You are here

İlköğretim Okulu Müdürlerinin Öğretmenler Tarafından Algılanan Kişilik Özellikleri ve Liderlik Davranışları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

An Assessment on Relationship between Personality Traits and Leadership Behaviors of Elementary Schools Principals That Perceiving by Teachers

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Leadership behaviors and personality traits are one of the most worked out topics in organization behavior. But the literature study on the relationships between leadership behaviors and personality traits, do not seem to consider the effects of organizational variables. Additionally the relationship between the leadership behaviors and the personality traits of the superiors perceived by their personnel is another topic of interest, which needs further research. This study studies the relationship between leadership styles and personality traits of educational managers. The research conducted utilizing total of 38 educational managers and 380 teachers working 3 private, 8 public primary school located in Küçükçekmece. By this research, educational managers’ and teachers’ perceptions about their mangers leadership behaviors is questioned and a comparison is established between. Additionally the relationships between leadership behaviors and personality traits are also questioned.
Abstract (Original Language): 
Liderlik davranışları ve kişilik özellikleri örgütsel davranış alanında en çok işlenen konular arasındadır. Bununla birlikte liderlik davranışları ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkileri ele alan araştırmaların bu iki değişken arasındaki ilişkiyi örgütsel değişkenler bağlamında yeterli derecede incelemedikleri görülmektedir. Bu çalışmada söz konusu eksikliği gidermek maksadıyla eğitim yöneticilerinin liderlik davranışları ve kişilik özellikleri arasındaki ilişki ele alınmıştır. İstanbul İli Küçükçekmece İlçesindeki 3’ü özel, 8’i kamuya ait ilköğretim okulunda görev yapan 38 eğitim yöneticisi ve 380 öğretmen üzerinde gerçekleştirilen araştırma ile eğitim yöneticilerinin kendi liderlik davranışlarına ilişkin algıları, öğretmenlerin yöneticilerinin liderlik davranışlarını nasıl algıladıkları, eğitim yöneticileri ve öğretmenlerin yöneticilerin liderlik davranışlarını algılamaları arasındaki farklılıklar, eğitim yöneticileri ve öğretmenlerin liderlik davranışlarını algılamalarının demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığı, eğitim yöneticilerinin kişilik özellikleri ile liderlik davranışları arasındaki ilişkiler sorgulanmıştır.
61-80

REFERENCES

References: 

1. Açıkalın, A. (1994). Çağdaş Örgütlerde İnsan Kaynağının Yönetimi, Ankara: PegemA
2. Yayınları.
3. Akçay, A. (2003). Okul Müdürleri Öğretmenleri Etkileyebiliyor mu?, Milli Eğitim
4. Dergisi, 157.
5. Başaran, İ.E. (1989). Yönetim, Ankara: Gül Yayınevi.
6. Büyüköztürk, Ş. (2002), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemA
7. Yayıncılık.
8. Boşgelmez, M. (1984). Klasik Yönetici Davranışlarına Öğretmenlerin Tepkileri,
9. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
10. Ankara
11. Çelik, V. (1995). Eğitim Yöneticisinin Vizyon ve Misyonu, Eğitim Yönetimi Dergisi, 1(1).
12. Çemberci, Y. (2003). Eğitim Yöneticilerinin Liderlik Davranışları ve Kişilik
13. Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
14. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
15. Çubukçu, Z. ve Döndar, İ. (2003) Okul Yöneticilerinin İletişim Becerilerine İlişkin
16. Öğretmenlerin Algı ve Beklentileri, Milli Eğitim Dergisi, 157
17. Drucker, P. F. (1994). Yeni Gerçekler, Ankara: Türkiye İş Bankası Yayınları.
18. Dumrul, S. (1987) İlkokul Müdürlerinin Denetim Yetki ve Yeterlikleri,
19. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe üniversitesi Sosyal Bilimler
20. Enstitüsü, Ankara.
21. Eren, M. A. (1991) Türk Eğitim Sisteminde Yönetim Teşkilatındaki Yenileşmeler
22. ve Yönetici Yetiştirme Politikasının İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans
23. Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
24. Erkuş, R. (1997) İlköğretim Okulları Müdürlerinin Liderlik Davranışları,
25. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
26. Enstitüsü, Ankara.
27. Gay, L.R. (1987). Educational Research: Competencies for Analysis and Application,
28. New York: Macmillan Publishing Company.
29. Hofstede, G. (1980). Culture's consequences: International differences in work-related
30. values. Thousand Oaks, CA: Sage.
31. Kaptan, S. (1998), Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Ankara: Bilim Kitap
32. Kırtasiye Ltd. Şti.
33. Kaya, Y.K. (1996). Eğitim Yönetimi Kuram ve Türkiye’deki Uygulama, Ankara:
34. PagemA Yayınları.
35. Kurt, T. ve Terzi, A.R. (2005). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Yöneticilik
36. Davranışlarının Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığa Etkisi, Milli Eğitim Dergisi, 166
37. Roy, J. ve Davis, L. (1991). Computers in Educational Administration, California:
38. McGraw Hill.
39. Savran, C. (1993) Sıfat Listesinin (ACL), Türkiye Koşullarına Uygun Dilsel Eşdeğerlik,
40. Geçerlilik, Güvenilirlik, Norm Çalışması ve Örnek Bir Uygulama,
41. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
42. İstanbul..
43. Seçmen, S. (2001). Amirlerin Liderlik Tarzları ve Kişilik Özellikleri ile İlgili
44. Değerlendirmelerin İş Tatmini Üzerine Etkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans
45. Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
46. Sevinç, A. (1990) Yönetim Biliminin Gelişim Süreci İçindeki Sibernetik Yaklaşım ve
47. Örgütsel Sibernetikler, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu
48. Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
49. Sinanoğlu, S. (2000). Proje Liderlerinin Yöneticilik-Liderlik Özellikleri ile
50. Karakter Profilleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek
51. Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İstanbul.
52. Taymaz, H. (1986). Okul Yönetimi ve Yönetici Yetiştirme, Hacettepe Üniversitesi
53. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 19(1-2)
54. Tortop, N. ve İsbir, N. (1996). Yönetim Bilimi, Ankara: PagemA Yayıncılık.
55. Üstündağ, M. (1975). Ticaret Lisesi Müdürlerinin Okul Yönetimindeki Liderlik
56. Davranışları, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
57. Enstitüsü, Ankara.
58. Yumurtacı, K. (1984). Ankara Merkez Liseleri Yönetici ve Velilerinin Okul
59. Yöneticilerinden Bekledikleri Liderlik Davranışları, Yayınlanmamış Doktora Tez,
60. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
61. Zel, U. (1999). Kişiliğin Yönetim Performansına Etkileri, Örgüt Ortamında Kullanılması
62. ve Ülkeler /Sektörler Arasında Karşılaştırmalı Bir Uygulama, Yayınlanmamış Doktora Tez, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com