You are here

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KADINA YÖNELİK ŞİDDET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN, DENEYİMLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER VE YAŞAM DOYUMU İLE İLİŞKİSİ (DEÜ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)

AN INVESTIGATION OF VIEWS AND EXPERIENCES OF UNIVERSITY STUDENTS REGARDING VIOLENCE AGAINST WOMEN IN TERMS OF SEVERAL VARIABLES AND THEIR RELATION WITH STUDENTS’ LIFE SATISFACTION (DEU, BUCA FACULTY OF EDUCATION SAMPLE)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
One of the objectives of this study is to investigate the views and experiences of university students regarding violence against women in terms of several variables. The other is to investigate the relationship between university students’ views and experiences and their life satisfaction levels. The research group is 298 prospective teachers who attend Dokuz Eylül University Buca Faculty of Education. In order to determine the participants’ demographic characteristics and their views and experiences regarding violence against women, an interview form, designed by the researchers, was used. Also, a Life Satisfaction Scale was used to identify their life satisfaction levels. The results reveal that female students support men-women equality in terms of financial freedom, career and domestic works more than male students do. However, female participants were found to have more traditional views in comparison to married women in terms of gender roles in regard to physical violence (beating). Life satisfaction levels of students who experienced violence in family were found meaningfully lower than the life satisfaction levels of those who did not. Similarly, life satisfaction levels of students whom witnessed violence in family were meaningfully lower than those who did not. It is thought that studies increasing prospective teachers’ awareness to prevent violence against women create a mentality change and inform them about their legal rights and legal processes are needed.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amaçlarından biri, üniversite öğrencilerinin kadına yönelik şiddet hakkındaki görüşleri ve deneyimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Diğer amacı ise, üniversite öğrencilerinin kadına yönelik şiddete ilişkin görüşlerinin ve deneyimlerinin yaşam doyumları ile ilişkisinin araştırılmasıdır. Çalışma gurubu, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 298 öğrenciden oluşmaktadır. Katılımcıların sosyo demografik özelliklerini, şiddete ilişkin görüşlerini ve deneyimlerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen “Görüşme Formu” ve yaşam doyumu düzeylerini belirlemek için “Yaşam Doyumu Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuçlar, kadın öğrencilerin ekonomik özgürlük, kariyer, ev işleri gibi alanlarda, kadın erkek eşitliği düşüncesini daha çok benimsediğini göstermektedir. Ancak kadın katılımcıların dayak konusunda; toplumsal cinsiyet rolleri açısından evli kadınlara göre daha geleneksel görüşlere sahip olduğu belirlenmiştir. Aile içinde şiddete maruz kalanların kalmayanlara göre, şiddete tanık olanların tanık olmayanlara göre yaşam doyumları anlamlı düzeyde daha düşük bulunmuştur. Öğretmen adaylarının “kadına yönelik şiddetin önlenmesi” konusunda farkındalıklarını arttırmak, zihniyet dönüşümünü sağlamak, yasal süreçler ve haklar konusunda bilgi edinmelerini sağlayacak çalışmalara gereksinim olduğunu düşünülmektedir.

REFERENCES

References: 

Aslan, S., Çelebioğlu, A. ve Tezel, A. (2008). Depression and life
satisfaction in cancer patients receiving chemotherapy. Tıp Bilimleri Dergisi, 28
(5): 628-634.
Altınay, A.G. ve Arat, Y. (2008). Türkiye’de kadına yönelik şiddet.
İstanbul: Punto Baskı Çözümler.
Arın, C. (1998). Kadına yönelik şiddet. A. B. Hacımirzaoğlu (Ed.). 75
yılda kadınlar ve erkekler İçinde. 201-210. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları
Arı Hareketi ve KAGİDER, (2008). Eşitlik için nesiller arası köprüler
projesi: kadına yönelik şiddet araştırması. http://genckadin.net/basinbulteni.htm.
(27.05.2009).
Başbakanlık Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, (1998) Rapor.
Aile İçinde ve Toplumsal Alanda Şiddet Raporu. Ankara. http:/ /www.
athgm.gov.tr/upload/mce/eskisite/files/kutuphane_33_Aile_Icinde_ve_Toplumsal_
Alanda_Siddet.pdf, (18.02.2011)
T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, (1995). Aile içi şiddetin sebep
ve sonuçları. Aile Araştırma Kurumu Yayınları. Ankara.
http://www.athgm.gov.tr/upload/mce/eskisite/files/kutuphane_20_Aile_Ici_...
n_Sebep_ve_Sonuclari.pdf, (24.04.2012).
Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi
Nüfus Etütleri Enstitüsü, ICON-Institut Puplic Sector GmbH and BNB
Danışmanlık, (2009). Türkiye’de kadına yönelik aile içi şiddet araştırması 2008,
Özet Rapor. Ankara. http://www.ksgm.gov.tr/tdvaw/doc/aisozet.pdf, (27.05.2009).
Bora, A. ve Üstün, İ. (2005). Sıcak aile ortamı, demokratikleşme sürecinde
kadın ve erkekler. İstanbul: TESEV Yayınları.
Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve
Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri, 7. Baskı. Ankara: Pegem
Akademi.
Chow, H.P.H. (2005). Life satisfaction among university students in a
Canadian Prairie City: a multivariate analysis. Social Indicators Research, 70 (2):
139-150.
Çeçen, R. (2007). Üniversite öğrencilerinin cinsiyet ve yaşam doyumu
düzeylerine göre sosyal ve duygusal yalnızlık düzeylerinin incelenmesi. Mersin
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (2): 180-190.
Çeçen, R. (2008). Üniversite öğrencilerinde yaşam doyumunu yordamada
bireysel bütünlük duygusu, aile bütünlük duygusu ve benlik algısı. Journal of
Theory and Practice in Education, 4 (1): 19-30.
Dahlberg, L. L. ve Potter, L. B. (2001). Youth violence: developmental
pathways and prevention challenges. American Journal of Preventive Medicine, 20
(1): 13-14.
Demir, Ü. (2000). Kadına yönelik aile içi şiddet. Atatürk Üniversitesi
Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 3 (1): 57-61.
Deniz, M.E. ve Yılmaz, E. (2004) “Üniversite Öğrencilerinin Duygusal
Zekâ Yetenekleri İle Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki” İnönü Üniversitesi
Eğitim Fakültesi XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004,
Malatya.
Diener, E. ve Diener, M. (1995). Cross–cultural correlates of life
satisfaction and self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 68 (4):
653-663.
Ergin. N., Bayram, N., Alper, Z., Selimoğlu, K. ve Bilgel, N. (2005).
Domestic violence: a tragedy behind the doors. Women Health, 42 (2): 35-51.
Güler, N., Uzun, S., Boztaş, Z. ve Aydoğan, S. (2002). Anneleri tarafından
çocuklara uygulanan duygusal/fiziksel istismar-ihmal davranışı ve bunu etkileyen
faktörler. C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 24 (3): 128-134.
Güler, N., Tel, H. ve Özkan-Tuncay, F. (2005). Kadının aile içinde
yaşanan şiddete bakışı. C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 27 (2): 51-56.
Gündoğar, D., Sallan-Gül, S., Uskun, E., Demirci, S. ve Keçeci, D. (2007).
Üniversite öğrencilerinde yaşam doyumunu yordayan etkenlerin incelenmesi.
Klinik Psikiyatri, 10 (1): 14-27.
Güneş, G., Kaya, M. ve Pehlivan, C. (2000).Tıp fakültesi öğrencilerinin
ailelerinde kadına yönelik aile içi şiddetle ilgili bir araştırma. Toplum ve Hekim, 15
(5): 391-397.
Güneri, F. Y. (1996). Ailede kadına yönelik şiddet, evdeki terör, kadına
yönelik şiddet. İstanbul: Mor Çatı Yayınları.
Helvacıoğlu-Gümüşoğlu, F. (1998). Sayılarla kadına yönelik şiddet. Mor
Çatı Kollektifi (Ed). Geleceğim elimde, İçinde. 29-63. İstanbul: Mor Çatı
Yayınları.
Işık, S. N. (2002). 1990’larda kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele
hareketi içinde oluşmuş bazı gözlem ve düşünceler. A. Bora ve A. Günal (Ed.)
1990’larda Türkiye’de feminizm İçinde. 41-72. İstanbul: İletişim Yayınları.
Kaya, Y. ve Cook, J. K. (2010). A cross-national analysis of physical
intimate partner violence against women. International Journal of Comparative
Sociology, 51 (6): 423-444.
Kalaycıoğlu, E. ve Toprak, B. (2004). İş yaşamı, üst yönetim ve siyasette
kadın. İstanbul: TESEV Yayınları.
Keser, A.(2005). İş doyumu ve yaşam doyumu ilişkisi: otomotiv
sektöründe bir uygulama. Çalışma ve Toplum, Ekonomi ve Hukuk Dergisi, 2005
(4): 77-96.
Kerestecioğlu, İ. (2004). Türkiye’de kadının toplumsal konumu:
kazanımlar ve sorunlar. F. Berktay (Ed.) Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nde kadının
konumu: kazanımlar, sorunlar, umutlar, İçinde. 35-54. İstanbul: KADER
Yayınları.
Heise, L., Garcia-Moreno, C. (2002). Violence by intimate partners. E. G.
Krug, L. L. Dahlberg, J. A. Mercy, A. B. Zwi ve R. Lozano (Ed.) World Report on
Violence and Health, İçinde. 87-113. Geneva, World Health Organization (WHO).
Kocacık, F. ve Doğan, O. (2006). Domestic violence against women in
Sivas, Turkey: survey study. Croatian Medical Journal, 47 (5): 742-749.
Köker, S. (1991). Normal ve sorunlu ergenlerin yaşam doyumu
düzeylerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. A.Ü. Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Mayda, S.Ş. ve Akkuş, D. (2004). Domestic violence against 116 Turkish
housewives: a field study. Women Heath, 40 (3): 95-108.
Medaric, Z. (2011). Domestic violence against women in Slovenia: a
public problem? Revija za Socijalnu Politiku (Croatian Journal of Social Policy),
18 (1): 25-45.
Muslu, L. ve Erdem, M. (2002). Eşi tarafından fiziksel şiddet gören ve
görmeyen kadınların benlik saygısı düzeylerinin karşılaştırılması. Hemşirelikte
Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 4 (2): 31-38.
Osofsky, H. J. ve Osofsky, J. D. (2001). Violent and aggressive behaviours
in youth: a mental health and prevention perspective. Psychiatry, 64 (4): 285-295.
Proctor, C. L., Linley, P. A. ve Maltby, J. (2009). Youth life satisfaction: a
review of the literature. Journal of Happiness Studies, 10 (5): 583-630.
Rittersberger, T. (1997). Aile içi şiddet: bir sosyolojik yaklaşım. O. Çiftçi
(Ed.) 20. yüzyılın sonunda kadınlar ve gelecek konferansı, İçinde. 119-131.
Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, No: 285.
Subaşı, F. ve Hayran, O. (2005). Evaluation of life satisfaction index of the
elderly people living in nursing homes. Archives of Gerontology and Geriatrics, 41
(1): 23-29.
Subaşı, N. ve Akın, A. (2009). Kadına yönelik şiddet; nedenleri ve
sonuçları. Toplumsal cinsiyet, sağlık ve kadın. Ankara: Hacettepe Yayınları.
Turak, P. (2001). Women's view on violence in Turkey: a study of female
university students in Turkey. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 8 (1): 77-91.
Ulutaşdemir, M. (2002). Kadına yönelik şiddet. Sağlık ve Toplum, 12
(4):15-20.
Vahip, I. ve Doğanavşargil, Ö. (2006). Aile içi fiziksel şiddet ve kadın
hastalarımız. Türk Psikiyatri Dergisi, 17 (2): 107-114.
Veenhoven, R. (1991). Is happiness relative? Social Indicates Research, 24
(1): 1-34.
Vefikuluçay, D., Demirel, S., Taşkın, L. ve Eroğlu, K. (2007). Kafkas
Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin bakış
açıları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 14 (2): 12-27.
Yaman Efe, Ş. ve Ayaz, S. (2010). Kadına yönelik aile içi şiddet ve
kadınların şiddete bakışı. Anadolu Psikiyatri Dergisi,11: 23-29.
Yetim, U. (1993). Life satisfaction: a study based on the organization of
personal project. Social Indicators Research, 29 (3): 277-289.
Yılmaz, D. V., Zeyneloğlu, S., Kocaöz, S., Kısa, S., Taşkın, L. ve Eroğlu,
K. (2009). Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşleri.
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6 (1): 775-792

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com