You are here

AVRUPA’DA BÖLGESELLEŞTİRME ÇABALARININ ULUSAL VE BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİLERİ: AVUSTURYA VE MACARİSTAN ÖRNEKLERİ

THE EFFECTS OF REGIONAL EFFORTS IN EUROPE TO THE NATIONAL AND REGIONAL DEVELOPMENT: AUSTRIA AND HUNGARY SAMPLES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
: Europe is such as a mosaic of areas which were created according to various criteria. A part of these region have seen in the kind of the planning region. Investment planning and implementation of national development plans established for the purpose of this cluster is located in the region. The second part of regional governments, the state's public services, decentralized, except in the provinces on a basis of authority to carry out wide-organized structures. The final form of regional government is an autonomous unit of local administration. The European Parliament, 18 November 1988, endorsed the regional integration Conditions in the region, "Geographical aspects, the population of some common features, carrying a separate unit or self-sufficient structure forming the region or regions together have created an integrated structure" as defined and common features well, language, culture and historical traditions that have been emphasized. In the context of this declaration, by giving some explanations about regionalism at the conceptual level, and then the explanations of these two countries (Austria and Hungary) for their work in this area have been discussed.
Abstract (Original Language): 
Avrupa, çeşitli ölçütlere göre oluşturulmuş bölgelerden oluşan bir mozaik gibidir. Bu bölgelerden bir bölümünün, planlama bölgesi niteliğinde olduğu görülür. Ulusal kalkınma planlarının uygulanması ve yatırım planlaması amacıyla kurulmuş bölgeler bu kümede bulunur. İkinci kümedeki bölgesel yönetimler, devletin kamu hizmetlerini, özek dışında, taşrada yetki genişliği ilkesine dayanarak yürütmek üzere örgütlenmiş yapılardır. Bölgesel yönetimin son şekli ise, özerk bir siyasal yerinden yönetim birimi niteliği taşıyanlardır. Avrupa Parlamentosu’nun, 18 Kasım 1988’de onayladığı Bölgeselleştirme Şartı’nda bölge, “Coğrafi yönden, nüfusu kimi ortak özellikler taşıyan ayrı bir birim ya da kendine yeterli bir yapı oluşturan yöreler ya da yörelerin birlikte oluşturdukları bütüncül yapılar” olarak tanımlanmış ve ortak özelliklerinin de, dil, kültür ve tarihsel gelenekler olduğu vurgulanmıştır. Bu bildiri kapsamında, bölgeselleşme konusunda kavramsal düzeyde açıklamalar yapılmakta ardından söz konusu iki ülkenin(Avusturya ve Macaristan) bu alanda yaptıkları çalışmalar ele alınmaktadır.

REFERENCES

References: 

Aşgın, Sait(2009), “Türkiye’nin Yerel ve Bölgesel Kalkınma Deneyimine Tarihsel Bir Bakış: Hatalar ve
Kazanımlar”, 4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildirileri 1, TODAİE Yayınları, Anakara.
Avusturya Bilgi Merkezi Web Sitesi, www.austria.info, Şubat 2007.
Avusturya Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü, 2006, WIFO.
Aydoğdu, Çağkan-vd.(2008), Avrupa’da Kalkınma Ajansları, İzmir Kalkınma Ajansı Yayınları, İzmir.
Birleşmiş Milletler(2006), Republic of Austria, Division for Public Administration and Development.
Dinler, Zeynel(1998), Bölgesel İktisat, Bursa.
Haşar, Ç(2006), “Macaristan’da Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Meclisleri”, TEPAV Yönetişim Etütleri, (ENGS-2006-546).
http://tr.wikipedia.org/wiki/Macaristan, 3.6.2010).
http://www.lib.utexas.edu/maps/index.html, 6.6.2010.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Avusturya, 3.06.2010
Jokay, Karoly vd(2003), “Capital Investment Funding İn Hungary”, Investing In Regional Development, Policies
and Practices in EU Candidate Countries, (edited by Kenneth Davey), Printed in Budapest, Hungary.
Keleş, Ruşen(1998), “Bölge Gerçeği ve Avrupa”, Çağdaş Yerel Yönetimler, C.7, S.2. s.3.
Keleş, Ruşen(2006), Yerinden Yönetim ve Siyaset, Genişletilmiş 5. Basım, Cem Yayınevi, İstanbul.
Keleş, Ruşen(2010), Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi Yayınları, Güncellenmiş 11. Baskı, Ankara.
Mengi, Ayşegül-Algan, Nesrin(2003), Küreselleşme ve Yerelleşme Çağında Bölgesel Sürdürülebilir Gelişme AB
ve Türkiye Örneği, Siyasal Kitabevi, Ankara.
Mengi, Ayşegül(1998), Avrupa Birliği’nde Bölgeler Karşısında Yerel Yönetimler, İmaj Yayıncılık, Ankara.
Nalbant, Atilla(1997), Üniter Devlet-Bölgeselleşmeden Küreselleşmeye, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
Oğuzsoy, C.M(2004), “The Structure of National and Subnational Institutions in European Candidate
Countries en EU Implications for Regional Policy”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, METU, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com