You are here

İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “OLASILIK VE İSTATİSTİK” ÜNİTESİNİ ÖĞRENMELERİ ÜZERİNDE BİLGISAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ETKİSİ

THE EFFECT OF COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION ON TEACHİNG THE UNIT OF “PROBABILITY AND STATISTICS” TO 7th GRADE PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to determine the effect of computer-assisted instruction regarding seventh grade primary school students’ learning the unit of “Probability and Statistics” compared to traditional teaching method on students’ maths achievement. In this study, an experimental research model with pretest posttest control group design was used. The study was carried out in spring term of 2009–2010 academic year by experimental and control groups of 56 seventh grade students in Siirt Sancaklar Primary School. While the experimental group was consisted of 27 students, the control group was consisted of 29 students. Students in the experimental group were instructed within the framework of the plans based on the computer-assisted instruction activities while those in control group were instructed according to course plans prepared appropriate to traditional teaching method. Mathematics achievement test developed by researchers as data gathering tool was applied as pretest and posttest in both experimental and control groups. t-test was used to analyse data. It is determined as a result of this study that the computer-assisted instruction is more effective in increasing student achievement compared to the traditional instruction at the seventh grade mathematics class.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin “Olasılık ve İstatistik” ünitesini öğrenmeleri üzerinde, bilgisayar destekli öğretimin geleneksel öğretim yöntemine göre matematik başarısına olan etkisini belirlemektir. Araştırmada öntest ve sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma 2009–2010 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde Siirt ili Sancaklar İlköğretim Okulunda öğrenim gören 56 yedinci sınıf öğrencisi arasında deney ve kontrol grupları üzerinde yürütülmüştür. Deney grubunda 27 kontrol grubunda ise 29 öğrenci bulunmaktadır. Dersler deney grubundaki öğrencilere bilgisayar destekli öğretim etkinliklerine göre hazırlanan planlar çerçevesinde, kontrol grubundaki öğrencilere ise geleneksel öğretime uygun olarak hazırlanan ders planlarına göre işlenmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Matematik Başarı Testi” deney ve kontrol gruplarında öntest ve sontest olarak uygulanmıştır. Verilerin analizinde t-testi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ilköğretim yedinci sınıf matematik dersinde bilgisayar destekli öğretim yönteminin öğrenci başarısını arttırmada geleneksel öğretim yöntemine göre daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

REFERENCES

References: 

Akçay, S., Aydoğdu, M., Yıldırım, H.İ. ve Şensoy, Ö. (2005), Fen Eğitiminde
İlköğretim 6. Sınıflarda Çiçekli Bitkiler Konusunun Öğretiminde Bilgisayar Destekli
Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), ss. 103-
116.
Aktümen, M. ve Kaçar, A. (2003), İlköğretim 8.Sınıflarda Harfli İfadelerle İşlemlerin
Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Rolü Ve Bilgisayar Destekli Öğretim Üzerine
Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, (11), ss. 339-358.
Alacapınar, F.G. (2003), The Effect Of Traditional Education And Education Via
Computer On The Students' Gain, Eurasian Journal of Educational Research, (10), ss. 40-45.
Baki, A. (2002), Öğrenen Ve Öğretenler İçin Bilgisayar Destekli Matematik, Ceren
Yayınları, Ankara.
Baki, A. (2001), Bilişim Teknolojisi Işığı Altında Matematik Eğitiminin
Değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi, (149), ss. 26-31.
Başarıcı, R. ve Ural, A. (2009), Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli
Eğitime Yönelik Tutumları, International Online Journal Of Educational Sciences, 1(1), ss.
165-176.
Bayturan, S., ve Keşan, C. (2012), The Effect Of Computer-Assisted İnstruction On
The Achievement And Attitudes Towards Mathematics Of Students İn Mathematics
Education, International Journal of Global Education, 1(2).
Bedir, D., Yılmaz, S. ve Keşan, C. (2005), Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin
İlköğretimde Öğrenci Başarısına Etkisi, XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi, ss. 372-376.
Birgin, O., Kutluca, T. ve Gürbüz, R. (2011), ‘Yedinci Sınıf Matematik Dersinde
(BDÖ) İn Öğrenci Başarısına Etkisi’ http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/170.doc
(16.06.2014).
Bülbül, H.İ. (1995), Türkiye’de Bilgisayar Destekli Eğitim, Gazi Üniversitesi
Endüstriyel Sanatlar Eğitim Dergisi, (3), ss. 55-60.
Çetin, Ü. (2007), Arcs Motivasyon Modeli Uyarinca Tasarlanmiş Eğitim Yazilimi Ile
Yapilan Öğretimle Geleneksel Öğretimin Öğrencilerin Başarisi Ve Öğrenmenin Kaliciliği
DÜSOBED Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 2
62
Açisindan Karşilaştirilmasi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Chang, K-E., Sung, Y-T. ve Lin, S-F. (2006), Computer-Assisted Learning For
Mathematical Problem Solving, Computers & Education, (46), ss. 140-151.
Demirel, Ö., Seferoğlu, S. ve Yağcı, E. (2001), Öğretim Teknolojileri Ve Materyal
Geliştirme (3.bsk.), Pegem Yayıncılık, Ankara.
Doğan, N. (2009), Bilgisayar Destekli İstatistik Öğretiminin Başarıya Ve İstatistiğe
Karşı Tutuma Etkisi, Eğitim ve Bilim, 34(154).
Doğanay, H. (2002), Coğrafya Öğretim Yöntemleri, Aktif Yayınevi, İstanbul.
Efendioğlu, A. (2006), Anlamlı Öğrenme Kuramına Dayalı Olarak Hazırlanan
Bilgisayar Destekli Geometri Programının İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin
Akademik Başarılarına Ve Kalıcılığa Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Erişen, Y. ve Çeliköz, N. (2010), Eğitimde Bilgisayar Kullanımı, Demirel, Ö. ve
Altun, E. (Edt.), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, 4. Baskı, ss. 113-146, Pegem
Akademi, Ankara.
Helvacı, B.T. (2010), Bilgisayar Destekli Öğretimin, İlköğretim 6.Sınıf Öğrencilerinin
Matematik Dersi “Çokgenler” Konusundaki Akademik Başarılarına Ve Tutumlarına Etkisi,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Işıksal, M. ve Aşkar, P. (2005), The Effects Of Spreadsheet And Dynamic Geometry
Software On The Achievement And Self-Efficacy Of 7th Grade Students, Educational
Research, 47(3), ss. 333-350.
İşman, A. (2005), Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme, 2. Baskı, Pegem
Akademi, Ankara.
Kacar, A.Ö. ve Doğan, N. (2007), Okulöncesi Eğitimde Bilgisayar Destekli Eğitimin
Rolü, http://ab.org.tr/ab07/bildiri/43.pdf (20 .01.2014).
Karamustafaoğlu, O., Aydın M. ve Özmen H. (2005), Bilgisayar Destekli Fizik
Etkinliklerinin Öğrenci Kazanımlarına Etkisi: Basit Harmonik Hareket Örneği, The Turkish
Online Journal of Educational Technology, 4(4), ss. 10.
Karasar, N. (2007), Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
DÜSOBED Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 2
63
Keser, H. ve Çakır, H. (2009), Çoklu Zeka Kuramına Göre Hazırlanmış Olan
Bilgisayar Destekli Trafik Eğitim’ine İlişkin Öğrenci Görüşleri, Kastamonu Eğitim Dergisi,
17(3), ss. 835-848.
Koşar, E. (2002), Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme, Ezgi Kitapevi, Bursa.
Ku, H-Y., Harter, C.A., Liu, P-L., Thompson, L. ve Cheng, Y-C. (2007), The Effects
Of İndividually Personalized Computer-Based İnstructional Program On Solving
Mathematics Problems, Computers in Human Behavior, (23), ss. 1195-1210.
Kutluca, T. ve Birgin, O. (2007), Doğru Denklemi Konusunda Geliştirilen (BDÖ)
Materyali Hakkında Matematik Öğretmeni Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Gazi
Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, (27), ss. 81-97.
Kutluca, T. ve Ekici, G. (2010), Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime
İlişkin Tutum Ve Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, (38), ss. 177-188.
Larwin, K. ve Larwin, D. (2011), A Meta-Analysis Examining The Impact Of
Computer-Assisted Instruction On Postsecondary Statistics Education: 40 Years Of Research,
Journal Of Research On Technology İn Education, 43(3), ss. 253-278.
Liao, Y.C. (2007), Effects Of Computer-Assisted Instruction On Students’
Achievement İn Taiwan: A Meta-Analysis, Computers& Education, 48(2), ss. 216-233
Mahmood, M. K. (2004), A Comparison Of Traditioanal Method And Computer
Assisted Instruction On Students Achievement İn General Science, Unpublished Doctoral
Thesis, University of the Punjab Lahore, Pakistan.
Öz, Ö.Ö. (2004), İlköğretim Altıncı Sınıflarda Fen Bilgisi Dersinde Uzayı
Keşfediyoruz Ünitesinin Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına
Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Adana.
Rahimi, M. ve Hosseini K.S.F. (2011), The İmpact Of Computer-Based Activities On
Iranian High-School Students’ Attitudes Towards Computer-Assisted Language Learning,
Procedia Computer Science, (3), ss. 183-190.
Seferoğlu, S. S. (2006), Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı, 1. Baskı, Pegem
A Yayıncılık, Ankara.
DÜSOBED Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 2
64
Sulak, S. A. (2002), Matematik Dersinde (BDÖ)’İn Öğrenci Başarı Ve Tutumlarına
Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
Konya.
Süral, İ. ve Anılan, H. (2005), Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Öğrencilerinin Öğretim Materyali Olarak Geliştirdikleri Bilgisayar Yazılımlarının
Değerlendirilmesi, 5th Proceedings of the International Educational Technology Conference,
ss. 86-92.
Şataf, H.A. ve Horzum, M.B. (2011), İlköğretim 8. Sınıflarda, Bilgisayar Destekli
Matematik Öğretiminin, Öğrencinin Başarısı Ve Tutumuna Etkisi, 1. Matematik Öğretimine
Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, Program, Çalıştaylar ve Bildiri Özetleri, ss. 39.
Tutak, T. ve Birgin, O. (2008), ‘Geometri Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin
Öğrenci Başarısına Etkisi’ http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/208.doc
(08.06.2011).
Uşun, S. (2000), Dünyada Ve Türkiye’de Bilgisayar Destekli Öğretim, 1. Baskı,
Pegem A Yayıncılık, Ankara.
Üçışık, S. ve Tuna, F. (2004), İstanbul Orta Öğretim Kurumlarında Coğrafya Anlatım
Becerisinin Bilgisayar Destekli Anlatımla Geliştirilmesi, Marmara Coğrafya Dergisi, (9).
Yalın, H.İ. (2001), Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme, 4. Baskı, Nobel
Yayın Dağıtım, Ankara.
Yanpar, T. (2007), Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı, Anı Yayıncılık,
Ankara.
Yeşilyurt, M. (2010), Meta Analysis Of The Computer Assisted Studies İn Science
And Mathematics: A Sample Of Turkey, The Turkish Online Journal of Educational
Technology,9(1).
Yıldız, Z. (2009), Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları ve Hacimleri Konularında
Bilgisayar Destekli Öğretimin İlköğretim 8. Sınıf Öğrenci Tutumu Ve Başarısına Etkisi,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Yiğit, A. (2007), İlköğretim 2.Sınıf Seviyesinde Bilgisayar Destekli Eğitici Matematik
Oyunlarının Başarıya Ve Kalıcılığa Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com