You are here

Elementary Students’ Opinions of Learning Objects: A Social Studies Course Case

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to find out the opinions of the students on the learning objects designed for ‘I Get to Know Myself’ unit in the course of ‘Studying the Individual and Community’. The research was carried out with qualitative research methods and the data obtained were analyzed with NVivo8 programme. The study group consists of 30 students of 4th grade at an Elementary School in Çayeli, district of Rize. As a means of data collection, the compositions, including the opinions of the students were used throughout the 5 week course carried out by the researcher. As a result, it was identified that the students had positive opinions on learning objects and in such an environment the students found the Social Studies lesson entertaining and enjoyable, moreover the learning objects used in the lessons influence their opinions and help having different feelings at the same time. It is envisioned that the usage of learning objects in Social Studies lesson will aid students to overcome many of the problems encountered in this course and affect the attitudes of the students to Social Studies positively.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersinde “Birey ve Toplum” öğrenme alanının “Kendimi Tanıyorum” ünitesine yönelik hazırlanan öğrenme nesnelerine yönelik düşüncelerini ortaya koymaktır. Araştırma nitel araştırma yöntemleri ile gerçekleştirilip, veriler NVivo8 programı ile analiz edilmiştir. Çalışma grubunu, Rize ili Çayeli ilçesindeki bir ilköğretim okulunun 4. sınıfında okuyan 30 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, 5 hafta boyunca araştırmacı tarafından yürütülen derslerin sonunda öğrencilerin görüşlerini içeren kompozisyonlar kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; öğrencilerin öğrenme nesnelerini beğendikleri ve böyle bir ortamda Sosyal Bilgiler dersini işlemenin eğlenceli, zevkli olduğunu belirttikleri, aynı zamanda derslerde kullanılan öğrenme nesnelerinin bu derse karşı olan düşüncelerini etkilediği ve farklı duyguları bir arada yaşamalarını sağladığı tespit edilmiştir. Sosyal Bilgiler dersinde öğrenme nesnelerinin kullanımının bu ders kapsamında karşılaşılan birçok soruna çözüm olacağı ve öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine karşı tutumlarını olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir.

REFERENCES

References: 

Akarsu, F., Aşkar, P. & Ersoy, Y. (1988). Bilgisayar destekli öğretimde öğretmenin işlevi ve yetiştirilmesi. Ortaöğretimde Bilgisayar Destekli Fen Eğitimi ve Sorunlar TFV Sempozyumu. ODTÜ. Haziran. Ankara. 57‐63.
Akpınar, E., Aktamış, H. & Ergin, Ö.(2005). Fen bilgisi dersinde eğitim teknolojisi kullanılmasına ilişkin öğrenci görüşleri. TOJET, 4 (1), 93‐100.
Aktunç, E. & Özçınar, Z. (2008). İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminin eğitim teknolojisi öğeleri açısından incelenmesi. 8th International Educational Technology Conference. 6‐9 May 2008. Eskişehir.
Alaz, A. & Birinci Konur, K. (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik deneyimleri. I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. 1‐3 Mayıs 2009. Çanakkale.
Altınışık S. & Orhan, F. (2002). Sosyal bilgiler dersinde çoklu ortamın öğrencilerin akademik başarıları ve derse karşı tutumları üzerindeki etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 41‐49.
Arıcı, N. & Dalkılıç, E. (2006). Animasyonların bilgisayar destekli öğretime katkısı: bir uygulama örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14 (2), 421‐430.
Arslan, B. (2003). Bilgisayar destekli eğitime tabi tutulan ortaöğretim öğrencileriyle bu süreçte eğitici olarak rol alan öğretmenlerin BDE’e ilişkin görüşleri. TOJET, 2 (4), 67‐75.
Atılboz, N. G. (2004). Lise 1. sınıf öğrencilerinin mitoz ve mayoz bölünme konuları ile ilgili anlama düzeyleri ve kavram yanılgıları. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (3), 147‐157.
Aşkar, P. (2003). Eğitim teknolojisi için yeni bir kavram: öğrenme nesneleri. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi. 15‐18 Ekim 2003. Antalya.
Aykaç, N. (2007). İlköğretim sosyal bilgiler dersi eğitim‐öğretim programına yönelik öğretmen görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (22), 46‐73.
Bakar, A., Tüzün, H. & Çağıltay, K. (2008). Öğrencilerin eğitsel bilgisayar oyunu kullanımına ilişkin görüşleri: sosyal bilgiler dersi örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 27‐37. 126
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi – Journal of Educational Sciences Research
Çakır, A. (2006). İlköğretim dördüncü sınıf matematik ders kitapları ile ilgili öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
Çakıroğlu, Ü., Baki, A. & Akkan, Y. (2009). Öğrenme nesnelerine dayalı bir öğrenme ortamının farklı açılardan değerlendirilmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 1 (1), 51‐65.
Çalışkan, S. (2002). Uzaktan eğitim web sitelerinde animasyon kullanımı. Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu. 23‐25 Mayıs 2002. Eskişehir.
Doyle, A. (2001). Web animation. Technology & Learning, 22 (2), 30‐36.
Güven, B. & Alp, S. (2008). Yeni sosyal bilgiler dersi öğretim programının kazanımlarına yönelik öğretmen görüşleri. Millî Eğitim Dergisi, 36 (177),153‐165.
Issa, R. R. A., Cox, R. F. & Killingsworth, C. F. (1999). Impact of multimedia‐based instruction on leamig and retention. Journal of Computing in Civil Engineering, 13, 281‐290.
İskender, P. & Altunayşam, E. (2006). İlköğretim okullarında sosyal bilgiler öğretimi açısından olması gereken donanım ve insan kaynakları. Milli Eğitim Dergisi, 170, 143‐157.
Karakuş, T., İnal, Y., & Çağıltay, K. (2008). A descriptive study of turkish high school students’ game‐playing characteristics and their considerations concerning the effects of games. Computers in Human Behavior, 24 (6), 2520‐2529.
Köksal, A. (1981). Bilişim terimleri sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Mistler‐Jackson, M. & Songer, N. B. (2000). Student motivation and ınternet technology: are students empowered to learn science? Journal of Research in Science Teaching, 37 (5), 459‐479.
Özbağı, T. (1996). Çizgi filmlerin sanat eğitimindeki yeri. I. Uluslararası Uzaktan Eğitim Sempozyumu. 12‐15 Kasım 1996. Ankara: MEB‐FRTEB.
Özkal, N. A., Kılıç, G. & Çetingöz, D. (2004). Sosyal bilgiler dersine ilişkin öğretmen görüşleri ve öğrencilerin bu derse yönelik tutumları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. 6‐9 Temmuz 2004. Malatya.
Özsoy, H. (2007). İlköğretim 4 .‐ 5. sınıf fen ve teknoloji ders kitaplarının öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri bağlamında değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
Öztürk, C. & Ünal, S. (1998). Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersine karşı tutumu. IV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. 15‐16 Ekim 1998. Denizli.
Sezgin, E. & Köymen, Ü. (2002). İkili kodlama kuramına dayalı olarak hazırlanan multimedya yazılımının fen bilgisi öğretiminde akademik başarıya olan etkisi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4, 137‐143.
Şeyihoğlu, A. & Şeyihoğlu, Ş. (2009). Hayat bilgisi dersi web tabanlı öğrenme nesnelerinin görsel tasarım elemanları açısından incelenmesi. 3.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. 7‐9 Ekim 2009. Trabzon.
Türksoy, H. & Aşkar, P. (2009). Öğrenme nesnelerinin paylaşımında anlamsal web teknolojilerinin kullanımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 271‐282.
Yavuz, S. & Coşkun, A, E. (2008). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 276‐286.
Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com