You are here

Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Görüşlerine Göre Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yükseklisans Programlarının Niteliği ve Programlarda Yaşanan Sorunlar

Quality and Problems of Teacher Education Graduate Programs According to the Views of Students and Faculty Members

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
graduate programs and faculty members teaching in this field regarding the program. The study was carried out covering the students and faculty members at graduate programs of Yüzüncü Yıl University Institute of Science. Study was done in a qualitative way using focus group discussion which is one of the qualitative method techniques. The study covered totally 18 students; that are eight students from secondary school Science and Math teaching, 10 students from the fields of social sciences and 10 faculty members. The data which was gathered through focus group discussion including three sessions with faculty members and students were analyzed using content analysis. According to the results obtained from the study, students think that the program is needed because of their worries about unemployment in their own fields, while the professors consider such an application is necessary in the short term, but should be lifted in the long run. Students and professors see the program as a pedagogical formation program with a certificate, not as a master program. The program is not fully benefited from due to some problems in practice. They think that low quality is caused by the indifference of the responsible institutes, lack of coordination and communication between the units involved in the program, the atmosphere, and the duration, evening classes, controlling difficulty, indifference of students and their non-attendance, negative practices of professors in the field education and subject matter courses, and the considerable effect of the problems created by distribution of courses between educational sciences and field education. Depending on the findings of the study need for the program, benefits, quality and problems experienced in the program were described, evaluated and recommendations were made.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrencilerin ve programda derse giren öğretim üyelerinin programa ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülen fen ve matematik alanlar ile Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen sosyal alanlar tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler ve bu programda derslere giren öğretim üyeleri üzerinde yapılmıştır. Nitel yöntemle yapılan araştırmada öğrencilerle ve öğretim üyeleriyle odak grup (focus group) tartışmaları yapılmıştır. Çalışmaya sekizi fen ve matematik alanlarından, 10’u sosyal alanlardan 18 öğrenci ve 10 öğretim üyesi katılmıştır. Araştırmada ulaşılan sonuçlara göre öğrenciler alanlarında iş bulamama kaygısından dolayı programı gerekli görmekte, öğretim üyeleri ise, kısa vadede böyle bir uygulamanın gerekli olduğunu ancak uzun vadede kaldırılması gerektiğini düşünmektedirler. Öğrenciler ve öğretim üyeleri, programı yüksek lisans programı olarak değil, sertifika kazandırmaya yönelik pedagojik formasyon programı olarak görmektedirler. Programda uygulamalarda yaşanan sıkıntılardan dolayı beklenen yarar tam olarak sağlanamamaktadır. Niteliğin düşük olmasında, sorumlu enstitülerin ilgisizliği, programın yürütüldüğü birimler arasında iletişim ve koordinasyon eksikliği, ortam, süre, derslerin akşam yapılması, kontrol güçlüğü, öğrencilerin ilgisizliği ve devamsızlığı, alan ve alan eğitimi derslerinde öğretim yelerinin olumsuz uygulamaları ve eğitim bilimleri ile alan eğitimi arasında yaşanan ders paylaşımından kaynaklanan sorunların önemli etkisi olduğu görüşündedirler. Araştırmada ulaşılan bulgular doğrultusunda programın gerekliliği, yararları, niteliği ve programda yaşanan sorunlar betimlenmiş, değerlendirilmiş ve gerekli öneriler geliştirilmiştir.
95-129

REFERENCES

References: 

• Ataman, A. (1998). Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılanmasının Düşündürdükleri. Eğitim Yönetimi, 4 (15), 263-270.
• Aydın, A. (1998). Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması ve öğretmen yetiştirme sorunu. Eğitim Yönetimi. 15, 275-286
• Berg, B.L. (1995), Qualitative Research Methods for Social Sciences, Allyn Anda Bacon, Boston
• Bogdan, R.C. and Biklen, S.K. (1998) Qualitative research for education: An introduction to theory and methods (Boston, Allyn and Bacon).
• Ceyhan, A. A. (2003). “Tezsiz yüksek lisans programındaki öğretmen adaylarının devam ettikleri programa ve öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşleri. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2), 43-58.
• Ceyhan, A. A. (2004). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı öğretmen adaylarının umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (1), ss.91-102.
• Çeliköz, N. (2000). G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik sertifikası programına yönelik tutumları. II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu. Çanakkale: 18 Mart Üniversitesi; ss.218-224
• Erol, M., Sezgin, G., Çalışkan, S. ve Yılmaz, S. (2000). Eğitim fakültelerinde yeniden yapılanmanın öğrenciler açısından değerlendirilmesi. II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu. Çanakkale. 18 Mart üniversitesi, ss 481-483
• Eşme, İ. (1997). Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılanma, Cumhuriyet Gazetesi, 10.06.1997.
• Finney, S. and Corbett, M. (2007) ERP implementation: A compilation and analysis of critical success factors, Business Process Management Journal, 13 (3), 329-347.
• Gödek, Y. (2004). Öğretmen eğitiminde yeniden yapılanma, problemler ve bazı öneriler. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi
• Gören, İ ve Deniz, S. (2003). Ortaöğretim branş öğretmenliği öğretmen adaylarının öğretmenlik sertifikası programına yönelik görüşleri. Milli Eğitim Dergisi. Sayı: 158
• Gürses, A., Doğar, Ç., Özkan, E., Açıkyıldız, M., Bayrak, R., ve Yalçın, M. (2005). Alan öğretmeni yetiştirmede tezsiz yüksek lisans eğitiminin sonuçlarının değerlendirilmesi. S.D.Ü. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı: 9, SS. 1-10
• Karasar, N. (1994). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık
• Kavak, Y., Aydın, M. ve Altun, S. (2007). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri (1982-2007). Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları. Yayın No: 2007/5
• Kavcar, C. (2003). Cumhuriyet Döneminde Dal Öğretmen Yetiştirme, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2),1-14.
• Kitzinger, J. (1990), “Audience understanding AIDS: a discussion of methods”, Sociology of Health and Illness, Vol. 12, pp. 319-335.
• Kruger, R.A. (1994), Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research, Sage Thousands Oaks, CA.
• Morgan, D.L. (1988) Focus Groups as Qualitative Research, Sage, Newbury Park.
• Mutsan, T. (2002). Dünyada ve Türkiye’de öğretmen yetiştirmede yeni yaklaşımlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. Sayı 29, ss. 115-127
• Okçabol, R., Akpınar, Y., Caner, A., Ertekin, E., Gök, F. ve Ünlühisarcıklı, Ö. (2003). Öğretmen Yetiştirme Araştırması. Ankara: Eğitim-Sen Yayınları
• Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, (2007).http://.oyegm.meb.gov.tr
• Palmquist, M.E, K.M. Carley, and Dale, T.A. (1997), “Two applications of automated text analysis: analyzing literary and non-literary texts”, in Roberts, C.W. (Ed.), Text Analysis fort the Social Sciences: Methods for Drawing Statiscical Inferences from Texts and Transcripts, Lawrance Erlbaum Associates, Mahwah, NJ. in Gergen, K.J., Greenberg, M.S. and Wills, R.H. (Eds), Social Exchange: Advances in Theory and Research, Plenium, New York.
• Sarıkaya, E. E. (2003). Buca Eğitim Fakültesinde Görev Yapan Öğretim Üyelerinin Yeniden Yapılanma Süreci İçerisinde Öğretmen Yetiştirmeye İlişkin Görüşleri (Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
• Sözer, E. (1991). Türk Üniversitelerinde Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Öğretmenlik Davranışlarını Kazandırma Yönünden Etkililiği. Eskişehir, Anadolu Üniveristesi Basımevi
• Sürücü, A. (1997). Öğretmenlik Formasyonu Alan Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Selçuk Üniversitesi, Konya. S: 80-85.
• Şen, H. Ş. ve Erişen, Y. (2002). Öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretim elemanların etkili öğretmenlik özellikleri.Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı22, ss99-116
• Şimşek, H. (2003). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı:2
• Tamabağ, H. (2007). Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yükseklisans Programına Devam Eden Öğrencilerin Bu Programa İlşkin Görüşleri Nelerdir? (Yayımlanmamaış Yükseklisans Tezi). Yıldız Yeknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
• Tan, H. (1989). Türk eğitiminde kalite sorunu Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. Sayı:1
• Teziç, E. (2007). Önsöz. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri (1982-2007) (Kavak, Y.Aydın, M. ve Altun, S.). Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları. Yayın No: 2007/5
• Uçan, A. (2001). Türkiye’de öğretmenlik mesleğine genel bakış. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitiminde Kalite Paneli. Ankara: MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü
• Unat, R. F. (1964). Türkiye’de Eğitim Sistemi’ne Tarihi Bir Bakış. Milli Eğitim Basımevi.
• Ünsal, H. (2000). Eğitim bilimlerinde görev yapan öğretim elemanlarının öğretmenlik formasyon derslerine ilişkin görüşleri. II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu. Çanakkale, 18 Mart Üniversitesi ss. 234-237
• Ünsal, H. (2004). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin öğrenci görüşleri. XII Eğitim Bilimleri Kongresi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, ss.529-543
• Von Seggern, M. and Young, N. J. (2003) The focus group method in libraries: issues relating to process and data analysis, Reference Services Review, 31(3), 272 – 284
• Yılman, M ve Dinç, C. (2000).Türkiye’de uygulanmış öğretmen eğitimi programlarının pedagojik formasyon yönünden karşılaştırılması. II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu. Çanakkale: 18 Mart Üniversitesi, ss 234-237
• YÖK (1998). Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Programlarının Yeniden Düzenlenmesi. Ankara: Mart.
• YÖK (2006). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. Ankara: Haziran. (www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/yeni_programlar.htm İndirildiği Tarih: 15.02.2007).
• YÖK (2009). Üniversitelerimizde Uygulanacak Olan “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programları” Açılması İçin Başvuru Formu. www.yok.gov.tr/egitim/tezsizyl/tezsizyl.pdf (erişim:19.03.2009).
• YÖK (2009-b).www.yok.gov.tr/egitim/tezsizyl/tezsizyl.htm (erişim:13.01.2009)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com