You are here

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YENİLENEBİLİR ENERJİYE YÖNELİK TUTUMLARI

PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’ AWARENESS ABOUT RENEWABLE ENERGY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to investigate preservice science teachers’ (PSTs) attitudes toward renewable energy. A total of 254 preservice science teachers were participated to the study. To gather the data, a survey including 39 likert type items was administered to preservice science teachers in order to investigate the PSTs’ attitudes toward renewable energy. The results obtained from this study indicated that, in general, the PSTs attitudes toward renewable energy were positive. Furthermore, it was found that there are some differences in the PSTS’ attitudes in terms of classroom, gender and teaching level. Implications for teaching and further research are discussed.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerjiye yönelik tutumlarını incelemektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak 39 maddelik likert tipi Yenilenebilir Enerji Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Anket toplam 254 fen bilgisi öğretmen adayına uygulanmıştır. Analizler öğretmen adaylarının yenilenebilir enerjiye yönelik olumlu tutuma sahip olduklarını ortaya çıkartmıştır. Elde edilen sonuçlar öğretmen adaylarının tutumları üzerinde cinsiyet ve yaşanılan yer ile ilgili bir fark ortaya koymazken, sınıf değişkeninin anlamlı bir farklılık meydana getirdiğini görülmüştür. Elde edilen sonuçlar ışığında yenilenebilir enerji eğitimine yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Açikgöz, C. (2011). Renewable energy education in Turkey, Renewable Energy, 36: 608-611.
BANG, H.K., ELLINGER, A.E., HADJIMARCOU, J. ve TRAICHAL, P.A. (2000). Consumer Concern, Knowledge,
Belief, And Attitude Toward Renewable Energy: An Application of The Reasoned Actiontheory. Psychology and
Marketing, 17(6), 449-468.
ÇELİKLER, D. ve KARA, F. (2011). İlköğretim Matematik ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir
Enerji Konusundaki Farkındalıkları. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their
Implications. 27-29 April 2011,
ÇINGI, H. (1994). Örnekleme Kuramı Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları Ders Kitapları Dizisi 20 H.Ü.
Fen Fakültesi Basımevi Beytepe
ÇOLAK, K., KAYMAKCI, S., ve AKPINAR, M (2012) Sosyal Bilgiler Öğretim Programında, Ders Kitaplarında ve
Öğretmen Adaylarının Görüşlerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Yeri Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi
Sempozyumu, 20-22 Nisan 2012 ,İstanbul.
Eurobarometer (2006) Energy Attitudes towards energy. European Commission, Brussels
GÖKMEN, A, ATIK, AD, EKICI, G, ÇIMEN, O ve ALTUNSOY, S. (2010). Analysis of high school students’
opinions on the benefits and harms of nuclear energy in terms of environmental values. Procedia Social and
Behavioral Science, 2(2): 2350-2356.
HALDER, P, PIETARINEN, J, NUUTINEN, S, ve PELKONEN, P. (2010). Young citizens’ knowledge and
perceptions of bioenergy and future policy implications. Energy Policy, 38(6): 3058-3066.
HALDER, P, NUUTİNEN, S, PİETARİNEN, J, ve PELKONEN, P. (2011). Bioenergy and the youth: analyzing the
role of school, home, and media from future policy perspectives. Applied Energy, 88(4): 1233-1240.
HALDER, P., PROKOP, P. CHANG, C.Y., USAK, M., PİETARİNEN, J. HAVU-NUUTİNEN, S. PELKONEN, P.
ve CAKİR, M. (2012). International survey on bioenergy knowledge, perceptions and attitudes among young citizens.
BioEnergy Research, 5(1):247-261.
İNCEOĞLU, M. (2010). Tutum-Algı İletişim (5. Baskı), Beykent Üniversitesi Yayınevi; İstanbul.
KILINÇ, A, STANİSSTREET, M, ve BOYES, E (2009). Incentives and disincentives for using renewable energy:
Turkish students' ideas. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13(5): 1089-1095.
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi – Sayı 36 – Nisan 2013
109
YUENYONG, C, JONES, A, ve YUTAKOM, N. (2008) A comparison of Thailand and New Zealand students’ ideas
about energy related to technological and societal issues. International Journal of Science and Mathematics
Education, 6: 293-311.
KALDELLIS, J.K.; KAPSALI, M. Ve KATSANOU, E. ( 2012) Renewable energy applications in Greece-What is
the public attitude? Energy Policy, 47: 37-48.
KARABULUT, A, GEDİK, E, KEÇEBAS¸ A, ve ALKAN, M. A. (2011). An investigation on renewable energy
education at the university level in Turkey. Renewable Energy; 36:1293-1297.
KARABULUT, A., ve ALKAN, M. A. (2010). An Empirical Study Investigating The Teaching Of Renewable
Energy Sources Which Are Important in The Global Financial Crisis Environment at University Level. What Others
Manifest? The World Economy in The Theoretical Turbulence of Global Financial Crisis; 2010 [pp. 420-427].
KARASAR, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
KARATEPE,Y.,VARBAK, N., KEÇEBAS, A. ve YUMURTACI, M. (2012) The Levels of Awareness About The
Renewable Energy Sources Of University Students in Turkey. Renewable Energy.
LIARAKOU, G., GAVRILAKIS, C., ve FLOURI, E. (2009). Secondary school teachers‟ knowledge and attitudes
Towards renewable energy sources. Journal of Science Education and Technology, 18(2), 120-129.
MORGİL, İ., SEÇKEN, N., YÜCEL, A. S., ÖSKAY, Ö. Ö., YAVUZ, S. ve URAL, E. (2006). Developing A
Renewable Energy Awareness Scale For Pre-Service Chemistry Teachers. Turkish Online Journal of Distance
Education, 7 (1).
ÖZDEMİR, N. ve ÇOBANOĞLU, E. O. (2008). Türkiye’de Nükleer Santrallerin Korunması ve Nükleer Enerji
Kullanımı Konusundaki Öğretmen Adayların Tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H.U.
Journal of Education), 34, 218-232.
PEDERSEN, E., HALLBERG, L. R-M., ve PERSSON WAYE, K. (2007) Living in The Vicinity of Wind Turbines
A Grounded Theory Study. Qualitative Research in Psychology, 4 (1-2), 49 – 63.
PEDERSEN, E., ve LARSMAN, P. (2008). The Impact of Visual Factors on Noise Annoyance Among People Living
in The Vicinity of Wind Turbines. Journal of Environmental Psychology, 28, 379-389.
UPRETI, B. R. (2004). Conflict Over Biomass Energy Development in the United Kingdom: Some Observations and
Lessons From England and Wales, Energy Policy, 32, 785-800.
TANRIVERDİ, B. (2009). Sürdürülebilir Çevre Eğitimi Açısından İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi.
Eğitim ve Bilim, 34 (151), 89-103.
YILDIRIM, A., ve ŞİMŞEK, H. (2008) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (7. Baskı) Ankara Seçkin
Yayınları.
ZARNIKAU, J. (2003). Consumer demand for ‘Green Power’ and energy efficiency. Energy Policy, 31:1661–72.
ZYADIN A, PUHAKKA A, AHPONEN P, CRONBERG T, ve PELKONEN P. (2012). School students’ knowledge,
perceptions, and attitudes toward renewable energy in Jordan. Renewable Energy, 45: 78-85.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com