere Uygulamalar, İMO Teknik Dergi, 993-1006

ROSS, T. J., (1995): “Fuzzy Logic With Engineering Applications”, McGraw-Hill, Inc

SIMPSON, P. K. (1991): Neural Network Paradigm, AGARD, 179, pp. 2(1-33)

SZEWEZYK, Z.P.; HAJELA, P. (1992): Neural Networks Based Damage Detection in Structures, In Procc. of eight Conf. on Computing in Civil Eng., pp. 1163-1170, Texas

VANLUCHENE, R. D.; ROUFEI, S.(1990): Neural Network in Structural Engineering, Micro Comp. In Civil Eng. 5, pp. 207-215

ZADEH, L. A., (1965): Fuzzy Set, Information Control , Vol.8-1, pp. 338-353

ZIENKIEWICZ, O.C. (1971) : The Finite Element Method in Engineering Science”, McGraw- Hill,

ZURADA, J. M., (1992): “Introduction to Artificial Neural Networks”,West Publishing Com.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com