You are here

EBEVEYN-ÇOCUK İLİŞKİSİ ENVANTERİNİN 60–72 AYLIK ÇOCUKLARIN ANNE VE BABALARINA UYARLANMASI

THE ADAPTATION OF PARENTS-CHILDREN RELATIONSHIP INVENTORY TO THE MOTHERS AND FATHERS OF 60-72 MONTHS OLD CHILDREN IN KÜTAHYA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The present study was carried out to adapt “Parents-Children Relationship Inventory (PCRI)” which was developed to evaluate the relations of the parents with 5-6-year old children with each other and with their children to Turkish parents. Descriptive survey model was used in the study. The study group was composed of 780 parents who have 5 or 6 year old children attendingthe preschools or kindergarten classes in primary schools.For the analysis of the data, nine experts were consulted about the concept validity. To test the validity of the original factorial structure of parent-children relationshipinventory in the Turkish study group, exploratory factor analysis and confirmative factor analysis were done. To findout the reliability of the PCRI , Cronbach Alpha reliability coefficient and Mc Donald reliability coefficient were calculated. It is found that reliability is higher than .70 for each of the factors.At the end of analyzes made; the PCRI which is origin 7 subtitle and 41 items, at satisfied factorial validity and at also identified structure of parent-child relationship.
Abstract (Original Language): 
:Bu çalışma, 5-6 yaşçocukların ebeveynlerinin birbirleri ve çocukları ile olan ilişkisini değerlendirmek üzere geliştirilmişolan “Ebeveyn Çocuk İlişkisi Envanteri-EÇİE (Parents-Children Relationship Inventory [PCRI])”ni Türk ebeveynlerine uyarlamak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Örneklemi, Kütahya İl merkezinde bulunan anaokulları ile resmi ilköğretim okullarının anasınıflarına devam eden 60-72 aylık çocukların 780 anne ve babası oluşturmuştur. Verilerin analizinde, ilk aşamada Ebeveyn Çocuk İlişkisi Envanteri (EÇİE)’nin kapsam geçerliği yönünden dokuz uzman görüşüne başvurulmuştur. Ebeveyn Çocuk İlişkisi Envanteri (EÇİE)’nin orijinal faktöriyel yapısının Türk örnekleminde geçerliliğini test etmek amacıyla açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizine başvurulmuştur. Ebeveyn Çocuk İlişkisi Envanteri (EÇİE)’nin güvenirliğini tespit etmek amacıyla Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı veMcDonald güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Tüm faktörler için güvenirlik katsayısı 0.70’den büyük olduğu görülmüştür. Yapılan analizler sonucunda, 7 alt boyutlu 41maddelik haliyle orijinal formuyla faktöriyel geçerliğinin sağladığı ve ebeveyn çocuk ilişkisi yapısını tanımladığı sonucuna ulaşılmıştır.
185-199

REFERENCES

References: 

AKYOL, K. A. (2003). Anne-Baba-Çocuk İlişkisi. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi. Yıl:3 Sayı:36
ARCUS, E. M. (1995). Advances İn Family Life Education: Past, Present, And Future.Family Relations, 44,(4)
ÇAĞDAŞ, A. (2003). Anne Baba Çocuk İletişimi. Eğitim Kitapevi Yayınları Konya
ÇAĞDAŞ, A. (2009). Anne Baba Çocuk İletişimi. Kök Yayıncılık (2.baskı) Ankara
GÜLER, D., ULUTAK, N. (1993). Aile Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Türk Toplum Yaşantısında Aile. Anadolu
Üniversitesi iletişim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Anadolu ÜniversitesiYayınları, 689
KAPTAN, S. (1999). Bilimsel Araştırma Teknikleri. Ankara: Gazi Büro Yayınları
KARASAR, N. (2002) . Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
OZANKAYA, Ö. (1991). Aile Kurumu, Cem Yayınları, İstanbul.
ÖZDEMİR, Ç, M. (2007). Toplumsal Değişme Karşısında Aile Ve Okul. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 185-198
ÖZGÜVEN, İ. E. (2001). Ailede İletişim ve Yaşam, PDREM Yayınları, Ankara
ŞAHİN, T. F. (2003). “Çocuğun Gelişimi ve Eğitiminde Babanın Rolü”. Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni
Yaklaşımlar. (Yay.Haz. Müzeyyen Sevinç). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları
TEZBAŞARAN, A. ATA. (1997). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu (ikinci Baskı). Ankara: Türk Psikologlar
Derneği Yayınları.
YURDUGÜL, H. (2006). Paralel, Eşdeğer ve Konjenerik Ölçmelerde Güvenirlik Katsayılarının Karşılaştırılması.
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi. cilt:39, sayı: 1,15-37

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com