You are here

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARI, ÖĞRENME VE DERS ÇALIŞMA STRATEJİLERİ iLE BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

The Prospective Teachers’ Relationship Between/ Among Attitude towards Mathematics, Learning and Study Strategies and Achievement

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this research is to find out the relationship between/among attitudes towards maths, achievement, learning and studying strategies. The sample consisted of %53.9 (n=185) females and %46.1 (n=158) males as total 343 students of Buca Faculty of Education. “The Attitude scale towards Maths” which was developed by Baykul (1990) with an alpha coefficient of .96 and LASSI (Weinstein, 1997) and a-6 item questionnaire requesting demographic information were administered to the subjects. The data were analyzed by ANOVA, t, Scheffe and Turkey HSD tests, Pearson correlation coefficients were calculated and stepwise regression analysis was conducted. The present research revealed that, there is a significant difference between/among attitudes towards maths and the departments,and their contentment about their departments. Additionally, there is some significant difference between/among students’ learning and study strategies and and the other independent variables. Finally, attitudes towards maths of the prospective teachers were found positive enough and their learning and studying stratigies were efficient, except for the sub-scales of attitude, motivation and test strategies.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın amacı, matematiğe yönelik tutum ile öğrenme ve ders çalışma stratejileri ve başarı arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. İlişkisel tarama modelindeki bu araştırmanın örneklemini Buca Eğitim Fakültesi’nden %53.9 (n=185)’u kız ve %46.1(n=158)’i erkek olmak üzere toplam 343 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Baykul (1990) tarafından geliştirilen ve güvenilirlik katsayısı α.=.96 olan “Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeği” ile Wenstein (1987) tarafından geliştirilen ve Köymen (1990) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışmaları gerçekleştirilen “Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri Envanteri” ile 6 soruluk kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Öğrencilerin başarı notları Öğrenci İşleri Bürosundan alınmıştır. Veriler ANOVA, t, Scheffe ve Tukey testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Pearson korelasyon katsayısı hesaplanmış ve Stepwise regresyon analizi yapılmıştır. Eldeki çalışma, matematiğe yönelik tutumun cinsiyete göre farklılaşmazken, öğrencilerin bölümleri ve bölümlerinden memnun olma durumları açısından anlamlı bir farklılık olduğunu ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra, öğrencilerin öğrenme ve ders çalışma stratejilerinin diğer bağımsız değişkenlere göre anlamlı bir değişim oluşturduğu saptanmıştır. Araştırma sonuçları; öğretmen adaylarının matematiğe yönelik tutumlarının pozitif ve yüksek, öğrenme ve çalışma stratejilerinin ise, tutum, motivasyon ve test stratejileri dışında yeterli bulunduğunu ortaya koymuştur.

REFERENCES

References: 

1. AAUW. (1992). American Association of University Women.Shortchanging girls, Shortchanging America:
2. A call to action. AAUW Initiative for educational equity. Washington, D.C: AA of Un. W. Pub.
3. Aydın, B. (1989). Üniversite Öğrencilerinin Bir Kesiminde Çalışma Alışkanlıkları ve Tutumları ile Depresyon
4. Seviyelerinin incelenmesi. M.Ü. Eğitin Bilimleri Dergisi. _:8–_5.
5. Prof. Dr. A. Seda SARACALOĞLU - Yrd. Doç. Dr. Neşe BAYER - Öğr. Gör. Güner YAVUZ
6. Arş. Gör. Serkan NARLI
7. Aydın, B. (1990). Üniversite Öğrencilerinin Kaygı Düzeyleri ile Ders Çalışma Tutum ve Alışkanlıklarının
8. İncelenmesi. Psikoloji Dergisi. 7:25, 33-40
9. Bayer, N. (1996).Ders Geçme ve Kredi Sisteminde Lise Öğrencileri için Bir Matematik Başarı Testi Tasarımı ve
10. Uygulanabilirliğinin Araştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İzmir: D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
11. Bayer, N. ve G. Yavuz. (2000). “Öğretmen Adaylarının Matematik Dersine Yönelik Tutumları”, Matematik
12. Etkinlikleri, Ankara.
13. Baykul, Y. (1990). “ilkokul Beşinci Sınıftan Lise ve Dengi Okulların Matematik ve Fen Derslerine Karşı
14. Tutumda Görülen Değişmeler ve Öğrenci Seçme Sınavındaki Başarı ile ilişkili Olduğu Düşünülen
15. Bazı Faktörler.” Ankara: ÖSYM Yayınları.
16. Berberoğlu, G. (1990). Kimyaya ilişkin Tutumların Ölçülmesi. E_itim ve Bilim. 14, 76: 16–17, Nisan.
17. Bloom, B. S. (1979). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. Çev: D. A. Özçelik. Ankara: Milli Eğitim
18. Basımevi.
19. Catsombis, S. (1995). "Gender, race, ethnicity, and science education in the middle grades." Journal of Research
20. in Science Teaching. 32, 243–257.Erdem, (1995).
21. Germann, P. J. (1994). Testing a model of science process skills acquisition: An interaction with parents'
22. education, preferred language, gender, science attitude, cognitive development, academic ability and
23. biology knowledge. Journal of Research in Science Teaching. 31, 749–783.
24. Godzella, M. B. and G. P. Fournet. (1976). Sex Differences in Self Perceptions as Students of Exellenceand
25. academic Performance. Perceptual Motor Skills. 43 (3), _092–_094.
26. Godzella, M. B. and Wıllıamson, D. W. (1984). Study Skills, Self-Concept, and Academik Achievement.
27. Psychological Reports,54,923–929
28. _nceo_lu, M. (1993). Tutum Algı İletişim. Ankara: V Yayınları.
29. Kanai, K. And J. Norman. (1997). Systemic Reform Evaluation: Gender Differences in Student Attitudes toward
30. Science and Mathematics. Proceedings of the 1997 Annual International Conference of the AETS.
31. ER_C ED 405220
32. Köymen, S. Ü (1990). Geleneksel Yükseköğretim Sistemi Öğrencileriyle Açıköğretim Sistemi Öğrencilerinin
33. Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri Açısından Karşılaştırılması. Psikoloji –Seminer Dergisi Özel Sayı.
34. (8. sayı),785–797
35. Ma, and Kishor. (1997). Assessing the relationship between attitude toeard mathematics and achievement in
36. mathematics: Journal of Research in Mathematics Education. 28, 26–47
37. Matt, G. E., Perckersky, B. and C. Cervantes. (1991). High-school Study Habits and Early College Achievement.
38. Psyhological Report. 69, 91–96.
39. Mdletshe, K.D., Manale, J., Vorster, L. and Lynch, P. (1995). Student Perceptions of and Attitudes toward
40. Science. Paper presented at the Conference on Improving Science and Mathematics Teaching:
41. Effectivencess of Interventions in Southern Africa. Nambia, December 11–15, 1995.
42. Moralı, S. L. and A.S. Saracaloğlu. (1995). The Relationship between Mathematical Attitude and Achievements
43. among Turkish High-school Athletes and Non-athletes. International Conference on Physical Education
44. and Sports of Children and Youth. August 13–16, 1995, Bartislava, Slovakia: 199–202.
45. Özer, B. (1993). Öğretmen Adaylarının Etkili Öğrenme ve Ders Çalışmadaki Yeterliliği, Anadolu
46. Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir.
47. Öztürk, B. (1995). Genel Öğrenme Stratejilerinin Öğrenciler Tarafından Kullanılma Durumları. Yayınlanmamış
48. Doktora Tezi. Ankara: G. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
49. Saracaloğlu, A. S.; Serin, O.; Bozkurt, N. (2001). Öğretmen Adaylarının Fen Bilimlerine Yönelik Tutumları ile
50. Başarıları Arasındaki ilişki. Ege Eğitim Dergisi. 1 (2), 50–59.
51. Öğretmen Adaylarının Matematiğe Yönelik Tutumları, Öğrenme Ve Ders Çalışma Stratejileri ile Başarıları
52. Arasındaki ilişki
53. Serin, U. (2001). DEÜ. Buca Eğitim Fakültesi ve CBÜ. Demirci Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmen
54. Adaylarının Fene Yönelik Tutumlarının Karşılatırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir:
55. DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
56. Somuncuoğlu, Y.,Yıldırım,A. (2000). Öğrenme Stratejileri Kullanımının Çeşitli Değişkenlerle ilişkisi. Eğitim ve
57. Bilim. 25, 115: 57–64
58. Sönmez, V.(2001). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Anı Yayıncılık Ankara.
59. Utsimi, M.C. and C.R. Mendes. (2000) Researching the Attitude towards Mathematics in Basic Education.
60. Educational Psychology. 20 (2), 237–244,
61. Yüksel, S. ve E. Koşar. (2001). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Ders Çalışırken Kullandıkları Öğrenme
62. Stratejileri. Çağdaş Eğitim. 26, 278: 29–36, Temmuz-A_ustos.
63. Weinburgh, M. (1995). Gender differences in student attitudes toward science: A meta-analysis of the literature
64. from 1970 to 1991. . Journal of Research in Science Teaching. 32, 387–398.
65. Weinstein,,C.E (1985). Assesment and Training of Student Learning Strategies. In R.R Schmeck (Ed.) Learning
66. Styles and Learning Strategies. Plenum, New York.
67. Weinstein, C.E (1987). LASSI Learning and Study Strategies Inventory Users Manual, H and H Published
68. Company, Inc. Clearwater, Florida

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com