You are here

Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Ünitesinin Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yöntemi ile İşlenmesinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Bilimsel Süreç Becerilerine ve Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi

The Effect of Inquiry Based Learning Method for the Teaching for Reproduction, Growth and Development in th Living Things Unit on the Students’ Academic Achievements, Science Process Skills and Attitudes toward Science and Technology Course

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this research is to investigate effects of inquiry based learning methods regarding the biology unit “Reproduction, growth and living organics” on the students’ academic success, scientific process skills and the attitudes toward science and technology. This research used a pre-post test quasi-experiment with control group. It took place in an Izmir’s Primary School in Izmir with sixth grader between 2011 and 2012 school year. The result of the findings showed that there are statistical differences between the experimental group students in inquiry-based learning method and the control group students studying in accordance with 2005 Science and Technology Lesson Curriculumin terms of academic achievement, science process skills and attitudes toward science and technology.The results of the study provide that the usage of inquiry based learning increases students’ achievement and develops their science process skills and attitudes toward science and technology.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, Fen ve Teknoloji Dersi 6. Sınıf “Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme” ünitesinin araştırmaya dayalı öğrenme yöntemi ile uygulanmasının öğrencilerin akademik başarılarına, bilimsel süreç becerilerine ve fen ve teknolojiye yönelik tutumlarına etkisini araştırmaktır. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Çalışma 2011–2012 eğitim öğretim yılında İzmir iline bağlı bir devlet okulunun 6. sınıflarında uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre araştırmaya dayalı öğrenme yönteminin uygulandığı deney grubu öğrencileri ile 2005 Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı doğrultusunda öğrenim gören kontrol grubu öğrencilerinin akademik başarıları, bilimsel süreç becerileri ve fen ve teknolojiye yönelik tutumları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Elde edilen bu sonuçlara göre araştırmaya dayalı öğrenme yönteminin kullanımının öğrencilerin akademik başarılarını arttırdığı, bilimsel süreç becerilerini ve fen ve teknolojiye yönelik tutumlarını geliştirdiği ortaya konulmuştur.

REFERENCES

References: 

AAAS (1993). Science for all Americans: Project 2061. New York: Oxford University Press.
Akpullukçu, S. (2011). Fen ve teknoloji dersinde araştırmaya dayalı öğrenme ortamının öğrencilerin akademik başarı, hatırda tutma düzeyi ve tutumlarına etkisi.(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Arslan, A. (2007). Fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğretim yönteminin kavramsal öğrenmeye etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Altunsoy, S. (2008). Ortaöğretim biyoloji öğretiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine, akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
Aydoğdu, B. (2006). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde Bilimsel Süreç Becerilerini Etkileyen Değişkenlerin Belirlenmesi(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Balım, A. G., Sucuoğlu, H. ve Aydın, G. (2009). Fen ve teknolojiye yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi.Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(25), 33-41.
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.,K., Akgün, Ö.,E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademik Yayıncılık.
Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum. (5. Baskı) Ankara: Pegem Akademik Yayıncılık.
Bybee, R.W. (2004). Scientific inquiry and science teaching.İçinde L. Flick ve N. Lederman (Ed.), Scientific inquiry and the nature of science: Implications for teaching, learning, and teacher education. (s. 1–14). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer.
Ceylan, E. ve Berberoğlu, G. (2007). Öğrencilerin fen başarısını açıklayan etmenler: Bir modelleme çalışması. Eğitim ve Bilim, 32(144), 36–48.
Cuevas, P., Lee, O., Hart, J., veDeaktor, R. (2005).Improving science ınquiry with elementary students of diverse backgrounds.Journal of Research in Science Teaching, 42 (3), 337–357.
Cavas, B. (2012). The meaning of and need for “Inquiry Based Science Education (IBSE)”. Journal of Baltic Science Education, 11(1), 4-6.
Çavaş, B. (2006). ROSE Proje Sonuçları. Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi. Ankara.
Çelik, K. (2012). Canlılarda üreme, büyüme ve gelişme ünitesinin araştırmaya dayalı öğrenme yöntemi ile işlenmesinin öğrencilerin akademik başarılarına, bilimsel süreç becerilerine ve fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarına
Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Ünitesinin Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yöntemi ile
İşlenmesinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Bilimsel Süreç Becerilerine ve Fen ve Teknoloji
Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi 73
etkisi.(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. DeBoer, G.E. (2004). Historical perspective on inquiry teaching in schools.İçinde L. Flick ve N. Lederman (Ed.), Scientific inquiry and the nature of science: Implications for teaching, learning, and teacher education. (s. 17–35). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer. Dewey, J. (1910). Science as subject matter and as method.Science, 31(786), 121–127. Duban, N. (2008).İlköğretim fen ve teknoloji dersinin sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımına göre işlenmesi: Bir eylem araştırması.(Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Geban, Ö. (1990). İki Farklı Öğretim Yönteminin Lise Seviyesindeki Öğrencilerin Kimya Başarılarına, Bilimsel İşlem Becerilerine ve Kimyaya Karşı Olan Tutumlarına Etkisi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Köksal, E. A. (2008). Öğretmen rehberliğindeki sorgulayıcı araştırma yöntemi ile bilimsel süreç becerilerinin kazandırılması. (Yayımlanmamış doktora tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Krajcik, J. S., Blumenfeld, P. C., Marx, R. W., Bass, K. M., Fredricks, J. veSoloway, E. (2000). Inquiry in project-based science classrooms: initial attempts by middle school students. Journal of The Learning Sciences, 7(3-4), 313–350. Kula, Ş. G. (2009). Araştırmaya dayalı fen öğrenmenin öğrencilerin bilimsel süreç becerileri, başarıları, kavram öğrenmeleri ve tutumlarına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. MEB, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Basım Evi. National Research Council.(1996). National science education standards.Washington, D.C: National Academy Press. National Research Council.(2000). Inquiry and the national science education standards. Washington, D.C.: National Academy Press. National Research Council. (2006). Taking science to school: Learning and teaching science in grades K-8. Duschl, R. A., Schweingruber, H. A. veShouse,A.W. (Ed.). Washington, D.C.: National Academies Press. Okey, J. R., Wıse , K. C., ve Burns, J. C. (1982). Integrated Process Skill Test-2.(Available from Dr. James R. Okey, Department of Science Education, University of Georgia, Athens, GA 30362).
74 EgeEğitimDergisi 2012 (13) 2: 50-75
Özsevgeç, T. (2008). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme.İçinde Özgür Taşkın (Ed.), Fen ve teknoloji öğretiminde yeni yaklaşımlar.(s. 365-419). Ankara: Pegem Akademik Yayıncılık.
Parim, G. (2009). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinde fotosentez, solunum kavramlarının öğrenilmesine, başarıya ve bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesinde araştırmaya dayalı öğrenmenin etkileri. (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
PISA, (2003). The program for international student assessment.http://pisa.oecd.org/ (30 Mayıs 2010).
Rocard, M., Csermely, P., Jarde, D., Lenzen, D., Henriksson, H.W. ve Hennig V. (2007). Science education now: A renowed pedogogy for the future of europe european commission, directorate- general for research brussels.http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/rep....
Sakar, Ç. (2010). Araştırmaya dayalı kimya öğretiminin öğrencilerin akademik başarı ve tutumları üzerine etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
Şen, H. (2010). Bir öğrenci özellikleri uygulama etkileşimi çalışması: Sorgulama temelli öğretim ve düz anlatım metotlarıyla öğretimin lise öğrencilerinin fizik başarısı üzerindeki etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Şensoy, Ö. (2009).Fen eğitiminde yapılandırıcı yaklaşıma dayalı araştırma soruşturma tabanlı öğretimin öğretmen adaylarının problem çözme becerileri, öz yeterlik düzeyleri ve başarılarına etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Tatar, N. (2006). İlköğretim fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının bilimsel süreç becerilerine, akademik başarıya ve tutuma etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
TIMSS, (1999).The third international mathematics and science studies. http://timss.bc.edu/ (30 Nisan 2010).
Turgut, M., F. ve Baykul, Y. (1992). Ölçme Teknikleri. Ankara: ÖSYM Yayınları.
Turgut, M., F. (1987). Eğitimde Ölçme v e Değerlendirme Metotları (5. Baskı). Ankara: Saydam Matbaacılık.
Yavuz, A. (1998). Kurmacı Yaklaşıma Dayalı Kavramsal Değişim Metinleri ve Laboratuvar Etkinliklerinin Asit Baz Kavramlarını Anlamaya Etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Ünitesinin Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yöntemi ile
İşlenmesinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Bilimsel Süreç Becerilerine ve Fen ve Teknoloji
Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com