You are here

Kuvvet ve Hareket Konularının Grup Araştırması ve Birlikte Öğrenme Teknikleri ile Uygulanmasının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi

The Effects of Group Investigation and Cooperative Learning Techniques Applied in Teaching Force and Motion Subjects on Students’ Academic Achievements

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to determine the effect of group investigation and cooperative learning techniques on the academic achievements of first year university students attending classes in which the units of force and motion are taught within the general physics course. The sample of this study consists of 96 first year pre-service science teachers during the 2010-2011 academic year. As data collection instruments, the Academic Achievement Test (AAT), Graphic Test (GT), Module Tests (Module A, B, C, D and E) were used. This study was carried out in three different groups. One of these groups was Group Investigation Group (GIG), the second group was the Learning Together Group (LTG) and the other was the Control Group (CG), in which teacher-centered instruction was applied. The data obtained on instruments were evaluated using ANOVA and descriptive statistics. The results of this study indicated no significant difference between GIG and LTG, but a significant difference between LTG and CG.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, genel fizik dersinin kuvvet ve hareket ünitesi konularının öğrencilere öğretilmesinde grup araştırması ve birlikte öğrenme tekniklerinin öğrencilerin akademik başarılarına etkisini belirlemektir. Çalışmanın örneklemini 2010–2011 öğretim yılı güz döneminde öğrenim gören birinci sınıf Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarından oluşan toplam 96 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, Akademik Başarı Testi (ABT), Grafik Testi (GT) ve Modül Testleri (Modül A, B, C, D ve E) kullanılmıştır. Çalışma üç farklı grupta gerçekleştirilmiştir. Bu gruplardan; birincisi grup araştırması yönteminin uygulandığı (GAG), ikincisi birlikte öğrenme yönteminin uygulandığı (BÖG) ve üçüncüsü ise öğretmen merkezli yöntemin uygulandığı kontrol grubu (KG) olarak belirlenmiştir. Verilerin analizi için tanımlayıcı istatistikler ve ANOVA kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, GAG ve BÖG arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı fakat BÖG ile KG arasında anlamlı farklılıkların olduğu belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Açıkgöz, K. Ü. (2003). Aktif öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
Atasoy, B., Genç, E., Kadayıfçı, H. & Akkuş, H. (2007). 7. sınıf öğrencilerinin fiziksel ve kimyasal değişmeler konusunu anlamalarında işbirlikli öğrenmenin etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 12-21.
Beichner, R. J. (1990). The effect of simultaneous motion presentation and graph generation in a kinematics lab. Journal of Research in Science Teaching, 27 (8), 803-815.
Beichner, R. J. (1994). Testing student interpretation of kinematics graphs. American Journal of Physics, 62 (8), 750-762.
Beichner, R. J. (1996). The impact of video motion analysis on kinematics graph interpretation skills. American Journal of Physics, 64(10).
Candan, A., Türkmen, L. & Çardak, O. (2006). Kavram haritalamanın ilköğretim öğrencilerinin hareket ve kuvvet kavramlarını anlamalarına etkileri. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3 (1), 66-75.
Champagne, A. B., Klopfer, L. E. & Anderson, J. H. (1980). Factors influencing the learning of classical mechanics. American Journal of Physics, 48, 1074-1079.
Çelik, S., Şenocak, E., Bayrakçeken, S., Taşkesenligil, Y. & Doymuş, K. (2005). Aktif öğrenme stratejileri üzerine bir derleme çalışması. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 155-185.
Demirci, N. & Uyanık, F. (2009). Onuncu sınıf öğrencilerinin grafik anlama ve yorumlamaları ile kinematik başarıları arasındaki ilişki. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3 (2), 22-51.
Doymuş, K. & Şimşek, Ü. (2007). Kimyasal bağların öğretilmesinde Jigsaw tekniğinin etkisi ve bu teknik hakkında öğrenci görüşleri. Milli Eğitim, 173, 231-244.
Doymuş, K. (2008). Teaching chemical bonding through jigsaw cooperative learning. Research in Science & Technological Education, 26 (1), 47-57.
Doymuş, K., Şimşek, Ü. & Bayrakçeken, S. (2004). İşbirlikçi öğrenme yönteminin fen bilgisi dersinde akademik başarı ve tutuma etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1 (2), 103–115.
Doymuş, K., Şimşek, Ü. & Karaçöp, A. (2009). The effects of computer animations and cooperative learning methods in micro, macro and symbolic level learning of states of matter. Eurasian Journal of Educational Research, 36, 109-128.
Doymuş, K., Şimşek, Ü. & Şimşek, U. (2005). İşbirlikçi öğrenme yöntemi üzerine derleme: ı. işbirlikli öğrenme yöntemi ve yöntemle ilgili çalışmalar. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (1), 59–83.
Eryılmaz, A. (2002). Effects of conceptual assignments and conceptual change discussions on students’ misconceptions and achievement regarding force and motion. Journal of Research in Science Teaching, 39 (10), 1001-1015.
Gök, Ö., Doğan, A., Doymuş, K. & Karaçöp, A. (2009). İşbirlikçi öğrenme yönteminin ilköğretim öğrencilerinin akademik başarılarına ve fene olan tutumlarına etkileri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (1), 193-209.
Johnson, D. W., Johnson R. T. & Holubec, E. J. (1994). The new circles of learning: cooperation in the classroom and school. Association for Supervision and Curriculum Development, 1250 N. Pitt Street, Alexandria, VA 22314.
OKUR AKÇAY & DOYMUŞ
The Effects of Group Investigation and Cooperative Learning Techniques Applied in Teaching Force and Motion Subjects on Students’
Academic Achievements
118
Johnson, D. W., Johnson, R. T. & Holubec, E. J. (1998). Cooperation in the classroom. Minnesota, USA: Interaction Book Company.
Kaptan, F. (1999). Fen bilgisi öğretimi. İstanbul: MEB Yayınları.
Kıncal, R. Y., Ergül, R. & Timur, S. (2007). Fen bilgisi öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci başarısına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 156-163.
Knight, G. P. & Bohlmeyer, E. M. (1990). Cooperative learning and achievement: methods for assessing causal mechanisms. Cooperative learning: theory and research. (Edt: S. Sharan). NY: Praeger. pp. 261-283.
McDermott L. C. & Redish, E. F. (1999). Resource letter on physics education research. American Journal of Physics, 67 (7), 755-767.
McMillan, J. H. & Schumacher, S. (2006). Research in education: evidence-based inquiry. (Sixth Edition). Boston, MA: Allyn and Bacon.
Oh, P. S. & Shin, M. K. (2005). Students’ reflections on implementation of group investigation in Korean secondary science classrooms. International Journal of Science and Mathematics Education, 3 (2), 327–349.
Özsevgeç, T. (2006). Kuvvet ve hareket ünitesine yönelik 5e modeline göre geliştirilen öğrenci rehber materyalinin etkililiğinin değerlendirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3 (2), 36-48.
Palmer, D. (1994). The effect of the direction of motion on students’ conceptions of forces. Research in Science Education, 24, 253-260.
Sharan, Y. & Sharan, S. (1989). Group investigation expands cooperative learning. Educational Leadership, 47 (4), 17-21.
Sharan, Y. (1999). Handbook of cooperative learning methods. USA: Praeger Publishers.
Sherman, S. J. (1994). Cooperative learning and science. Handbook of cooperative learning methods. (Edt: S. Sharan). Westport, CT: Greenwood Press. pp. 226–244.
Thornton, R. K. & Sokoloff, D. R. (1998). Assessing student learning of Newton’s laws: the force and motion conceptual evaluation of active learning laboratory and lecture curricula. American Journal of Physics, 66 (4), 338-352.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com